Nawigacja

Petycje

Petycja z 21 lutego 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. Szanowni Państwo:
Ministerstwo Infrastruktury
Polskie Linie Kolejowe
Urząd Transportu Kolejowego
Komenda Główna Policji (dw)

(odbiorca/y petycji)

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/II/59/21 złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej” celem wykorzystania treści w przyszłości lub teraźniejszości.

Dzień dobry, ja niżej podpisana ‑‑ Inicjatorka ‑‑ Społeczna ‑‑korzystająca z adresu poczty elektronicznej (środka komunikacji elektronicznej)"‑‑

"będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) U. 1997 nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów w postaci :

  1. Przed sygnalizatorem kolejowym w odległości 0-100 metrów zamontowane są czujniki postoju, gdzie dyżurny ruchu będzie miał większą kontrolę nad ruchem kolejowym;
  2. Na łukach linii kolejowej, na zakrętach linii kolejowej, na linii kolejowej gdzie odcinek prosty wynosi mniej niż 3 km – jest zamontowane ogrodzenie zapobiegające przechodzenia w miejscach niebezpiecznych, niewidocznych dla maszynistów i nieodpowiedzialnych obywateli;
  3. Na liniach kolejowych gdzie linia kolejowa przebiega na wale powyżej drogi lub dolinie gdzie linia przebiega poniżej poziomu ulicy, zamontowane są ekrany akustyczne lub barierki wysokie celem uniemożliwienia przechodzenia w miejscach niewidocznych i niebezpiecznych a tym samym zapobiegnięcie wpadnięcia samochodu czy roweru w dolinę linii kolejowej z wału kolejowego;
  4. Maszyniści wyposażeni są w specjalne lornetki celem większego bezpieczeństwa w linii kolejowej, gdzie drugi maszynista pomaga maszyniście kierującemu nad oceną szlaku kolejowego;
  5. Na każdym przystanku kolejowym, posterunku odgałężnym, posterunku odstępowym zamontowana jest toaleta dla maszynistów, co będzie alternatywą dla lokomotyw które nie mają węzła sanitarnego.

Adnotacje:
1.Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
5. Tekst podlegający usunięciu danych/treści celem opublikowania treści pisma na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych (dotyczy : imienia, nazwiska, adresu, e-maila, miejscowości sporządzenia) lub napisany czcionką Times New Roman 12, niebieski 3.
6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 33 i 34 RODO oraz mogę rozważyć inicjację postępowania skargowego,sądowo-odszkodowawczego z art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc,190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z poważaniem,
‑‑

 

 

Odpowiedź na petycję z dnia 21 lutego 2021 r.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

DOP-WSWI.050.4.2021.5.DL

‑‑

‑‑

‑‑

‑‑

‑‑

‑‑

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na petycję z 21 lutego 2021 r. znak: PET/II/59/21 (doręczoną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej), informuję, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach”, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

Zadania Prezesa UTK określone są w szczególności w art. 13 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.). Prezes UTK jest krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Odnosząc się do postulatów zawartych w ww. petycji przedstawiam następujące stanowisko:

  1. Przed sygnalizatorem kolejowym w odległości 0-100 metrów zamontowane są czujniki postoju, gdzie dyżurny ruchu będzie miał większą kontrolę nad ruchem kolejowy.

Podstawową funkcją instalacji zamontowanych w infrastrukturze kolejowej jest zabezpieczenie ruchu kolejowego przed sytuacjami niebezpiecznymi. Te instalacje pełnią również funkcje informacyjne dla personelu ruchowego. Stan torowego odcinka odziaływania nie tylko wchodzi w układ zależności logicznych wymaganych do podania sygnału zezwalającego, ale jest również zobrazowany na pulpicie/monitorze dyżurnego ruchu. Zamontowanie „czujników postoju” w torze nie ma uzasadnienia ekonomicznego oraz eksploatacyjnego, ponieważ powielałyby one dostępne już systemy, które przekazują takie informacje.

  1. Na łukach linii kolejowej, na zakrętach linii kolejowej, na linii kolejowej gdzie odcinek prosty wynosi mniej niż 3 km – jest zamontowane ogrodzenie zapobiegające przechodzenia w miejscach niebezpiecznych, niewidocznych dla maszynistów i nieodpowiedzialnych obywatel.
  2. Na liniach kolejowych gdzie linia kolejowa przebiega na wale powyżej drogi lub dolinie gdzie linia przebiega poniżej poziomu ulicy, zamontowane są ekrany akustyczne lub barierki wysokie celem uniemożliwienia przechodzenia w miejscach niewidocznych i niebezpiecznych a tym samym zapobiegnięcie wpadnięcia samochodu czy roweru w dolinę linii kolejowej z wału kolejowego.
  3. Maszyniści wyposażeni są w specjalne lornetki celem większego bezpieczeństwa w linii kolejowej, gdzie drugi maszynista pomaga maszyniście kierującemu nad oceną szlaku kolejowego.

Postulaty zawarte w pkt 2, 3 i 4 nie leżą we właściwości Prezesa UTK. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe oraz ich usytuowanie, zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151 poz. 987 z późn. zm.).

Natomiast ogólne warunki prowadzenia ruchu kolejowego oraz przygotowanie pociągów do jazdy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 360 z późn. zm.).

  1. Na każdym przystanku kolejowym, posterunku odgałęźnym, posterunku odstępowym zamontowana jest toaleta dla maszynistów, co będzie alternatywą dla lokomotyw które nie mają węzła sanitarnego.

Aktualnie w ramach przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (zwanych dalej „TSI”) analizowana jest propozycja zmiany do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L nr 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 228, z późn. zm.), polegająca na wprowadzeniu wymogu instalowania toalet w lokomotywach służących do przewozów towarowych mająca na celu poprawę warunków BHP maszynistów, a tym samym zwiększyć atrakcyjność tego zawodu biorąc pod uwagę niedobór personelu w sektorze.

Propozycja została skierowana do prac w ramach podgrupy technicznej ds. przewozów towarowych powołanej przy Agencji Kolejowej UE. Możliwość wprowadzenia analizowanej zmiany zależeć będzie od wyników analizy dostępnej przestrzeni w lokomotywach oraz okresu przejściowego dla wdrożenia zmiany.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, petycja z 21 lutego 2021 r. znak: PET II/59/21 nie została uwzględniona.

 

MARCIN TRELA

WICEPREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO DS. REGULACJI

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

 

 

 

 

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 13 62

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Obsługi Prawnej

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

 

Metadane

Data publikacji : 04.05.2021
Data modyfikacji : 04.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry