Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Teleinformatyki

Dyrektor:  Piotr Combik

Zastępca Dyrektora: Adam Łagoda

 

1. Biuro Teleinformatyki zapewnia obsługę Kierownictwa, komórek organizacyjnych i pracowników w kwestiach informatycznych i telekomunikacyjnych.

2. Zadania Biura Teleinformatyki obejmują w szczególności:

 1. obsługa UTK w zakresie informatycznym, w tym polegająca na:
  1. standaryzacji sprzętu i oprogramowania,
  2. dokonywaniu analiz technicznych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz planowaniu i realizacji zakupów,
  3. koordynowaniu wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych i baz danych,
  4. zbieraniu i analizowaniu wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w oprogramowaniu;
 2. współpraca z operatorami sieci telekomunikacyjnych w zakresie świadczonych na rzecz UTK usług oraz prowadzenie gospodarki telefonami służbowymi;
 3. utrzymywanie systemów informatycznych UTK oraz zapewnienie pracownikom UTK wsparcia informatycznego i technicznego w codziennej pracy;
 4. nadzór i utrzymanie infrastruktury sieciowej UTK oraz planowanie jej rozwoju i modernizacji;
 5. kontrola wykorzystania środków informatycznych w komórkach organizacyjnych, w tym monitorowanie pracy serwerów;
 6. prowadzenie spraw związanych z:
  1. elektroniczną kontrolą dostępu do pomieszczeń UTK,
  2. działaniem i obsługą monitoringu wizyjnego UTK;
 7. prowadzenie rejestru środków informatycznych;
 8. zarządzanie zasobami informacyjnymi UTK, zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa oraz innymi zasadami ustanowionymi przez Kierownictwo Urzędu;
 9. zapewnienie obsługi informatycznej komórek organizacyjnych;
 10. administrowanie i obsługa elektronicznych skrzynek podawczych Urzędu, utworzonych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
 11. realizowanie zdań określonych w przepisach o dostępności cyfrowej;
 12. zarządzanie systemem łączności w UTK;
 13. koordynowanie udostępnianiem danych określonym przepisami prawa w portalu danych;
 14. prowadzenie prac planistycznych i badawczo-rozwojowych dotyczących systemów informatycznych UTK;
 15. zarządzanie portfelem projektów informatycznych UTK;
 16. prowadzenie i nadzór nad macierzami odpowiedzialności w projektach informatycznych prowadzonych przez UTK;
 17. koordynowanie:
  1. prac informatycznych prowadzonych przez komórki organizacyjne,
  2. wdrażania strategii dotyczącej rozwoju infrastruktury i rozwiązań informatycznych w UTK,
  3. wykonywania zadań wynikających z rządowych strategii w obszarze  cyberbezpieczeństwa,
  4. opracowywania koncepcji systemów informatycznych UTK oraz ich budowy i wdrażania;
 18. współpraca z Centrum Wymiany i Analizy Informacji „ISAC-Kolej” oraz z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 19. prowadzenie wykazu systemów informatycznych wykorzystywanych w UTK, określającego gestorów systemów informatycznych oraz merytorycznych i technicznych administratorów systemów informatycznych;
 20. identyfikowanie potrzeb UTK w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz w zakresie usług informatycznych;
 21. planowanie i realizowanie zakupów sprzętu teleinformatycznego.
 22. prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i utrzymaniem procesu elektronicznego obiegu dokumentów w UTK;
 23. prowadzenie rejestru koordynatorów EZD;
 24. prowadzenie prac planistycznych i badawczo-rozwojowych dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów;
 25. nadzór nad procesem tworzenia, testowaniem, odtwarzaniem kopii zapasowych systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
do góry