Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa

Dyrektor: 

Zastępca: Piotr Sieczkowski

Zastępca: Karolina Kluka

Tel: 22 749 14 60

1. Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolei oraz dostarcza Prezesowi UTK analizy i informacje o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

2. Zadania Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa obejmują w szczególności:

1) monitorowanie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w oparciu o analizę zdarzeń kolejowych i inne dostępne źródła informacji oraz identyfikowanie niekorzystnych trendów w obszarze bezpieczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych;

2) monitorowanie stosowania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania, w odniesieniu do działań podejmowanych przez te podmioty w oparciu o właściwe systemy zarządzania;

3) promowanie zasad i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;

4) prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;

5) prowadzenie z wykorzystaniem OSS, oraz uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa dla wniosków skierowanych do Prezesa UTK – w przypadku, gdy planowany obszar działalności przewoźnika obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, a także prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;

6) współpracę z Agencją przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie, przedłużenie i zmianę jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa złożonych do Agencji w zakresie krajowym;

7) w ramach spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa - organizację i udział w wizytach i inspekcjach w obiektach wnioskodawców oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, oraz udział w nich;

8) prowadzenie spraw zawiązanych z wstępnym zaangażowaniem na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;

9) prowadzenie spraw z zakresu wydawania, przedłużania i zmiany świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych, przewoźników kolejowych i przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa oraz zarządców infrastruktury kolejowej zwolnionych z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa, w tym także prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów;

10) prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania, w tym organizację audytów i udział w nich;

11) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych (DSU) opracowywanej przez zobowiązane podmioty funkcjonujące w sektorze transportu kolejowego oraz zmian DSU;

12) udział w prowadzeniu wybranych działań nadzorczych w stosunku do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) oraz podmiotów certyfikowanych w funkcji utrzymania;

13) wydawanie decyzji w przedmiocie stosowania tymczasowych środków bezpieczeństwa w zakresie właściwości Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa;

14) nadzór w zakresie wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;

15) monitorowanie informacji przekazywanych przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w ramach raportów rocznych oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;

16) opracowywanie i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;

17) opracowywanie i publikację w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK oraz przekazanie Agencji rocznego raportu bezpieczeństwa systemu kolei;

18) opracowanie w oparciu o stan bezpieczeństwa transportu kolejowego rekomendacji dla Prezesa UTK w zakresie wyboru kierunków działań nadzorczych;

19) współpracę z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właściwości Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa.

do góry