Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Krzysztof Kulka

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Cukierska

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Połaska

Tel: 22 749 15 40

1.    Biuro Dyrektora Generalnego wspomaga działania Dyrektora Generalnego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz realizacji zadań wyznaczonych przez Prezesa UTK.
2.    Zadania Biura Dyrektora Generalnego obejmują w szczególności:

1)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem czynności wynikających z przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej;
2)    realizację strategii personalnej rozwoju kadr zgodnie ze strategią UTK w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
3)    opiniowanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz kwalifikowanie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej, itp.;
4)    planowanie środków na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze dla osób zatrudnionych w UTK oraz dokonywanie ich wypłat;
5)    monitorowanie wykorzystania funduszu płac i przekazywanie informacji o stanie wykorzystania środków Dyrektorowi Generalnemu;
6)    współpracę z Komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługę socjalną pracowników;
7)    koordynowanie i współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania wydatków i dochodów, nadzorowanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w ramach działalności bieżącej i inwestycyjnej UTK, dokonywanie ocen wykonania budżetu UTK oraz monitorowanie realizacji dochodów;
8)    przygotowywanie zmian w planie wewnętrznym wydatków budżetowych;
9)    obsługę finansowo-księgową oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonania budżetu UTK;
10)    obsługę finansową podróży służbowych pracowników UTK;
11)    przygotowywanie projektów umów, analizowanie i uzgadnianie ich pod względem finansowym;
12)    pozyskiwanie środków i monitorowanie prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
13)    rozliczanie wydatków w układzie zadaniowym;
14)    koordynację merytoryczną, monitorowanie i ocenę we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi realizacji planu budżetu Urzędu w układzie zadaniowym;
15)    prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych oraz terminowe ich przekazywanie do budżetu państwa;
16)    dokonywanie oceny prawidłowości operacji finansowych, polegającej w szczególności na weryfikacji ich zgodności z prawem, zasadami gospodarności, rzetelności oraz kompletności formalno-rachunkowej;
17)    współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie terminowej windykacji należności Skarbu Państwa;
18)    prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych zawieranych w Urzędzie, w tym prowadzenie rejestru umów;
19)    opracowywanie projektów wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych;
20)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w sprawach dotyczących właściwości Biura Dyrektora Generalnego;
21)    ustalanie planów zamówień publicznych przy uwzględnieniu zamówień centralnych organizowanych dla sektora finansów publicznych;
22)    przygotowywanie i prowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym w UTK regulaminem zamówień publicznych, w tym opracowywanie niezbędnych dokumentów, wniosków i projektów, dotyczących m.in. wszczęcia postępowania, powołania komisji przetargowej, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia, a także współudział w pracach komisji przetargowych i prowadzenie ich dokumentacji oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23)    planowanie i realizację strategii szkoleniowej dla pracowników Urzędu;
24)    profilowanie zawodowe i przeprowadzanie testów kompetencyjnych;
25)    organizację służby przygotowawczej.

 

do góry