Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Planowania i Nadzoru

Dyrektor: Piotr Szczepaniak

Zastępca Dyrektora: Monika Inez Folgart

Zastępca Dyrektora: Adam Kubiczek

Tel: 22 749 14 40

1.    Departament Planowania i Nadzoru planuje oraz prowadzi działania nadzorcze nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK oraz koordynuje pracę oddziałów terenowych.
2.    Zadania Departamentu Planowania i Nadzoru obejmują w szczególności:

1)    koordynowanie działalności oddziałów terenowych w zakresie merytorycznego, formalnoprawnego i terminowego prowadzenia działań nadzorczych określonych w rocznym planie nadzoru oraz zlecanych doraźnie, w tym:

a)    opiniowanie pod względem merytorycznym i formalnoprawnym projektów protokołów, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk opracowanych przez oddziały terenowe,
b)    analizowanie zapisów w Rejestrze Działań Nadzorczych oraz EZD,
c)    udział w wybranych działaniach nadzorczych podejmowanych przez oddziały terenowe,
d)    udział w wybranych czynnościach wykonywanych przez inspektorów UTK oddelegowanych w związku z zaistnieniem zdarzenia,
e)    udział w wybranych spotkaniach z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK),
f)    udział w opracowaniu i aktualizacji procedur nadzorczych;

2)    koordynowanie wypracowywania stanowisk i opinii dotyczących zagadnień problemowych powstałych w toku działań nadzorczych lub wynikających z otrzymanych zapytań od podmiotów rynku kolejowego wymagających uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi UTK;

3)    wykonywanie przeglądów funkcjonowania oddziałów terenowych w zakresie zleconym przez Prezesa UTK lub Dyrektora DPN;
4)    sporządzanie raportów z wykonanych przeglądów;
5)    analiza wyników przeglądów, audytów i kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych w celu wypracowania propozycji mających na celu poprawę efektywności pracy oddziałów terenowych;
6)    udział w planowaniu i organizacji pracy oddziałów terenowych oraz monitorowanie realizacji zadań w celu zapewnienia optymalnych wyników w ramach posiadanych zasobów;
7)    koordynowanie spotkań dyrektorów i pracowników oddziałów terenowych z podmiotami zewnętrznymi, w tym udział w wybranych spotkaniach, naradach antyawaryjnych;
8)    uzgadnianie sprawozdań i notatek wewnętrznych sporządzonych ze spotkań z podmiotami zewnętrznymi i informowanie Prezesa UTK o ustaleniach;
9)    koordynowanie wymiany informacji pomiędzy oddziałami terenowymi a centralą urzędu;
10)    nadzorowanie wykonywania innych poleceń Prezesa UTK;
11)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie określania potrzeb szkoleniowych dla pracowników oddziałów terenowych;
12)    udział w wybranych rekrutacjach związanych z naborem na stanowiska w oddziałach terenowych;
13)    sporządzanie okresowych informacji o działalności oddziałów terenowych w zakresie określonym przez Prezesa UTK;
14)    uzgadnianie sprawozdań rocznych z działalności oddziałów terenowych za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku;
15)    wykonywanie innych poleceń wydawanych przez Prezesa UTK i Dyrektora DPN.

3.    Departament Planowania i Nadzoru zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry