Nawigacja

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

1 kwietnia 2022 r. mija termin składania informacji przez podmioty rynku kolejowego corocznego sprawozdania z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

W 2021 r. Prezes UTK przekazał zalecenia wydane przez PKBWK do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, certyfikowanych przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów kolei wąskotorowych oraz do zarządców sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei Unii i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raporcie rocznym za 2020 r. oraz:

 • w raporcie nr PKBWK/01/2021 z badania poważnego wypadku kolejowego kat. A13 zaistniałego 9 marca 2020 r. o godz. 04:15 na stacji Szymankowo, w torze nr 2, km 287,360 linii nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa — Gdańsk Główny,
 • w raporcie nr PKBWK/02/2021 z badania poważnego wypadku kategorii A20 zaistniałego 21 października 2020 r. o godzinie 12:52 szlak Rokiciny - Baby, tor nr 2, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C w km 120,779 linia kolejowa nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice,
 • w raporcie nr PKBWK/03/2021 z badania poważnego wypadku kategorii A21 zaistniałego 3 września 2020 r. o godz. 13:50 szlak Przybówka - Jasło Towarowa, tor nr 1, przejazd kolejowo-drogowy kategorii D w km 55,924 linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło,
 • w raporcie nr PKBWK/04/2021 z badania poważnego wypadku kolejowego kat. A20 zaistniałego w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 07:29 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C szlak Nisko — Rudnik nad Sanem w km 119,080 linii kolejowej nr 68 Lublin Główny — Przeworsk,
 • w raporcie nr PKBWK/05/2021 w sprawie poważnego wypadku kolejowego zaistniałego 26 stycznia 2021 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D, szlak Zbąszynek - Lutol Suchy w km 10,196 linii nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski.

Podmioty rynku kolejowego, które dotychczas nie poinformowały Prezesa UTK o sposobie realizacji zaleceń wynikających z ww. Raportów, są zobowiązane do przesłania tych informacji do 1 kwietnia 2022 r.

Informacje należy przekazać, wypełniając tabele dostępne na stronie internetowej Urzędu i przesyłając je w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

 • opis podjętych działań;
 • wskazanie dowodów z podjętych działań;
 • wskazanie etapu realizacji i określenie procentu realizacji;
 • wskazanie daty zrealizowania zalecenia bądź określenie przewidywanej daty zrealizowania zalecenia.

Część wymaganych informacji dotyczy jedynie podmiotów funkcjonujących w oparciu systemy zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym jest, aby podmioty te, dla każdego z zaleceń udzieliły informacji na temat:

 • zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 • wartości poziomu ryzyka oraz czy wartość ta jest akceptowalna;
 • dowodów z oceny ryzyka;
 • wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowodów z wdrożonych środków bezpieczeństwa;

W przypadku wskazania, że zalecenie nie dotyczy podmiotu, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii, na której uzyskać można informacje na temat wydanych zaleceń, tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.
Polecamy

do góry