Nawigacja

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po wydzielonej infrastrukturze kolejowej musi posiadać dokument dopuszczenia do eksploatacji.

Informacje dodatkowe

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego powinien uzyskać pierwszy egzemplarz pojazdu danego typu, jeżeli porusza się tylko:

 • po infrastrukturze prywatnej;
 • po bocznicach kolejowych;
 • po infrastrukturze kolei wąskotorowej;
 • w metrze;
 • po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych oraz do przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych.

Każdy producent powinien uzyskać własne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może zgłosić każdy podmiot.

Kiedy trzeba uzyskać świadectwo?

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego należy uzyskać, dla pierwszego egzemplarza danego typu. wyprodukowanego przez danego producenta.

Oznacza to, że przy dwóch pojazdach tego samego typu, ale wyprodukowanych przez dwóch różnych producentów, wymagane jest uzyskanie dwóch świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu.

Co należy zrobić aby uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego?

Aby uzyskać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji konieczne jest przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.

W przypadku wykonania prób eksploatacyjnych, wydaje się dla typu pojazdu świadectwo na czas określony - przewidziany na przeprowadzenie tych prób.

Co trzeba przygotować żeby uzyskać świadectwo na czas określony?

 • wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - pobierz
 • certyfikat zgodności typu; - pobierz
 • opinię techniczną jednostki organizacyjnej uprawnionej do wykonywania badań technicznych;
 • porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem;
 • potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

A co w sytuacji, gdy się nie zdążymy przeprowadzić prób eksploatacyjnych?

Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - pobierz
 • porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych wraz z ich programem (dotyczy typów, dla których wymagane jest przeprowadzenie prób eksploatacyjnych)
 • potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

Co w sytuacji, gdy przeprowadzono już próby eksploatacyjne pojazdu?

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony.

Co trzeba przygotować żeby uzyskać świadectwo na czas nieokreślony?

 • wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - pobierz i wypełnij
 • certyfikat zgodności typu - pobierz
 • opinię techniczną jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicznych
 • pozytywną opinię eksploatacyjną wydaną przez podmiot, który eksploatował pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych
 • potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata za wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wynoski 2 000 zł
 • Wysokość opłaty za wydanie świadectwa dla pojazdu będącego pojazdem historycznym lub turystycznym wynosi 200 zł

Informacje dotyczące numerów kont, na które należy uiszczać opłaty znajdują się tutaj.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku

Jak otrzymasz informacje o wydanym świadectwie?

Otrzymasz decyzję i świadectwo doręczone pocztą albo platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy świadectwo zostało wydane?

Co miesiąc na stronie urzędu publikowane są informację o wydanych świadectwach dopuszczenia do eksploatacji typu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowychPolecamy

do góry