Nawigacja

Uzyskanie dostępu do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (aplikacja RINF-PL)

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2014/880/UE wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury kolejowej. W związku z tym zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic kolejowych zostali zobligowani do przekazywania danych o posiadanej infrastrukturze do krajowego rejestru infrastruktury. Następnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, co najmniej raz na kwartał, przekazuje zaktualizowane dane do wspólnego europejskiego rejestru, prowadzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

W celu sprawnego realizowania obowiązku związanego z przekazywaniem danych dotyczących infrastruktury kolejowej, utworzono dedykowane temu narzędzie informatyczne – aplikację RINF-PL. Zatem
w celu spełnienia ustawowego obowiązku, zarządcy infrastruktury oraz użytkownicy bocznic kolejowych muszą najpierw wystąpić do Prezesa UTK  z wnioskiem o uzyskanie dostępu do aplikacji RINF-PL,
za pośrednictwem której przekazywane będę dane do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.

Co należy zrobić aby uzyskać uprawnienia dostępu do aplikacji RINF-PL?

Złożyć pisemny wniosek zawierający imię i nazwisko oraz adres e-mail pracownika, któremu mają być nadane uprawnienia Administratora Podmiotu. Uprawnienia dla innych pracowników tego samego podmiotu nadaje Administrator Podmiotu. Wzór wniosku o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL jest dostępny tutaj.

Kto powinien złożyć wniosek?

 • zarządca infrastruktury (w tym także zarządca infrastruktury prywatnej);
 • użytkownik bocznicy kolejowej.

Każdy wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku, gdy jeden podmiot zarządza wieloma bocznicami należy złożyć tylko jeden wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

 • użytkownicy bocznic kolejowych występują do Prezesa UTK o nadanie uprawnień dostępu do aplikacji RINF-PL do 16 marca 2018 r.;
 • nowi zarządcy infrastruktury wystepują z wnioskiem do aplikacji RINF-PL po uzyskaniu świadectwa lub autoryzacji bezpieczeństwa.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15
  od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

Ustawodawca nie przewidział opłaty za rozpatrzenie wniosku i nadanie dostępu do aplikacji RINF-PL.

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu wniosku do UTK.

Jak otrzymasz informacje o przyznanym dostępie?

Otrzymasz decyzję doręczoną pocztą albo przez platformy ePUAP.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie kolejowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.


Polecamy

do góry