Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Grzegorz Prusik

Zastępca: Piotr Sieczkowski

Tel: 22 749 14 60

1.    Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolei oraz dostarcza Prezesowi UTK analizy i informacje o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
2.    Zadania Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa obejmują w szczególności:

 1. monitorowanie stosowania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania, w odniesieniu do działań podejmowanych przez te podmioty w oparciu o właściwe systemy zarządzania;
 2. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w oparciu o dostępne źródła informacji oraz identyfikowanie niekorzystnych trendów w obszarze bezpieczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych;
 3. promowanie zasad i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
 4. prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą autoryzacji dla zarządców infrastruktury kolejowej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów; 
 5. prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM), oraz certyfikatów w funkcji utrzymania, w tym organizacja audytów i udział w nich;
 6. prowadzenie z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa dla wniosków skierowanych do Prezesa UTK – w przypadku, gdy planowany obszar działalności przewoźnika obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów;
 7. współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej, zwaną dalej „Agencją”, przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie, przedłużenie i zmianę jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa złożonych do Agencji w zakresie krajowym;
 8. w ramach spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem i zmianą jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, organizacja i udział w wizytach i inspekcjach w obiektach wnioskodawców oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, oraz udział w nich;
 9. prowadzenie spraw zawiązanych z wstępnym zaangażowaniem na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
 10. monitorowanie informacji przekazywanych przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w ramach raportów rocznych oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;
 11. opracowywanie i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
 12. opracowywanie i publikacja w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK oraz przekazanie Agencji rocznego raportu bezpieczeństwa systemu kolei;
 13. udział w prowadzeniu wybranych działań nadzorczych w stosunku do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM);
 14. wymiana informacji pomiędzy procesami realizowanymi przez DMB a pozostałymi komórkami organizacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym przekazywanie wyników oceny wniosków dotyczących jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania;
 15. współpraca z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właściwości DMB;
 16. prowadzenie spraw z zakresu dystrybucji informacji krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa, przekazanych za pośrednictwem Europejskiego Systemu Informacji Bezpieczeństwa (SIS) oraz monitorowanie działań podmiotów sektora kolejowego podejmowanych w oparciu o właściwe procedury systemów zarządzania;
 17. współpraca z organami administracji publicznej, środowiskami naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi w zakresie właściwości WMIC oraz reprezentowanie UTK na zewnątrz w sprawach należących do zakresu działania WMIC;
 18. udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski i skargi związane z obszarem działania UTK, mieszczące się w zakresie właściwości WMIC;
 19. współpraca z Biurem Prezesa w ramach opracowywania materiałów i informacji mieszczących się w zakresie właściwości WMIC, na potrzeby mediów;
 20. planowanie działań WMIC w perspektywie krótkookresowej i długookresowej, przy uwzględnieniu dostępnych zasobów oraz wyznaczanie priorytetów i ich monitorowanie;
 21. udział w kształtowaniu strategii oraz planów nadzoru oraz bieżące informowanie Departamentu Planowania i Nadzoru o niezgodnościach zidentyfikowanych w ramach realizowanych procesów;
 22. prowadzenie i udostępnianie rejestrów wydanych dokumentów oraz zapewnianie współpracy z Agencją, w tym między innymi w zakresie obsługi baz danych i rejestrów funkcjonujących na poziomie wspólnotowym, z uwzględnieniem bazy ERADIS oraz systemów ERAIL i SIS.

3.    Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry