Nawigacja

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeżeli jesteś zarządcą infrastruktury kolejowej, zwolnionym z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, któremu ważność świadectwa bezpieczeństwa kończy się w najbliższych trzech miesiącach, a nadal chcesz pełnić funkcję zarządcy infrastruktury.

Pamiętaj, że z wnioskiem o przedłużenie świadectwa można wystąpić najpóźniej na 3 miesiące przed upływem ważności obecnego dokumentu.

Kto?

Zarządca infrastruktury zwolniony z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, który posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa i w dalszym ciągu planuje pełnić funkcję zarządcy.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury zwolnionym z obowiązku posiadania autoryzacji bezpieczeństwa i posiadasz świadectwo bezpieczeństwa, którego ważność kończy się w ciągu najbliższych 3 miesięcy, złóż do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa wraz z załącznikami. Załączniki do wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa są takie same jak do wniosku o wydanie nowego świadectwa.

Pamiętaj, by nie składać wniosku o przedłużenie świadectwa w ostatniej chwili, gdyż w przypadku nawet jednodniowego spóźnienia, wniosek nie będzie rozpatrzony.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa:

 • wypełnij wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż wykaz edkploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla użytkowanych pojazdów kolejowych lub oświadczenie o nieposiadaniu i nieużytkowaniu własnych pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie o transporcie kolejowym i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj;
 • złóż wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, którego wzór znajduje się tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Wniosek możesz złożyć osobiście, Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa zapłać 1 500, 00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata wstępna, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa. Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za przedłużenie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 1500,00 zł do 3 000,00 zł (słownie: od jednego tysiąca pięciuset złotych do trzech tysięcy złotych).

Jeżeli zarządzasz infrastrukturą wpisaną do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, w celu prowadzenia na niej przewozów okolicznościowych pociągami „Retro”, zapłać 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za przedłużenie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 150 zł do 250 zł (słownie: od stu pięćdziesięciu do trzystu złotych złotych).

W przypadku, gdy zarządzasz linią użytkowaną w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 300 zł (słownie: trzysta złotych). Całkowita kwota, którą ostatecznie zapłacisz za przedłużenie świadectwa uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 300 zł do 500 zł (słownie: od trzystu do pięciuset złotych).

Opłaty z tytułu wydania świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał do 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy, dlatego proponujemy, abyś z wnioskiem o przedłużenie świadectwa wystąpił wcześniej, np. na 4 miesiące przed upływem ważności dokumentu.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

 Polecamy

do góry