Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Obsługi Prawnej

Dyrektor: Iwona Miedzińska

Tel: 22 749 13 88

1. Departament Obsługi Prawnej realizuje zadania związane z zapewnieniem prawnego wsparcia pracy Prezesa UTK i pozostałych członków Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych.

2. Zadania Departamentu Obsługi Prawnej obejmują w szczególności:

1) zastępstwo procesowe Prezesa UTK i Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz przed innymi organami, instytucjami i podmiotami, po uzgodnieniu odpowiednio z Prezesem UTK lub Dyrektorem Generalnym;

2) zapewnienie zgodności pod względem formalnoprawnym przygotowywanych w UTK projektów aktów prawnych oraz założeń projektów ustaw z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym, w tym zasadami techniki prawodawczej;

3) koordynację prac legislacyjnych, w szczególności dotyczących opiniowania projektów aktów prawnych i działań dostosowawczych prawa, współpracę z Rządowym Centrum Legislacji, przygotowywanie dla członków Kierownictwa UTK opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie, a także inne podmioty;

4) przygotowywanie i wywoływanie propozycji zmian w przepisach prawa w zakresie właściwości Prezesa UTK oraz rynku kolejowego;

5) wnoszenie do sądów wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 i 1a ustawy o transporcie kolejowym;

6) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych, postanowień, pism i wewnętrznych aktów prawnych oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, z wyłączeniem spraw procedowanych przez OSS;

7) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa, na żądanie Kierownictwa UTK oraz komórek organizacyjnych;

8) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;

9)  koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi na zapytania i wezwania sądów, prokuratury i innych organów ścigania oraz urzędów skarbowych, komorników i jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem spraw pracowniczych;

10) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpracę z nimi w tym zakresie;

11) koordynowanie procesu udzielania upoważnień i pełnomocnictw;

12) podejmowanie czynności windykacyjnych w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa;

13) prowadzenie postępowań w sprawie nadpłat i nienależnych świadczeń;

14) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

15) realizację spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym prowadzenie postępowań dotyczących uzgadniania:

a)     projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

b)     projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 

do góry