Nawigacja

Przewodnik opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej

27.05.2022

Każdego roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpływa ok. 300 wniosków dotyczących świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych. Aby ułatwić sporządzanie regulaminów pracy bocznic kolejowych, opracowaliśmy nowy przewodnik, który w sposób przejrzysty prezentuje zakres zagadnień, które powinien objąć regulamin.

Na bazie doświadczeń z weryfikacji przesyłanych do Urzędu regulaminów pracy bocznic kolejowych, opracowaliśmy zestawienie informacji i wskazówek, które mogą być pomocne przy opracowywaniu regulaminów pracy bocznic kolejowych. Zastosowanie się do przedstawionych propozycji powinno wyeliminować większość identyfikowanych nieprawidłowości.

W przewodniku zawarto ogólne zasady tworzenia regulaminu, wskazówki szczegółowe dotyczące konkretnych zagadnień oraz sugestie odnośnie treści i formy przedstawienia informacji. Przewodnik stanowi jedynie zbiór porad i dobrych praktyk i jego stosowanie nie jest obligatoryjne - nie stanowi warunku zatwierdzenia regulaminu przez zarządcę stycznej infrastruktury.

Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien obejmować wszystkie zagadnienia techniczne i organizacyjne zarówno w zakresie infrastruktury, jak i obsługi bocznicy. W regulaminie powinien znajdować się ich opis lub odniesienie do przepisów, które dane zagadnienie regulują. Proponowaną strukturę regulaminu określa rozdział 2.2. przewodnika.

W określonych przypadkach możliwe jest rozbudowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej o dodatkowe zagadnienia. Może to dotyczyć postanowień regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury kolejowej, jeżeli bocznica stanowi taki obiekt w całości lub w części, oraz postanowień regulaminu sieci, jeżeli bocznica jest udostępniana. Użytkownicy bocznic mogą również zdecydować o opracowaniu odrębnych regulaminów.

Przewodnik nie ma mocy prawnej i jest jedynie zbiorem wskazówek.  Stanowi wyjaśnienie wytycznych sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej zawartych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI. 2010.3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.).
Polecamy

do góry