Nawigacja

Petycje

Petycja z 21 lutego 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

Szanowni Państwo:
Ministerstwo Infrastruktury
Komenda Główna Policji (dw)
Urząd Transportu Kolejowego
Polskie Linie Kolejowe
Marszałkowie województw > przekazanie do ZDW
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Związek Subregionu Płn. Woj. Śląskiego + UM Częstochowa + SP Radomsko

(odbiorca/y petycji)

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej ‑‑ złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej” celem wykorzystania treści w przyszłości lub teraźniejszości.

Dzień dobry, ‑‑będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania w postaci wprowadzenia postulatów w postaci celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym :

  1. Na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych w szczególności gdzie doszło do zdarzenia (kolizji, wypadku, wypadku śmiertelnego z pociągiem) uważam, że należy wprowadzić W8 (ograniczenia prędkości) oraz W6b gdzie maszynista będzie zobowiązany dać wielokrotny sygnał baczność 1-3 km przed przejazdem a 100 metrów przed przejazdem do przejechania przejazdu ciągły sygnał baczność z ograniczoną prędkością
  2. Przed różnego rodzaju mostami, kładkami zamontowany sygnał W6 gdzie maszynista da krótki sygnał przed przejazdem pod kładką, mostem, wiaduktem
  3. W miejscach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw zamontowanie wskaźników W8 (ograniczenia prędkości) a w przypadkach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw z mostów drogowych / kładek zamontowanych nad linią kolejową (most / kładka jest cała zabudowana poprzez zamontowanie ścian górnych i bocznych) celem :
    a) zapobiegania się poślizgnięcia i upadnięcia – ściana górna – co zapobiegnie spadania śniegu i deszczu na most – nitki drogi oraz nitki dla rowerzystów i pieszych
    b) zapobiegania skoczenia na wał kolejowy lub bezpośrednio przyległy teren do linii kolejowej
  4. W przypadkach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw z mostów drogowych / kładek zamontowane są sygnalizatory gdzie ruch jest wyłączony dla pieszych lub innych też pojazdów przed planowanym przejazdem pociągu
  5. Sygnał baczność obligatoryjnie stosuje się też na przejazdach typu A oraz B. Uważam, że powinien być obligatoryjny albowiem skoro niektóre osoby nie stosują się do poleceń funkcjonariuszy publicznych, piesi lub samochody również mogą nie stosować się do sygnalizacji kolejowej, do opuszczanych rogatek, omijania rogatek czy ruszania gdy rogatki nie zostały uniesione do końca, człowiek może być zawodny w tym dróźnik tak samo aparatura kolejowa nikt nie jest niezawodny ani człowiek ani aparatura (człowiek niestety moze popełniać błędy lub usnąć) natomiast aparatura może się zepsuć.

Adnotacje:
1.Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
‑‑
6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 33 i 34 RODO oraz mogę rozważyć inicjację postępowania skargowego,sądowo-odszkodowawczego z art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc,190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z poważaniem,
‑‑

 

Odpowiedź na petycję z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

DOP-WSWI.050.7.2021.7.KS

 

 

 

 

 

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

Szanowna Pani,

 

w odpowiedzi na petycję znak: PET/II/58/21 dostarczoną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej „Prezes UTK”) 21 lutego 2021 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazuję następujące stanowisko.

Dot. pkt 1 petycji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 369), po zaistnieniu każdego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu, badane jest ono przez komisję kolejową (wyjątkiem są jedynie przypadki, kiedy postępowania prowadzi Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych). Komisja kolejowa, oprócz ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lub incydentu, określa wnioski zapobiegające powstaniu podobnego zdarzenia w przyszłości.

W ocenie Urzędu Transportu Kolejowego (dalej „UTK”) wprowadzenie surowych obostrzeń o charakterze prewencyjnym nie ma uzasadnienia. Wprowadzanie adekwatnych środków zaradczych w zakresie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach, na których dochodziło do wypadków, powinno wynikać z analizy warunków miejscowych i opierać się (tak jak ma to miejsce obecnie) na wynikach pracy komisji kolejowych.

