Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Grzegorz Prusik

Zastępca: Piotr Sieczkowski

Tel: 22 749 14 60

 1. Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolei oraz dostarcza Prezesowi UTK analizy i informacje o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
 2. Zadania Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa obejmują w szczególności:
  1. analizę zdarzeń kolejowych;
  2. monitorowanie stosowania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania, w odniesieniu do działań podejmowanych przez te podmioty w oparciu o właściwe systemy zarządzania;
  3. promowanie zasad i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
  4. prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;
  5. prowadzenie z wykorzystaniem OSS, oraz uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa dla wniosków skierowanych do Prezesa UTK – w przypadku, gdy planowany obszar działalności przewoźnika obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;
  6. współpracę z Agencją przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie, przedłużenie i zmianę jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa złożonych do Agencji w zakresie krajowym;
  7. w ramach spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, organizacja i udział w wizytach i inspekcjach w obiektach wnioskodawców oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, oraz udział w nich;
  8. prowadzenie spraw zawiązanych z wstępnym zaangażowaniem na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
  9. współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru oraz Departamentem Techniki i Wyrobów w zakresie wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;
  10. współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru, Departamentem Techniki i Wyrobów oraz Departamentem Personelu i Przepisów w zakresie wydawania decyzji w przedmiocie stosowania tymczasowych środków bezpieczeństwa w zakresie właściwości DMB;
  11. kierowanie ostrzeżeń do podmiotów rynku kolejowego w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym, w zakresie właściwości DMB;
  12. nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 11;
  13. prowadzenie spraw z zakresu wydawania, przedłużania i zmiany świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, przewoźników kolejowych, i przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa oraz zarządców infrastruktury kolejowej zwolnionych z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, w tym także prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów;
  14. prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania, w tym organizacja audytów i udział w nich;
  15. prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych (DSU) opracowywanej przez zobowiązane podmioty funkcjonujące w sektorze transportu kolejowego oraz zmian DSU;
  16. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w oparciu o dostępne źródła informacji oraz identyfikowanie niekorzystnych trendów w obszarze bezpieczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych;
  17. monitorowanie informacji przekazywanych przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w ramach raportów rocznych oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;
  18. opracowywanie i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
  19. opracowywanie i publikację w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK oraz przekazanie Agencji rocznego raportu bezpieczeństwa systemu kolei;
  20. opracowanie w oparciu o stan bezpieczeństwa transportu kolejowego rekomendacji dla Prezesa UTK w zakresie wyboru kierunków działań nadzorczych;
  21. udział w prowadzeniu wybranych działań nadzorczych w stosunku do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) oraz podmiotów certyfikowanych w funkcji utrzymania;
  22. wymianę informacji pomiędzy procesami realizowanymi przez Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa a pozostałymi komórkami organizacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym przekazywanie wyników oceny wniosków dotyczących jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania;
  23. współpracę z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właściwości Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa.

3.         Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

do góry