Nawigacja

Przekazanie informacji dotyczących zatrudnienia maszynistów

25.07.2017

Przypominamy o obowiązku przekazywania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego informacji dotyczących zatrudnienia maszynistów. Dane te są zbierane za pośrednictwem Rejestru Maszynistów, w cyklach kwartalnych. Informacje za II kwartał 2017 r. należy przekazać do 31 lipca 2017 r.

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje wszystkich funkcjonujących na polskim rynku kolejowym przewoźników, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic, przedsiębiorców wykonujących przewozy w obrębie bocznicy i stacji, którzy zatrudniają pracowników posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym. Wszelkie wymagane dane należy przekazywać do Prezesa UTK za pośrednictwem aplikacji Rejestr Maszynistów znajdującej się na stronie internetowej Urzędu. Zalogowanie do systemu możliwe jest poprzez stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego

Poza przekazywaniem informacji do UTK platforma może być również wykorzystania w celach raportowo-analitycznych. Dane można generować do pliku w formacie programu Excel albo do pliku pdf, co może zostać wykorzystane na potrzeby wewnętrznego monitorowania oraz prowadzenia analiz.

Przypominamy również o obowiązkowym składaniu przez maszynistów pisemnego oświadczenia o niewykonywaniu lub wykonywaniu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy. Informacje te należy przekazywać bezzwłocznie, w formie skanów oświadczeń, również za pośrednictwem aplikacji Rejestr Maszynistów. Dodatkowo dane na temat nowozatrudnionych maszynistów podlegają bieżącemu raportowaniu.

Wprowadzeniu do systemu, przez przedstawicieli podmiotów, podlegają oświadczenia maszynistów: zarówno o pozytywne, jak i negatywne. Równocześnie oświadczenia pracowników świadczących pracę u innych podmiotów kolejowych należy przekazać w formie papierowej do Prezesa UTK w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Polecamy

do góry