Nawigacja

Biura i Departamenty

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

DYREKTOR: GRZEGORZ PRUSIK

zastępca dyrektora: Wacław Czarnota

 

1. Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realizuje zadania związane z organizacją egzaminów kandydatów na maszynistów oraz zadania dotyczące kwalifikacji personelu kolejowego, nadzoru nad szkoleniem i badaniami personelu kolejowego, utrzymania kompetencji i aktualności przepisów dotyczących personelu kolejowego.

2. Zadania Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów obejmują w szczególności:

1) organizację egzaminów na licencję maszynisty i na świadectwo maszynisty, w tym powiadamianie kandydatów na maszynistów oraz przewoźników kolejowych lub zarządców infrastruktury o terminach i wyznaczonym miejscu egzaminowania;

2) przeprowadzanie egzaminów na licencję maszynisty i na świadectwo maszynisty z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego oraz scenariuszy symulacyjnych;

3) ocenę wyników egzaminów na licencję maszynisty i na świadectwo maszynisty oraz przygotowywanie protokołów;

4) przygotowywanie pytań testowych oraz scenariuszy egzaminacyjnych dla egzaminatorów;

5) opracowywanie i aktualizację metodyki szkolenia i doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

6) opracowywanie rocznych raportów z przeprowadzonych egzaminów na licencję
i na świadectwo maszynisty, z uwzględnieniem informacji o obszarach sprawiających trudności kandydatom;

7) prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe oraz przetwarzanie danych gromadzonych w tym rejestrze;

8) nadawanie i cofanie dostępu do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego prowadzony jest krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe;

9) prowadzenie rejestru egzaminatorów;

10) prowadzenie spraw w obszarze kompetencji personelu prowadzącego pojazdy kolejowe, w tym w szczególności wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji maszynisty oraz aktualizację danych zawartych w licencjach, a także wydawanie wtórników licencji maszynisty i prowadzenie rejestru wydanych dokumentów;

11) prowadzenie, na etapie przedsądowym, postępowań w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 i 1a ustawy o transporcie kolejowym;

12) podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój w obszarze kompetencji i przepisów dotyczących personelu kolejowego;

13) analizę czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych;

14) kreowanie nadzoru nad pracami komisji egzaminacyjnych dla stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

15) prowadzenie i aktualizację:

a)     rejestru ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów;

b)     listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności;

16) realizowanie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawodów regulowanych w ruchu kolejowym i obsłudze metra;

17) prowadzenie i zarządzanie Systemem Obsługi Licencji Maszynistów;

18) podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem w obszarze kompetencji personelu kolejowego.

do góry