Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Obsługi Prawnej

Dyrektor: Iwona Miedzińska

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Kochański

Tel: 22 749 13 62

1.    Departament Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z zapewnieniem prawnego wsparcia pracy Prezesa UTK i pozostałych członków Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych.
2.    Zadania Departamentu Obsługi Prawnej obejmują w szczególności:

 1. wykonywanie zastępstwa procesowego Prezesa UTK i Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz przed innymi organami, instytucjami i podmiotami, po uzgodnieniu odpowiednio z Prezesem UTK lub Dyrektorem Generalnym, w szczególności poprzez:
 1. przygotowywanie stanowisk oraz pism procesowych,
 2. reprezentowanie Prezesa UTK i Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz przed innymi organami, instytucjami i podmiotami;
 1. realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawnego wsparcia pracy Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych;
 2. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych, postanowień, pism oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, z wyłączeniem spraw procedowanych przez OSS;
 3. nadzór nad prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa w rozstrzygnięciach wydawanych przez Prezesa UTK;
 4. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa na żądanie Prezesa UTK, Wiceprezesów UTK, Dyrektora Generalnego oraz komórek organizacyjnych;
 5. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;
 6. koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi na zapytania i wezwania sądów, prokuratury i innych organów ścigania;
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpraca z nimi w tym zakresie;
 8. koordynowanie działań podejmowanych w UTK w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcji i konfliktom interesów;
 9. upowszechnianie w UTK zasad służby cywilnej oraz etyki członków korpusu służby cywilnej;
 10. udzielanie niezbędnego wsparcia i współdziałanie z innymi komórkami DOP w zakresie realizacji zadań DOP.

3.    Departament Obsługi Prawnej zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry