Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa

Dyrektor: Grzegorz Prusik

Zastępca: Piotr Sieczkowski

Tel: 22 749 14 60

1.    Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolei oraz dostarcza Prezesowi UTK analizy i informacje o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego.
2.    Zadania Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa obejmują w szczególności:

1)    analizę i rejestrowanie zdarzeń kolejowych oraz zatwierdzonych protokołów ustaleń końcowych;
2)    promowanie systemowych zachowań poprawiających bezpieczeństwo;
3)    monitorowanie stosowania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania, w odniesieniu do działań podejmowanych przez te podmioty w oparciu o właściwe systemy zarządzania;
4)    promowanie zasad i dobrych praktyk zwiększających poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
5)    prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury kolejowej, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;
6)    prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużeniem, zmianą i cofaniem certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, w oparciu o procedury wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;
7)    prowadzenie spraw z zakresu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych oraz przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, zwolnionych z obowiązku uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa oraz prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów;
8)    prowadzenie, z uwzględnieniem wyników działań nadzorczych, spraw związanych z wydawaniem, przedłużaniem, zmianą i cofaniem certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów towarowych (ECM);
9)    prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych (DSU) opracowywanej przez zobowiązane podmioty funkcjonujące w sektorze transportu kolejowego oraz monitorowanie procesu wprowadzania zmian w dokumentacjach systemu utrzymania, ich właściwego dokumentowania i zgłaszania Prezesowi UTK;
10)    monitorowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi stanu realizacji zaleceń wydawanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych oraz koordynowanie opracowania rocznych informacji o działaniach podejmowanych w obszarze zaleceń;
11)    realizację zadań w zakresie analizy i postępowania z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych skierowanymi do Prezesa UTK i w zakresie przekazywania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji o sposobie postępowania z jej zaleceniami oraz nadzór nad realizacją zaleceń przez zarządców, przewoźników kolejowych i inne podmioty;
12)    monitorowanie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w oparciu o dostępne źródła informacji oraz identyfikowanie niekorzystnych trendów w obszarze bezpieczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych;
13)    monitorowanie informacji przekazywanych przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w ramach raportów rocznych oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;
14)    przekazywanie informacji o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych ministrowi właściwemu do spraw transportu;
15)    opracowywanie i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rocznej oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym;
16)    opracowywanie i publikację w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK oraz przekazanie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej rocznego raportu bezpieczeństwa systemu kolei;
17)    opracowanie w oparciu o stan bezpieczeństwa transportu kolejowego rekomendacji dla Prezesa UTK w zakresie wyboru kierunków działań nadzorczych;
18)    udział w prowadzeniu wybranych działań nadzorczych w stosunku do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych (ECM);
19)    współpracę, w porozumieniu z Departamentem Techniki i Wyrobów, z Komisją Europejską, Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

3.    Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry