Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Planowania i Nadzoru

Dyrektor: Piotr Szczepaniak

Zastępca Dyrektora: Monika Inez Folgart

Zastępca Dyrektora: Adam Kubiczek

Tel: 22 749 14 40

1.    Departament Planowania i Nadzoru planuje oraz prowadzi działania nadzorcze nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK oraz koordynuje pracę oddziałów terenowych.
2.    Zadania Departamentu Planowania i Nadzoru obejmują w szczególności:

1)    planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań nadzorczych prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym w szczególności oddziały terenowe, między innymi w zakresie:

a)    spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa oraz w certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem,
b)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,
c)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
d)    eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,
e)    kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
f)    zgodności z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
g)    wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,
h)    podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,
i)    przestrzegania praw pasażerów,
j)    przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,
k)    podmiotów prowadzących szkolenia i egzaminy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,
l)    podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,
m)    zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,
n)    czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudnienia maszynistów;

2)    opracowywanie, przegląd oraz aktualizację procedur działań nadzorczych, przy współudziale innych komórek organizacyjnych;
3)    określanie priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK;
4)    monitorowanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych w zakresie merytorycznego i terminowego prowadzenia działań nadzorczych, w tym prawidłowości prowadzenia rejestru działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;
5)    prowadzenie działań nadzorczych w kluczowych obszarach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
6)    udział w wybranych przez Prezesa UTK działaniach nadzorczych prowadzonych przez oddziały terenowe;
7)    nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;
8)    analizowanie informacji i danych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz przedkładanie propozycji działań nadzorczych na podstawie wykonanych działań analitycznych;
9)    prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:

a)    stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,
b)    wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,
c)    wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych;

10)    prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych;
11)    prowadzenie postępowań w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawie o systemie oceny zgodności w sprawach dotyczących kolei linowych do przewozu osób;
12)    analizę i ocenę działalności prowadzonej przez oddziały terenowe, na podstawie kryterium zgodności tych działań z prawem;
13)    prowadzenie, zarządzanie rejestrem skarg i wniosków w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz rozpatrywanie zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
14)    współpracę z Komisją Europejską, Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem kolejowym;
15)    wymianę informacji pomiędzy procesami realizowanymi przez Departament Planowania i Nadzoru i pozostałe komórki organizacyjne w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego;
16)    zlecanie oddziałom terenowym innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK;
17)    opracowanie oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
18)    prowadzenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawach zdarzeń kolejowych;
19)    współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, w zakresie funkcjonowania systemu nadzoru rynku w trybie określonym ustawą o systemie oceny zgodności, ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w szczególności przedkładanie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów oraz sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań z wykonanych kontroli.

3.    Departament Planowania i Nadzoru zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry