Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Prezesa

Dyrektor: Paweł Rafalski

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Szadkowska

Tel: 22 749 14 35

1.    Biuro Prezesa wspiera organizacyjnie i informacyjnie działania Prezesa UTK.
2.    Zadania Biura Prezesa w zakresie organizacyjnego i informacyjnego wsparcia pracy Prezesa UTK obejmują w szczególności:

1)    monitorowanie prowadzonych przez komórki organizacyjne spraw, w tym monitorowanie obiegu korespondencji zadekretowanej przez Prezesa UTK oraz terminowości realizacji spraw przez komórki organizacyjne;
2)    monitorowanie i kontrolowanie projektów realizowanych w UTK;
3)    nadzorowanie udziału pracowników UTK w wydarzeniach zewnętrznych;
4)    przekazywanie poleceń Prezesa UTK oraz monitorowanie realizacji ustaleń i decyzji;
5)    koordynację przygotowywania materiałów i projektów wystąpień Prezesa UTK;
6)    koordynację przygotowania udziału Prezesa UTK lub jego przedstawicieli w posiedzeniach komisji, komitetów, rad, instytucji dialogu społecznego oraz organów instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz władz spółek kolejowych;
7)    koordynację i udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, interwencje posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji sejmowych i senackich oraz wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi UTK;
8)    prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów honorowych Prezesa UTK;
9)    realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej dotyczących działań należących do właściwości Prezesa UTK oraz kształtowanie wizerunku Prezesa UTK i Urzędu w środkach społecznego przekazu;
10)    współpracę z właściwą komórką organizacyjną w zakresie przygotowania materiałów na posiedzenia odpowiednich komisji Sejmu i Senatu, na posiedzenia Rady Ministrów oraz inne spotkania, w których przewiduje się uczestnictwo Prezesa  UTK, w szczególności: komitetów, rad, instytucji dialogu społecznego, organów instytucji rządowych, naukowych, organizacji samorządowych i pozarządowych oraz władz spółek kolejowych;
11)    redakcję strony internetowej i intranetowej UTK;
12)    wydawanie Dziennika Urzędowego Prezesa UTK;
13)    prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Prezesa UTK;
14)    prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy UTK;
15)    realizację zadań w zakresie doradztwa oraz ekspertyz, dokumentowania, analizowania i opiniowania istotnych procesów społecznych i ekonomicznych związanych z kolejnictwem;
16)    opracowywanie analiz i materiałów dotyczących wybranych strategicznych projektów UTK;
17)    organizację posiedzeń Kierownictwa UTK, innych spotkań i narad z udziałem członków Kierownictwa UTK;
18)    współpracę z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w UTK, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
19)    działania z zakresu kontroli zarządczej prowadzonej przez Prezesa UTK;
20)    prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze zastrzeżonym dla kompetencji Prezesa UTK, w tym w szczególności z instytucjami Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz koordynowanie działań związanych z zarządzaniem informacją w sferze współpracy międzynarodowej, a także realizacją projektów współfinansowanych ze środków budżetowych Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym także:

a)    koordynowanie procesu współpracy międzynarodowej prowadzonej przez UTK z działaniami innych organów administracji rządowej, właściwych w sprawach transportu kolejowego,
b)    planowanie działań UTK w dziedzinie współpracy międzynarodowej.

 

do góry