Nawigacja

Nowe rozporządzenie w sprawie interoperacyjności

25.06.2021

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności. Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lipca 2021 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacje dotyczą wprowadzenia technicznego filaru IV pakietu kolejowego.

Nowe rozporządzenie w sprawie interoperacyjności określa:

  • zasadnicze wymagania systemu kolei;
  • warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu;
  • procedury oceny zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei, w tym moduły oceny zgodności, oraz wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania, w celu sprawdzenia zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową;
  • zakres dokumentacji technicznej dołączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

W zakresie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów strukturalnych kolei właściwe pozostaje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250[i], obowiązujące od 31 października 2020 r.

IV pakiet wprowadził podział na jednostki notyfikowane (badające zgodność z TSI) i jednostki wyznaczone (badające zgodność z krajowymi przepisami technicznymi). Oznacza to, że jednostki notyfikowane muszą uzyskać dodatkowe uprawnienia. Przepisy przejściowe (art. 2 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym[ii]) umożliwiają podmiotom uprawnionym i jednostkom notyfikowanym przeprowadzania oceny zgodności podsystemów na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi do czasu wyznaczenia przez Prezesa UTK podmiotów do wykonywania zadań jednostki wyznaczonej. Pozwala to na zachowanie ciągłości funkcjonowania tych jednostek w obszarze oceny na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi. Zapis art. 2 ustawy zmieniającej nie oznacza, że wraz z nadaniem uprawnień pierwszej jednostce wyznaczonej, pozostałe jednostki notyfikowane tracą uprawnienia w zakresie oceny na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi.

Każda jednostka notyfikowana na podstawie art. 25i ustawy o transporcie kolejowym może wykonywać ocenę na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi do czasu uzyskania uprawnień jednostki wyznaczonej.

Do weryfikacji WE podsystemów wszczętych i  niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy nowego rozporządzenia (§ 12 rozporządzenia).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności

Odwołania prawne:


[i] rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 (DZ. Urz. UE L 42, z 13 lutego 2019 r., str. 9).

[ii] art. 2 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 17 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1778)
Polecamy

do góry