Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Obsługi Prawnej

Dyrektor: Marcin Trela

Tel: 22 749 14 27

1.    Departament Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z zapewnieniem prawnego wsparcia pracy Prezesa UTK i pozostałych członków Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych.
2.    Zadania Departamentu Obsługi Prawnej obejmują w szczególności:

1)    zastępstwo procesowe Prezesa UTK i Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz przed innymi organami, instytucjami i podmiotami, po uzgodnieniu odpowiednio z Prezesem UTK lub Dyrektorem Generalnym;
2)    zapewnienie zgodności pod względem formalnoprawnym przygotowywanych w UTK projektów aktów prawnych oraz założeń projektów ustaw z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym, w tym zasadami techniki prawodawczej;
3)    koordynację prac legislacyjnych, w szczególności dotyczących opiniowania projektów aktów prawnych i działań dostosowawczych prawa, współpracę z Rządowym Centrum Legislacji, przygotowywanie dla członków Kierownictwa UTK opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie, a także inne podmioty;
4)    przygotowywanie i wywoływanie propozycji zmian w przepisach prawa w zakresie właściwości Prezesa UTK oraz rynku kolejowego;
5)    nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Prezesa UTK;
6)    opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych, postanowień, pism i wewnętrznych aktów prawnych oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
7)    sporządzanie opinii prawnych i udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa, na żądanie Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych;
8)    opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;
9)    koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi na zapytania i wezwania sądów, prokuratury i innych organów ścigania;
10)    koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpracę z nimi w tym zakresie;
11)    koordynowanie procesu udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
12)    prowadzenie rejestrów aktów prawnych, upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezesa UTK i Dyrektora Generalnego;
13)    podejmowanie czynności windykacyjnych w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa;
14)    prowadzenie postępowań w sprawie nadpłat i nienależnych świadczeń;
15)    prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
16)    współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania materiałów na posiedzenia odpowiednich komisji Sejmu i Senatu, na posiedzenia Rady Ministrów oraz inne posiedzenia i spotkania, w których przewiduje się uczestnictwo Prezesa UTK;
17)    koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na wnioski i zapytania oraz decyzji administracyjnych w zakresie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
a także prowadzenie rejestru spraw wynikających z tych ustaw;
18)    prowadzenie spraw dotyczących petycji, a także skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prowadzenie ich rejestru;
19)    koordynowanie działań podejmowanych w UTK w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcji i konfliktom interesów;
20)    upowszechnianie w UTK zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej.

3.    Departament Obsługi Prawnej zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry