Nawigacja

List otwarty Prezesa UTK do jednostek notyfikowanych

28.08.2017

Wysokie kompetencje, brak dyskryminacji przedsiębiorców, niezależność ocen oraz bezstronność jednostek notyfikowanych odgrywają istotną rolę w procesie modernizacji polskiej sieci kolejowej, szczególnie w zakresie interoperacyjności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystosował list otwarty do jednostek notyfikowanych posiadających uprawniania w zakresie dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. W swoim wystąpieniu Ignacy Góra podkreśla  szczególną rolę, jaką pełnią jednostki notyfikowane w procesie wdrażania interoperacyjności systemu kolejowego.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 znaczne środki przeznaczone zostały na modernizację infrastruktury i taboru kolejowego. Szeroki zakres prac inwestycyjnych stanowi wyjątkową szansę dla Polski na dostosowanie krajowego systemu kolejowego do europejskich wymagań interoperacyjności. Spełnienie unijnych wymagań oznacza poprawę konkurencyjności sektora, podniesienie bezpieczeństwa i dostępności usług kolejowych oraz wyższe standardy ochrony środowiska.

Jednostki notyfikowane powinny zachować najwyższy poziom działalności, a ich pracownicy powinni być wolni od nacisków i zależności finansowych, handlowych bądź jakichkolwiek innych, które mogłyby wpłynąć na wydawane oceny. Opłaty pobierane za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie szeregu kontroli w jednostkach notyfikowanych w celu potwierdzenia ich rzetelności i kompetencji.

W załączeniu treść listu.

 

 
Polecamy

do góry