Nawigacja

Dostęp do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (aplikacja RINF-PL)

Czym są krajowe rejestry infrastruktury kolejowej

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2014/880/UE wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury kolejowej.

Dane do rejestru przekazywać powinni zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic kolejowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, co najmniej raz na kwartał, przekazuje zaktualizowane dane do wspólnego europejskiego rejestru, prowadzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Aplikacja RINF-PL

Dane dotyczące infrastruktury kolejowej przekazujesz za pomocą aplikacji RINF-PL.

Co musisz zrobić aby uzyskać uprawnienia dostępu do aplikacji RINF-PL?

Złożyć pisemny wniosek zawierający: imię i nazwisko oraz adres e-mail pracownika, któremu mają być nadane uprawnienia Administratora Podmiotu.

UWAGA! Uprawnienia dla kolejnych pracowników tego samego podmiotu nadaje Administrator Podmiotu.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL jest dostępny tutaj.

Kto powinien złożyć wniosek?

  • zarządca infrastruktury (w tym także zarządca infrastruktury prywatnej);
  • użytkownik bocznicy kolejowej.

WAŻNE!

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku, gdy jeden podmiot zarządza wieloma bocznicami należy złożyć tylko jeden wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Po uzyskaniu świadectwa lub autoryzacji bezpieczeństwa.

UWAGA! Jeżeli już jesteś zarządcą lub użytkownikiem bocznicy – zrób to NIEZWŁOCZNIE!

Jak możesz złożyć wniosek?

Informacje o sposobie składania wniosku

Ile zapłacisz?

Brak opłaty.

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK.

Jak otrzymasz informacje o przyznanym dostępie?

Pocztą albo przez poprzez platformę ePUAP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o transporcie kolejowym.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.

 
Polecamy

do góry