Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Krzysztof Kulka

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Cukierska

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Połaska

Tel: 22 749 15 40

1. Biuro Dyrektora Generalnego wspomaga działania Dyrektora Generalnego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz realizacji zadań wyznaczonych przez Prezesa UTK.

2. Zadania Biura Dyrektora Generalnego obejmują w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem czynności wynikających z przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej;

2) realizację strategii personalnej rozwoju kadr zgodnie ze strategią UTK w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

3) opiniowanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz kwalifikowanie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej;

4) planowanie środków na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze dla osób zatrudnionych w UTK oraz dokonywanie ich wypłat;

5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów poniesionych przez UTK z tytułu zatrudnienia ekspertów oddelegowanych do Agencji zgodnie z Porozumieniem o współpracy z 24 września 2019 r.;

6) monitorowanie wykorzystania funduszu płac i przekazywanie informacji o stanie wykorzystania środków Dyrektorowi Generalnemu;

7) współpracę z Komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługę socjalną pracowników;

8) koordynowanie planowania wydatków i dochodów, nadzorowanie prawidłowości wydatkowania środków budżetowych w ramach działalności bieżącej i inwestycyjnej UTK, dokonywanie ocen wykonania budżetu UTK oraz monitorowanie realizacji dochodów;

9) przygotowywanie zmian w planie wewnętrznym wydatków budżetowych;

10) obsługę finansowo-księgową oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonania budżetu UTK;

11) obsługę finansową podróży służbowych pracowników UTK;

12) analizowanie i uzgadnianie umów pod względem finansowym;

13) pozyskiwanie środków i monitorowanie prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

14) rozliczanie wydatków w układzie zadaniowym;

15) koordynację merytoryczną, monitorowanie i ocenę realizacji planu budżetu Urzędu w układzie zadaniowym;

16) prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych oraz terminowe ich przekazywanie do budżetu państwa;

17) dokonywanie oceny prawidłowości operacji finansowych, polegającej w szczególności na weryfikacji ich zgodności z prawem, zasadami gospodarności, rzetelności oraz kompletności formalno-rachunkowej;

18) obsługa finansowa umów cywilnoprawnych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej;

19) przygotowywanie projektów wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych;

20) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w sprawach dotyczących właściwości Biura Dyrektora Generalnego;

21) ustalanie planów zamówień publicznych przy uwzględnieniu zamówień centralnych organizowanych dla sektora finansów publicznych;

22) przygotowywanie i prowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym w UTK regulaminem zamówień publicznych, w tym opracowywanie niezbędnych dokumentów, wniosków i projektów, dotyczących m.in. wszczęcia postępowania, powołania komisji przetargowej, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia, a także współudział w pracach komisji przetargowych i prowadzenie ich dokumentacji oraz wykonywanie innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami;

23) prowadzenie i aktualizowanie rejestru umów o zamówienie publiczne;

24) planowanie i realizację strategii szkoleniowej dla pracowników Urzędu;

25) profilowanie zawodowe i przeprowadzanie testów kompetencyjnych;

26) upowszechnianie zasad służby cywilnej, etyki korpusu służby cywilnej, Kodeksu etyki pracowników UTK oraz koordynowanie działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcji i konfliktom interesów;

27) organizację służby przygotowawczej.

 

do góry