Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Planowania i Nadzoru

DYREKTOR: PIOTR SZCZEPANIAK

ZASTĘPCA DYREKTORA: ADAM KUBICZEK

TEL: 22 749 14 40

 1. 1. Departament Planowania i Nadzoru planuje oraz prowadzi działania nadzorcze nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK oraz nadzoruje i koordynuje pracę oddziałów terenowych.

  2. Zadania Departamentu Planowania i Nadzoru obejmują w szczególności:

  1) planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań nadzorczych prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym w szczególności oddziały terenowe, między innymi w zakresie:

  a) spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa, certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem oraz w świadectwach bezpieczeństwa,

  b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,

  c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,

  d) eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,

  e) kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,

  f) wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,

  g) podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,

  h) przestrzegania praw pasażerów,

  i) przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,

  j) podmiotów prowadzących szkolenia i egzaminy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,

  k) podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,

  l) zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,

  m) czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudnienia maszynistów;

  2) opracowywanie, przegląd oraz aktualizację procedur działań nadzorczych;

  3) określanie strategii nadzoru i priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK;

  4) monitorowanie informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach z działalności uczestników przewozu towarów niebezpiecznych koleją oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;

  5) przekazywanie informacji o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych ministrowi właściwemu do spraw transportu;

  6) realizację zadań w zakresie analizy i postępowania z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych skierowanymi do Prezesa UTK i w zakresie przekazywania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji o sposobie postępowania z jej zaleceniami oraz nadzór nad realizacją zaleceń przez zarządców, przewoźników kolejowych i inne podmioty;

  7) nadzór nad oddziałami terenowymi w zakresie prowadzenia ewidencji zdarzeń kolejowych, w tym rejestrowania zdarzeń kolejowych oraz protokołów ustaleń końcowych;

  8) monitorowanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych w zakresie merytorycznego i terminowego prowadzenia działań nadzorczych, w tym prawidłowości prowadzenia rejestru działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;

  9) analizę i ocenę działalności prowadzonej przez oddziały terenowe, na podstawie kryterium zgodności tych działań z prawem;

  10) prowadzenie działań nadzorczych w kluczowych obszarach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

  11) udział w wybranych przez Prezesa UTK działaniach nadzorczych prowadzonych przez oddziały terenowe;

  12) nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;

  13) analizowanie informacji i danych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz przedkładanie propozycji działań nadzorczych na podstawie wykonanych działań analitycznych;

  14) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:

  a) stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,

  b) wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,

  c) wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych,

  d) cofania i ograniczania autoryzacji bezpieczeństwa,

  e) cofania certyfikatów bezpieczeństwa oraz jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,

  f) ograniczania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,

  g) zawieszania i cofania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania,

  h) cofania świadectw bezpieczeństwa;

  15) stosowanie tymczasowych środków bezpieczeństwa w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym;

  16) prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;

  17) powiadamianie Agencji o zastosowanych tymczasowych środkach bezpieczeństwa, w przypadkach gdzie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej była organem certyfikującym;

  18) powiadamianie Agencji i krajowych organów do spraw bezpieczeństwa pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o wezwaniu przewoźnika kolejowego do przyjęcia niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;

  19) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych;

  20) prowadzenie postępowań w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawie o systemie oceny zgodności w sprawach dotyczących kolei linowych do przewozu osób;

  21) prowadzenie, zarządzanie rejestrem skarg i wniosków w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz rozpatrywanie zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

  22) współpracę z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem kolejowym;

  23) zlecanie oddziałom terenowym innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK;

  24) opracowanie oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;

  25) prowadzenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawach zdarzeń kolejowych;

  26) współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, w zakresie funkcjonowania systemu nadzoru rynku w trybie określonym ustawą o systemie oceny zgodności, ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w szczególności przedkładanie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów oraz sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań z wykonanych kontroli.

do góry