Nawigacja

Petycje

Petycja z 5 lutego 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

 

‑‑ (nadawca petycji)

Szanowni Państwo:
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury
Sz.P. Urząd Transportu Kolejowego
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe
Sz.P. Komenda Główna Policji
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Sz.P. Marszałkowie województw
Sz.P. Związek Subregionu Płn. Woj. Śląskiego + UM Częstochowa + SP Radomsko.

(odbiorca/y petycji)

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej ‑‑ złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej”

Dzień dobry, ja niżej podpisana  ‑‑będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku(tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania wprowadzenia następujących postulatów :

Ewentualnego wprowadzenia niniejszej sygnalizacji (rozwiązań) połączoną z tablicą i ewentualnie atrapą kamery „obiekt monitorowany” celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym. Niniejsze rozwiązania mają na celu:

 • Zwiększenia bezpieczeństwa poprzez (zachowanie ostrożności, szczególną ostrożność) zgodnie z art. 3 ust. 1, art. 13 ust. 1 (prawa ruchu drogowego, kodeks ruchu drogowego)
 • Zapobiegania - wchodzenia na przejazd gdy zapory / półzapory są opuszczone, w trakcie opuszczenia, w trakcie podnoszenia zgodnie z art. 14 pkt. 6 (prawa ruchu drogowego, kodeks ruchu drogowego)
 • Zapobiegania - objeżdżania lub wjeżdżanie za przejazd jeżeli rogatki są w trakcie opuszczania, podnoszenia, podnoszenie nie zostało zakończone, rogatki są opuszczone
  zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. 1) (prawa ruchu drogowego, kodeks ruchu drogowego)
 • Zapobieganie – nie stosowania się do sygnalizacji świetlnej na przejeździe w postaci barwy czerwonej (błyskowej) naprzemiennej jako nie stosowania się do sygnalizatora nadającego sygnał czerwony przez kierowców, pieszych

Adnotacje:
1.Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
5. Tekst podlegający usunięciu danych/treści celem opublikowania treści pisma na stronie BIP, zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwiększenia ochrony danych osobowych (dotyczy : imienia, nazwiska, adresu, e-maila, miejscowości sporządzenia) lub napisany czcionką Times New Roman 12, niebieski 3.
6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 33 i 34 RODO oraz mogę rozważyć inicjację postępowania skargowego,sądowo-odszkodowawczego z art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc,190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z poważaniem,
‑‑

Załączniki:

 • Sygnalizator nr 1
  Sygnalizator nr 1
 • Sygnalizator nr 2 - przejazdy kolejowe
  Sygnalizator nr 2 - przejazdy kolejowe
 • Sygnalizator nr 3
  Sygnalizator nr 3

 

odpowiedź na petycję

Warszawa, dnia 01 marca 2021 r.

DOP-WSWI.050.6.2021.5.DL                     

‑‑ 

Szanowna Pani,         

w odpowiedzi na petycję z 5 lutego 2021 r. znak: PET II/14/21 w sprawie wprowadzenia dodatkowej sygnalizacji na przejazdach kolejowo-drogowych dziękujemy za przesłane propozycje prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Jednocześnie pragnę poinformować, że ogólne warunki techniczne dla przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść w poziomie szyn, jak również ogólne warunki techniczne dla systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach oraz przejściach, szczegółowe warunki techniczne dla systemów zabezpieczenia ruchu w zakresie samoczynnych systemów przejazdowych, warunki techniczne użytkowania przejazdów i przejść oraz sygnały, znaki, wskaźniki i tablice ostrzegawcze stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.). Wytyczne, jakie zamieszczono w ww. rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej, regulują w sposób kompleksowy i jednoznaczny kwestie dotyczące nie tylko klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, stosowanego na nich oznakowania i systemów zabezpieczenia, ale również obowiązki ich użytkowników – kierujących pojazdami oraz pieszych.

Z uwagi na liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach oraz ich negatywny wpływ na system kolejowy, zasadne jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania takim zdarzeniom. Prezes UTK podejmuje szereg działań w tym zakresie – od mających proaktywny charakter działań edukacyjnych pod szyldem kampanii „Kolejowe ABC”, promowania innowacyjnych pomysłów, dotyczących tego obszaru, zgłaszanych w ramach projektu „Kultury bezpieczeństwa”, poprzez patronowanie wdrażaniu pilotażowych rozwiązań wspomagających osoby obsługujące przejazdy kolejowo-drogowe (dróżników przejazdowych i dyżurnych ruchu), aż do wspierania inicjatyw legislacyjnych. Słuszną drogą ku poprawie bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych wydaje się wdrożenie skutecznych metod rejestrowania i penalizacji wykroczeń popełnianych przez ich użytkowników. Inne rozwiązania (w  tym postulowane w przesłanej petycji) wymagają głębszej analizy i weryfikacji wszystkich okoliczności – w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzenie dodatkowego oznakowania przejazdów zaowocuje poprawą koncentracji lub zwiększy liczbę kierowców i pieszych stosujących się do znaków drogowych i wskazań urządzeń sygnalizacji.

Mając na uwadze powyższe, petycja z 5 lutego 2021 r. znak: PET II/14/21 na obecnym etapie została potraktowana jako głos w ważnej sprawie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem 

‑‑

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

do góry