Nawigacja

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego sprzed 1997 roku

Jeżeli zamierzasz eksploatować pojazd który, był wyprodukowany i dopuszczony do eksploatacji przed 14 listopada 1997 roku, poza główną siecią kolejową, potrzebujesz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, ale możesz skorzystać z uproszczonego trybu.

Informacje dodatkowe

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego dotyczy pojazdów poruszających się wyłącznie:

 • po infrastrukturze prywatnej;
 • po bocznicach kolejowych;
 • po infrastrukturze kolei wąskotorowej;
 • w metrze;
 • po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych oraz do przewoźników kolejowych prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy podmiot.

Na czym polega uproszczony tryb uzyskiwania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla pojazdów sprzed 1997 roku?

Polega on na tym, że nie ma potrzeby przeprowadzania prób eksploatacyjnych.

Co zatem należy przygotować?

 • wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego - pobierz i wypełnij
 • pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny;
 • oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa o:

a) zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, obowiązujących w dniu rozpoczęcia jego eksploatacji,

b) eksploatacji przed dniem 14 listopada 1997 r.

 • potwierdzenie opłaty wstępnej od wniosku.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata za wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wynosi 2 000 zł
 • Wysokość opłaty za wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu będącego pojazdem historycznym lub turystycznym wynosi 200 zł

Informacje dotyczące numerów kont, na które należy uiszczać opłaty znajdują się tutaj.

Jaki jest czas realizacji?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku.

Jak otrzymasz informacje o wydanym świadectwie?

Otrzymasz decyzję i świadectwo doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy świadectwo zostało wydane?

Co miesiąc na stronie urzędu publikowane są informacje o wydanych świadectwach dopuszczenia do eksploatacji typu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowychPolecamy

do góry