Nawigacja

Zgłaszanie zmian do systemu zarządzania bezpieczeństwem

Zarządcy infrastruktury, posiadający autoryzację bezpieczeństwa, niezwłocznie powinni zgłosić do Prezesa UTK dokonanie istotnych zmian w podsystemie „infrastruktura”, „sterowanie - urządzenia przytorowe” lub „energia” lub w zasadach ich eksploatacji lub utrzymania.

Natomiast przewoźnicy kolejowi posiadający certyfikat bezpieczeństwa powinni zgłosić do Prezesa UTK informację o znaczących zmianach dotyczących kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów.

Kto?

 • zarządca infrastruktury posiadający autoryzację bezpieczeństwa;
 • przewoźnik kolejowy posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

Które zmiany należy zgłosić?

 • zarządca infrastruktury posiadający autoryzację bezpieczeństwa w przypadku dokonania istotnych zmian w podsystemie „infrastruktura”, „sterowanie – urządzenia przytorowe”, „energia” lub w zasadach ich eksploatacji lub utrzymania niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa UTK;
 • przewoźnik kolejowy posiadający certyfikat bezpieczeństwa w przypadku znaczących zmian dotyczących kategorii zawodowej pracowników lub typów użytkowanych pojazdów w terminie 7 dni od daty zakończenia procesu oceny znaczenia zmiany.

Zmiany redakcyjne w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem nie wymagają zgłoszenia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Co zrobić?

Jeśli dokonałeś zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem wymagających zgłoszenia, powiadom o tym pisemnie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego załączając opis zmiany oraz dokumentacją z przeprowadzonego procesu oceny znaczenia zmiany.

Co przygotować?

Zgłoszenie zmiany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powinno zawierać opis i charakter zmiany (tj. np. organizacyjny i/lub techniczny, i/lub eksploatacyjny). Poza tym należy złożyć również pełną dokumentację z przeprowadzonej oceny zmiany.

We wszystkich przypadkach, w których do UTK przedkładane są dokumenty z oceny zmiany, będą one przedmiotem oceny z zastosowaniem opracowanej przez Urząd listy kontrolnej.

Więcej informacji na ten temat  (wraz z listą kontrolną) znajdziesz tutaj.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Dokumentację możesz złożyć osobiście, w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać dokumentację pocztą. Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Dokumenty można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Zgłoszenie zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem jest bezpłatne.

Zmiany wymagające aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa

Odrębną kategorię zmian stanowią zmiany wymagające aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa, dotyczące informacji zawartych w certyfikatach bądź autoryzacjach bezpieczeństwa. W takiej sytuacji podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa w odpowiedniej części.

Pamiętaj również, że dokonanie istotnych zmian w podsystemie „infrastruktura”, „sterowanie – urządzenia przytorowe”, „energia” lub w zasadach ich eksploatacji lub utrzymania może powodować konieczność zmiany Twojej autoryzacji bezpieczeństwa.

Natomiast jednolity certyfikat bezpieczeństwa powinien zostać zaktualizowany:

 • po każdej istotnej zmianie dotyczącej rodzaju lub zakresu działalności;
 • przy zmianie obszaru działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w zakresie stacji granicznych położonych w sąsiednich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • w przypadku wprowadzenia zmian w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa kolei.

Powiązane usługi

Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa;

Zmiana jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;

Zmiana certyfikatów zgodności dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (POU);

Zmiana certyfikatów zgodności w funkcji systemu utrzymania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007;
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.Polecamy

do góry