Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Planowania i Nadzoru

DYREKTOR: PIOTR SZCZEPANIAK

ZASTĘPCA DYREKTORA: MONIKA INEZ FOLGART

ZASTĘPCA DYREKTORA: ADAM KUBICZEK

TEL: 22 749 14 40

 1. Departament Planowania i Nadzoru planuje oraz prowadzi działania nadzorcze nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK oraz koordynuje pracę oddziałów terenowych.
 2. Zadania Departamentu Planowania i Nadzoru obejmują w szczególności:
  1. planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań nadzorczych prowadzonych przez komórki organizacyjne UTK, w tym w szczególności oddziały terenowe, między innymi w zakresie:
 1. spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa oraz w certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem,
 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
 4. eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,
 5. kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 6. wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,
 7. podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,
 8. przestrzegania praw pasażerów,
 9. przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,
 10. podmiotów prowadzących szkolenia i egzaminy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,
 11. podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,
 12. zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,
 13. czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudnienia maszynistów;
 1. opracowywanie, przegląd oraz aktualizację procedur działań nadzorczych, przy współudziale innych komórek organizacyjnych;
 2. określanie strategii nadzoru i priorytetów działań nadzorczych Prezesa UTK oraz opracowywanie rocznych planów nadzoru Prezesa UTK;
 3. monitorowanie informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach z działalności uczestników przewozu towarów niebezpiecznych koleją oraz przygotowywanie na ich podstawie wkładów do okresowych opracowań z zakresu bezpieczeństwa;
 4. monitorowanie we współpracy z oddziałami terenowymi stanu realizacji zaleceń wydawanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych oraz koordynowanie opracowania rocznych informacji o działaniach podejmowanych w obszarze zaleceń;
 5. przekazywanie informacji o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych ministrowi właściwemu do spraw transportu; realizację zadań w zakresie analizy i postępowania z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych skierowanymi do Prezesa UTK i w zakresie przekazywania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informacji o sposobie postępowania z jej zaleceniami oraz nadzór nad realizacją zaleceń przez zarządców, przewoźników kolejowych i inne podmioty;
 6. nadzór nad oddziałami terenowymi w zakresie prowadzenia ewidencji zdarzeń kolejowych, w tym rejestrowania zdarzeń kolejowych oraz protokołów ustaleń końcowych;
 7. monitorowanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych w zakresie merytorycznego i terminowego prowadzenia działań nadzorczych, w tym prawidłowości prowadzenia rejestru działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;
 8. prowadzenie działań nadzorczych w kluczowych obszarach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 9. udział w wybranych przez Prezesa UTK działaniach nadzorczych prowadzonych przez oddziały terenowe;
 10. nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;
 11. analizowanie informacji i danych w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz przedkładanie propozycji działań nadzorczych na podstawie wykonanych działań analitycznych;
 12. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:
  1. stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,
  2. wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,
  3. wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych,
  4. cofania autoryzacji bezpieczeństwa,
  5. cofania certyfikatów bezpieczeństwa oraz jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
  6. ograniczania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
  7. zawieszania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania,
  8. cofania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania,
  9. cofania świadectw bezpieczeństwa,
  10. stosowania, w uzgodnieniu z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa, Departamentem Techniki i Wyrobów oraz Departamentem Personelu i Przepisów tymczasowych środków bezpieczeństwa w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 13. prowadzenie w uzgodnieniu z Departamentem Techniki i Wyrobów oraz Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa spraw dotyczących wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;
 14. kierowanie ostrzeżeń do podmiotów rynku kolejowego w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym, w zakresie właściwości DPN;
 15. nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 15;
 16. powiadamianie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej o zastosowanych tymczasowych środkach bezpieczeństwa, w przypadkach gdzie Agencja Kolejowa Unii Europejskiej była organem certyfikującym;
 17. powiadamianie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i innych krajowych organów do spraw bezpieczeństwa pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o wezwaniu przewoźnika kolejowego do przyjęcia niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;
 18. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych;
 19. prowadzenie postępowań w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawie o systemie oceny zgodności w sprawach dotyczących kolei linowych do przewozu osób;
 20. analizę i ocenę działalności prowadzonej przez oddziały terenowe, na podstawie kryterium zgodności tych działań z prawem;
 21. prowadzenie, zarządzanie rejestrem skarg i wniosków w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz rozpatrywanie zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 22. współpracę z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem kolejowym;
 23. wymianę informacji pomiędzy procesami realizowanymi przez Departament Planowania i Nadzoru i pozostałe komórki organizacyjne w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego;
 24. przekazywanie do Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa informacji o zastosowanych tymczasowych środkach bezpieczeństwa celem powiadomienia Agencji, w przypadkach gdzie Agencja była organem certyfikującym;
 25. przekazywanie do Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa informacji o konieczności ograniczenia lub cofnięcia certyfikatu, w przypadkach gdzie Agencja była organem certyfikującym;
 26. zlecanie oddziałom terenowym innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK;
 27. opracowanie oraz przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;
 28. prowadzenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawach zdarzeń kolejowych;
 29. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, w zakresie funkcjonowania systemu nadzoru rynku w trybie określonym ustawą o systemie oceny zgodności, ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w szczególności przedkładanie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów oraz sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań z wykonanych kontroli.
 1. Departament Planowania i Nadzoru zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.
do góry