Nawigacja

Biura i Departamenty

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

DYREKTOR: GRZEGORZ PRUSIK

zastępca dyrektora: Wacław Czarnota

 

 1. Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realizuje zadania związane z organizacją egzaminów kandydatów na maszynistów a także prowadzi bieżący monitoring kompetencji zawodowych maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.
 2. Zadania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów obejmują w szczególności:
 1. tworzenie i aktualizowanie bazy pytań na egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty;
 2. tworzenie i aktualizowanie baz symulatorowych scenariuszy egzaminacyjnych;
 3. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na maszynistów na egzamin na licencję maszynisty oraz na świadectwo maszynisty przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 4. wyznaczanie daty i miejsca egzaminu na licencję maszynisty oraz powiadamianie kandydata na maszynistę o tej dacie i miejscu;
 5. egzaminowanie kandydatów na maszynistów na licencję maszynisty z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
 6. uzgadnianie z przedstawicielem przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury zatrudniającego kandydata na maszynistę oraz przedstawicielem ośrodka szkolenia, w którym szkolony był kandydat na maszynistę, w szczególności daty oraz trasy niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu praktycznego na świadectwo maszynisty:
 7. wyznaczanie daty i miejsca egzaminu na świadectwo maszynisty oraz:
  1. powiadamianie kandydata na maszynistę o dacie i miejscu egzaminu,
  2. przekazywanie niezbędnych informacji związanych z egzaminem praktycznym na świadectwo maszynisty;
 8. egzaminowanie kandydatów na maszynistów na świadectwo maszynisty z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, scenariuszy symulacyjnych oraz tras z służbowego rozkładu jazdy;
 9. ocenianie wyników egzaminów na licencję oraz świadectwo maszynisty;
 10. przygotowywanie protokołów z egzaminu na licencję maszynisty oraz protokołów z poszczególnych etapów egzaminu na świadectwo maszynisty;
 11. opracowywanie rocznych raportów z przeprowadzonych egzaminów na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty z uwzględnieniem informacji o obszarach sprawiających trudności kandydatom na maszynistów;
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania dotyczące maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;
 13. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem stanowisk Prezesa UTK w obszarze maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;
 14. opracowywanie analiz i raportów dotyczących maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;
 15. organizowanie szkoleń doskonalących dla egzaminatorów w zakresie wiedzy i metodyki egzaminowania kandydatów na maszynistów;
 16. w okresie trwałości projektu, monitorowanie zmian na infrastrukturze kolejowej odwzorowanej w symulatorach oraz wnioskowanie do wykonawcy symulatorów o wdrażanie niezbędnych zmian i aktualizacji tras symulatorowych;
 17. wdrażanie zmian i aktualizacji oprogramowania symulatorów pojazdów kolejowych eksploatowanych w CEMM we współpracy z Biurem Teleinformatyki.
 18. prowadzenie spraw w obszarze wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencjach, a także wydawania wtórników licencji maszynisty;
 19. prowadzenie rejestru licencji maszynistów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego - System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM) oraz udostępnianie uprawnionym instytucjom informacji zawartych w rejestrze z poszanowaniem przepisów właściwych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym udostępnianie informacji z wykorzystaniem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI;
 20. prowadzenie innych spraw związanych z uzyskiwaniem licencji maszynisty przez pracowników prowadzących pojazdy kolejowe w oparciu o uprawnienia wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi;
 21. wydawanie decyzji zakazującej prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku określonym w art. 22 ust. 12 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”;
 22. rozpatrywanie wniosków organów innych państw członkowskich o przeprowadzenie kontroli lub o zawieszenie licencji maszynisty, o których mowa w art. 22 ust. 13 ustawy o transporcie kolejowym;
 23. opracowywanie sprawozdań i analiz w obszarze informacji zawartych w rejestrze licencji maszynistów i informacji dotyczących rozwoju systemu licencjonowania maszynistów kolejowych;
 24. współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i państwami członkowskimi w obszarze wymiany informacji zawartych w rejestrze licencji maszynistów i informacji dotyczących rozwoju systemu licencjonowania maszynistów kolejowych.
 25. prowadzenie rejestru egzaminatorów, w szczególności nadawanie i cofanie uprawnień egzaminatorom;
 26. prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, w tym nadawanie i cofanie dostępów do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego prowadzony jest ten rejestr;
 27. monitorowanie kompetencji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe z wykorzystaniem krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;
 28. prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji spełnienia wymagań przez ośrodki szkolenia maszynistów kolejowych i kandydatów na maszynistów kolejowych oraz prowadzenie i udostępnianie rejestru tych ośrodków;
 29. monitorowanie posiadania przez ośrodki szkolenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością lub innych wewnętrznych procedur służących zapewnieniu jakości szkoleń i egzaminów;
 30. prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji spełnienia wymagań przez ośrodki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych i orzekania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności oraz prowadzenie i udostępnianie listy tych podmiotów;
 31. kreowanie nadzoru i współpraca z Departamentem Planowania i Nadzoru oraz Oddziałami Terenowymi w zakresie sprawowanego nadzoru nad pracami komisji egzaminacyjnych dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz dokonywanie analiz w tym zakresie;
 32. realizowanie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawodów regulowanych w ruchu kolejowym i obsłudze metra;
 33. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 i 1a ustawy o transporcie kolejowym;
 34. opracowywanie stanowisk i opinii dotyczących czasu pracy pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudniania maszynistów oraz monitorowanie czasu pracy maszynistów;
 35. opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w obszarach właściwości kompetencji personelu kolejowego;
 36. opracowywanie analiz dotyczących udziału czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych;
 37. podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem w obszarze kompetencji personelu kolejowego.
do góry