Nawigacja

Zmiana certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Rozporządzenie to określa system certyfikacji zgodności w zakresie funkcji utrzymania, w odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdów kolejowych.

W jakich przypadkach?

Jeżeli dokonujesz zmian w certyfikacie zgodności w zakresie funkcji utrzymania:

 • związanych ze zmianą nazwy lub adresu przedsiębiorstwa;
 • związanych ze zmianą zakresu certyfikatu, np. w zakresie realizowanych funkcji utrzymania;
 • zmian związanych z rozszerzeniem zakresu certyfikatu o inną kategorię pojazdu;

musisz wystąpić o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania.

Kto?

Wnioskującym o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania może być dowolny podmiot posiadający już certyfikat w funkcji utrzymania.

Co zrobić?

Powinieneś złożyć poprawnie wypełniony formularz wniosku o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania wraz z dokumentami wymienionymi poniżej.

Co przygotować?

 • wypełnić poprawnie formularz wniosku;
 • załączyć pismo informujące o zmianach w posiadanym certyfikacie;
 • załączyć dokumentację z oceny znaczenia zmiany, przeprowadzone zgodnie z posiadanym systemem zarządzania utrzymaniem;
 • załączyć aktualną dokumentację Systemu Zarządzania Utrzymaniem, dostosowaną do zakresu wniosku;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności ujętych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/779, zgodnie z zakresem realizowanych przez Ciebie funkcji;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania innych niż funkcja zarządzania zapłać 7 000 zł.

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania będziesz czekał do 4 miesięcy.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż pierwotnie wskazany.

Miej również na uwadze, że jeżeli rozszerzysz zakres certyfikatu o inną kategorie pojazdów Prezes UTK może przeprowadzić audyt certyfikujący na terenie wnioskodawcy. Jeżeli podczas audytu pojawią się niezgodności, zostaniesz zobowiązany do działań naprawczych w celu ich usunięcia w terminie do 6 miesięcy, co automatycznie wydłuża okres rozpatrywania wniosku.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.Polecamy

do góry