Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Przewozów Pasażerskich

DYREKTOR: KAROL KŁOSOWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA: NATALIA KRAPACZ

TEL: 22 749 14 90

1. Departament Przewozów Pasażerskich realizuje zadania z zakresu spójnego z interesem publicznym rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, promocji tych praw oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

2. Zadania Departamentu Przewozów Pasażerskich obejmują w szczególności:

1) podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój pasażerskich przewozów kolejowych oraz konkurencyjności oferty przewozowej i taryfowej;

2) inicjowanie działań zmierzających do wdrażania propasażerskich rozwiązań przez podmioty rynku kolejowego;

3) ocenę konkurencyjności pasażerskich przewozów kolejowych, w tym m.in. analizę szans i zagrożeń jej rozwoju oraz jej wpływu na interesy pasażerów;

4) opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w obszarach właściwości Departamentu Przewozów Pasażerskich, uwzględniających wpływ państwa oraz działań podejmowanych przez podmioty rynku kolejowego na interesy pasażerów;

5) opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;

6) opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych pod względem zgodności z planami transportowymi;

7) wydawanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na danej trasie krajowej i danej trasie międzynarodowej;

8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami;

10) nadzór nad systemami gwarantującymi bezpieczeństwo osobiste pasażerów oraz ich bagażu;

11) nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie informacji dla pasażerów ze strony przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury i zarządzających dworcami oraz działania na rzecz rozwoju zintegrowanych systemów informacyjnych;

12) nadzór nad funkcjonowaniem systemów taryfowych i biletowych oraz działania na rzecz ich integracji, w tym również w układzie międzygałęziowym;

13) nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz koordynację działań na rzecz pełnego dostępu;

14) podejmowanie działań ukierunkowanych na wdrażanie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie wymagań dostępności taboru oraz infrastruktury kolejowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także weryfikację stopnia wdrożenia tych norm;

15) monitorowanie jakości obsługi podróżnych i przygotowywania oraz funkcjonowania procedur w tym zakresie, w tym nadzór nad systemami zarządzania jakością u przewoźników kolejowych i zarządców dworców;

16) działania ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących pasażerom, promujące korzystanie z transportu kolejowego, ułatwiające dotarcie do kompleksowych informacji pomocnych w planowaniu i realizacji podróży;

17) tworzenie optymalnych warunków dla rozstrzygania sporów między pasażerami a przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, sprzedawcami biletów i operatorami turystycznymi;

18) inicjowanie i udział w kontrolach podmiotów rynku kolejowego, zarządzających dworcami oraz sprzedawców biletów i operatorów turystycznych, także w obszarze zgodności przewozów z rozkładami jazdy;

19) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów;

20) rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych;

21) monitorowanie koncepcji i jakości oferty przewozowej dla poszczególnych regionów, ośrodków osadniczych, części sieci kolejowej;

22) nadzorowanie procesu koordynacji przydzielanych tras pociągów pasażerskich, w tym rozpatrywanie skarg dotyczących konstrukcji rozkładu jazdy;

23) monitorowanie przygotowywanej i realizowanej jakości oferty przewozowej i jej zgodności z planami transportowymi;

24) upowszechnianie dobrych praktyk i wytycznych do standardów dla konstrukcji oferty przewozowej, jej parametrów i zgodności z potrzebami społecznymi oraz integracji rozkładów w powiązaniach międzygałęziowych;

25) współpracę z instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi podnoszeniem jakości i rozwojem pasażerskich przewozów kolejowych;

26) współpracę z odpowiednimi organami administracji, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjowania i podejmowania działań, mających na celu poprawę dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej;

27) analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych, w tym przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, konsultacji z zainteresowanymi organizacjami reprezentującymi pasażerów, w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym;

28) przygotowanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego w zakresie właściwości Departamentu Przewozów Pasażerskich podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

  1. .
do góry