Dodatkowo przedstawiony postulat ograniczenia prędkości jest nieuzasadniony z eksploatacyjnego i handlowego punktu widzenia. Zmniejszanie prędkości pociągu przed przejazdami generuje dodatkowe koszty na energię związaną z ponownym zwiększeniem prędkości pociągu.

Używanie sygnału baczność w większej odległości od przejazdu jest bardzo dyskusyjne ze względu na jego słyszalność. Mieszkańcy okolic przejazdów kolejowo-drogowych skarżą się również na uciążliwości wynikające z częstego używania sygnału dźwiękowego.

Dot. pkt 2 petycji

Mosty i kładki są charakterystycznym elementem skrzyżowań wielopoziomowych –bezkolizyjnych, na których ruch pojazdów kolejowych jest oddzielony od ruchu drogowego czy pieszego. W związku z powyższym, nie jest zasadne ostrzeganie użytkowników dróg o zbliżaniu się pojazdu kolejowego, który nie stanowi dla nich zagrożenia w normalnych warunkach ruchu. Warto podkreślić, że maszyniści w przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji zobowiązani są do podania sygnału dźwiękowego. Należy również zauważyć, że osoby znajdujące się na ww. typach obiektów w ramach obowiązków służbowych posiadają odpowiednie przeszkolenie, natomiast pozostałe osoby, jako osoby postronne nie powinny znajdować się w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Dot. pkt 3 petycji

Wprowadzanie obostrzeń (ograniczeń prędkości) w miejscach szczególnie niebezpiecznych jest zasadne wyłącznie w przypadku wybranych zdarzeń, których wystąpienie wiąże się z dającym się oszacować ryzykiem niezależnym od ludzkiej woli. W przypadku prób samobójczych i samobójstw - proponowane rozwiązanie nie spowoduje ograniczenia liczby tego typu zdarzeń, będących następstwem zamierzonych działań człowieka, niedających się przewidzieć z perspektywy systemu kolejowego.

W zakresie warunków technicznych budowli (wiaduktów, kładek) – Prezes UTK nie jest właściwym organem.

Dot. pkt 4 petycji

Ideą kosztownego rozwiązania skrzyżowań wielopoziomowych jest uniezależnienie ruchu na poszczególnych poziomach. Wprowadzenie postulowanego rozwiązania całkowicie zaprzecza tej idei.

Dot. pkt 5 petycji

Szczegółowe warunki użytkowania przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia w przypadku niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu lub braku pracownika obsługującego przejazd kolejowo-drogowy lub przejście określono w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.). W ww. przepisach uwzględniono konieczność powiadamiania prowadzących pojazdy kolejowe o obowiązku podawania odpowiednich sygnałów w takich przypadkach.

Jak wynika z analizy zdarzeń mających miejsce w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, ich przyczyny nie wynikają z problemów z interpretacją znaków i sygnałów drogowych przez użytkowników, lecz z niezachowania ostrożności, czy wręcz z brawury i świadomego łamania przepisów ruchu drogowego (niezatrzymywanie się kierowców przed znakiem B-20 „stop”, ignorowanie sygnału zabraniającego wjazdu na przejazd, wjeżdżanie na przejazd podczas opuszczania drągów rogatkowych, objeżdżanie opuszczonych półrogatek, itd.). Obowiązujące obecnie przepisy nakazują podawanie przez kierujących pojazdami kolejowymi sygnału Rp 1 „Baczność” przed znaczną częścią przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A i B. Brak konieczności podawania takich sygnałów występuje tylko w przypadkach, kiedy z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne, ryzyko wjazdu pociągu na przejazd przy niedziałających urządzeniach lub ryzyko błędu ludzkiego praktycznie nie występuje.

Dodatkowo UTK podejmuje działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej UTK: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16590,Inteligentne-systemy-zwieksza-bezpieczenstwoprzejazdow.html.

Mając na uwadze powyższe petycja znak: PET/II/58/21 z 21 lutego 2021 r. nie została uwzględniona.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Z poważaniem

 

MARCIN TRELA

WICEPREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO DS. REGULACJI

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
do góry