Nawigacja

Petycje

Petycja z 8 stycznia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja 17.01.2018 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

Treść petycji

From: ‑‑
Sent: Monday, January 8, 2018 8:54 AM
To: UTK <utk@utk.gov.pl>
Subject: Petycja do Prezesa UTK


do UTK


Petycja do Prezesa UTK

Szanowny Panie,

Wzywam do zaniechania obstrukcji idei badania wypadków kolejowych- co obecnie ma miejsce - wypadek kolejowy bada komisja która sama brała w nim udział. Taka sytuacja jest obstrukcją idei badania wypadków, kpiną z tejże idei. Powinna powstać osobna komisja która zbada ową sprawę a także udział w wypadku samej komisji do badania wypadków.

 

Wzywam do natychmiastowego przerwania tychże działań i dokonania zmian. 

Ideą przyświecającą badaniu wypadków kolejowych jest to że robi to podmiot zewnętrzny, nie biorący bezpośrednio udziału w danym wypadku kolejowym.

Tymczasem zaledwie około 4-5 kilometrów od biura mojej redakcji, w dzielnicy Zielona Góra- Stary Kisielin, miał miejsce wypadek kolejowy- stoczenie się lokomotywy i jej samodzielna podróż przez kilkanaście kilometrów.

Nie da się ukryć że w wypadku tym brał udział pracownik "Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych" który przybył na miejsce wykolejenia pociągu pospiesznego. Wobec czego ewidentnym jest że owa komisja nie może badać owego wypadku, bowiem jej pracownik sam brał w tym zdarzeniu jakim była "ucieczka lokomotywy" aktywny udział i nie zapobiegł pojawieniu się tego zdarzenia poprzez możliwe zaniechania.

Wnoszę do UTK o podjęcie działań ponieważ jestem pewien że w tym przypadku powinna powstać jeszcze jedna, zupełnie osobna komisja zewnętrzna, specjalnie stworzona na tą okazję, która będzie miała inny skład niż Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i zostanie powołana tylko do zbadania zdarzenia w miejscowości Stary Kisielin.

Komisja powinna zbadać:


- działania podjęte przez Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych na miejscu wykolejenia się pociągu oraz ustalić działania pracownika Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych w tym miejscu, a także wydać zalecenia dla Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych aby do podobnych zdarzeń nie dochodziło w przyszłości. 


- powinna zbadać dlaczego po raz 3. w ostatnich latach doszło do remontu torowiska na tym odcinku? Pracownik PKP PLK który odpisywał na pytania redakcji twierdził  że poprzedni remont tego odcinka torowiska miał miejsce w 2007 roku ale to nie jest prawdą.  Świadkowie mieszkający w okolicy i wiele osób utrzymuje że całe torowisko w tym miejscu było już naprawiane ledwie kilkanaście miesięcy temu - co sam potwierdzam- wówczas bowiem zbudowano nowy peron- i jest teraz naprawiane co najmniej po raz 3. w ciągu dekady, i po raz kolejny już trzeci z kolei w ciągu 10 lat cała ta operacja naprawy torowiska jest wykonywana błędnie. 


- komisja powinna zbadać poprawność prac budowlanych prowadzonych na torowisku w tym miejscu. W mojej subiektywnej ocenie jako osoby miszkającej w okolicy, są obe prowadzone zupełnie błędnie i w sposób pozbawiony sensu, logiki tego działania. Pod tym torowiskiem znajduje się gruba warstwa gliny. Warstwa ta powinna zostać wybrana do głębokości około metra wgłąb wg mojej subiektywnej wiedzy polegającej na zbieraniu tego typu wiedzy. Podczas prac remontowych w tym miejscu zgłaszałem do PKP PLK moje obserwacje w sprawie nienależytego w mojej ocenie prowadzenia prac remontowych- po raz trzeci w ciągu dekady. Niemniej wg mojej wiedzy owej gliny nie wybrano do dnia dzisiejszego. Komisja badając to zdarzenie- wykolejenie poc. pospiesznego i ucieczkę lokomotywy- powinna też zbadać okoliczności tego remontu bo częste remonty akurat na tym zakręcie torowiska także są elementem który przyczynił się do wykolejenia pociągu. Być może na sieci PKP PLK dochodzi do tego typu zdarzeń powieważ mają miejsce częste remonty a częste remonty są spowodowane nienależytym zaprojektowaniem przebiegu prac remontowych co skutkuje tym e owe remonty i modernizacje należy często powtarzać ponieważ torowiska się często psują.  Komisja w mojej ocenie musi i powinna sprawdzić sensowność przeprowadzonych prac polegających na ułożeniu po raz trzeci w ciągu dekady torowiska na warstwie gliny na której stoi woda- co zaobserwowałem, i woda ta zupełnie nie wsiąka, powodując że na warstwie tłucznia zbierają się w tym miejscu wielkie kałuże wody- co przecież zgłaszałem do PKP PLK mieszkając w pobliżu. Jako osoba zewnętrzna nie mam niestety wpływu na prowadzone w okolicy prace remontowe torowiska które wg mojej wiedzy są przeprowadzone w sposób niezgodny z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej i których efekt w postaci wody stojącej na podtorzu po opadach deszczu mogę podziwiać.

Pozdrawiam,
‑‑
wydawca prasowy

Odpowiedź

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r.

DOP-WSWI.050.1.2018.4.DL

 

 

 

Pan

‑‑

‑‑

Szanowny Panie,

 

     

w odpowiedzi na przesłaną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 8 stycznia 2018 r. petycję dot. powołania dodatkowej komisji badania wypadków kolejowych do zbadania zdarzenia w miejscowości Stary Kisielin informuję, iż badaniem przyczyn zdarzeń kolejowych zajmują się komisje kolejowe powoływane przez zarządcę infrastruktury. Ich celem, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 369), jest:

  • ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku lub incydentu;
  • określenie szacunkowo rozmiarów strat z tego tytułu;
  • określenie wniosków zapobiegających powstaniu podobnego wypadku lub incydentu w przyszłości.

Komisje te, wedle § 2 ust. 3 przytoczonego rozporządzenia, złożone są w szczególności z przedstawicieli zarządcy infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej, których pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku lub incydencie bądź których infrastruktura ma z nimi związek.

Jeżeli jednak zdarzenie jest zdarzeniem o znacznych skutkach lub w nieznacznie różniących się warunkach mogłoby takim być, wówczas na mocy art. 28e ustawy z 13 października 2017 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, postępowanie wyjaśniające przejmuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zwana dalej „PKBWK”.

Mając na uwadze zapisy ustawy, PKBWK jest niezależnym organem prowadzącym badania w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów, działającym przy ministrze właściwym do spraw transportu, na co wskazuje art. 28a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 28a. ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym w skład PKBWK nie mogą wchodzić członkowie doraźni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, których infrastruktura kolejowa, pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w zdarzeniu.

 

Z poważaniem

 

MARCIN TRELA

DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

do góry