Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Przewozów Pasażerskich

Dyrektor: Karol Kłosowski

Zastępca Dyrektora: Natalia Krapacz

Tel: 22 749 14 90

1.    Departament Przewozów Pasażerskich realizuje zadania z zakresu spójnego z interesem publicznym rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, promocji tych praw oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa.
2.    Zadania Departamentu Przewozów Pasażerskich obejmują w szczególności:

1)    podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój pasażerskich przewozów kolejowych oraz konkurencyjności oferty przewozowej i taryfowej;
2)    inicjowanie działań zmierzających do wdrażania propasażerskich rozwiązań przez podmioty rynku kolejowego;
3)    ocenę konkurencyjności pasażerskich przewozów kolejowych, w tym m.in. analizę szans i zagrożeń jej rozwoju oraz jej wpływu na interesy pasażerów;
4)    opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w obszarach właściwości Departamentu Przewozów Pasażerskich, uwzględniających wpływ państwa oraz działań podejmowanych przez podmioty rynku kolejowego na interesy pasażerów;
5)    opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
6)    opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych pod względem zgodności z planami transportowymi;
7)    wydawanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na danej trasie krajowej i danej trasie międzynarodowej;
8)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.);
9)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami;
10)    nadzór nad systemami gwarantującymi bezpieczeństwo osobiste pasażerów oraz ich bagażu;
11)    nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie informacji dla pasażerów ze strony przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i zarządzających dworcami oraz działania na rzecz rozwoju zintegrowanych systemów informacyjnych;
12)    nadzór nad funkcjonowaniem systemów taryfowych i biletowych oraz działania na rzecz ich integracji, w tym również w układzie międzygałęziowym;
13)    nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz koordynację działań na rzecz pełnego dostępu;
14)    podejmowanie działań ukierunkowanych na wdrażanie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie wymagań dostępności taboru oraz infrastruktury kolejowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także weryfikację stopnia wdrożenia tych norm;
15)    monitorowanie jakości obsługi podróżnych i przygotowywania oraz funkcjonowania procedur w tym zakresie, w tym nadzór nad systemami zarządzania jakością u przewoźników kolejowych i zarządców dworców;
16)    działania ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących pasażerom, promujące korzystanie z transportu kolejowego, ułatwiające dotarcie do kompleksowych informacji pomocnych w planowaniu i realizacji podróży;
17)    tworzenie optymalnych warunków dla rozstrzygania sporów między pasażerami a przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, sprzedawcami biletów i operatorami turystycznymi;
18)    inicjowanie i udział w kontrolach podmiotów rynku kolejowego, zarządzających dworcami oraz sprzedawców biletów i operatorów turystycznych, także w obszarze zgodności przewozów z rozkładami jazdy;
19)    przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów;
20)    rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych;
21)    monitorowanie koncepcji i jakości oferty przewozowej dla poszczególnych regionów, ośrodków osadniczych, części sieci kolejowej;
22)    nadzorowanie procesu koordynacji przydzielanych tras pociągów pasażerskich, w tym rozpatrywanie skarg dotyczących konstrukcji rozkładu jazdy;
23)    monitorowanie przygotowywanej i realizowanej jakości oferty przewozowej i jej zgodności z planami transportowymi;
24)    upowszechnianie dobrych praktyk i wytycznych do standardów dla konstrukcji oferty przewozowej, jej parametrów i zgodności z potrzebami społecznymi oraz integracji rozkładów w powiązaniach międzygałęziowych;
25)    współpracę z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem pasażerskich przewozów kolejowych;
26)    współpracę z odpowiednimi organami administracji, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjowania i podejmowania działań, mających na celu poprawę dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej;
27)    realizację obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji kolejnictwa w zakresie właściwości Departamentu Przewozów Pasażerskich;
28)    analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych, w tym przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, we współpracy z Departamentem Regulacji Rynku, konsultacji z zainteresowanymi organizacjami reprezentującymi pasażerów, w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym;
29)    przygotowanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego w zakresie właściwości Departamentu Przewozów Pasażerskich podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

3.    Departament Przewozów Pasażerskich zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry