Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Regulacji Rynku

DYREKTOR: ALICJA KOZŁOWSKA

TEL: 22 749 15 50

1. Departament Regulacji Rynku realizuje zadania z zakresu kreowania rozwoju transportu kolejowego, w tym prowadzi sprawy licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru nad sprawiedliwym i niedyskryminującym dostępem do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej, a także monitorowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

2. Zadania Departamentu Regulacji Rynku obejmują w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie licencjonowania transportu kolejowego, w tym: udzielanie licencji; odmowa udzielenia licencji; zmiana licencji (w tym zmiana danych, zmiana zakresu licencji i znaczna zmiana lub rozszerzenie działalności); zawieszenie; cofnięcie lub wygaszenie licencji;

2) nadzór nad spełnianiem przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;

3)     nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej przez:

a) kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu sieci,

b) nadzór nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej,

c) nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej;

4) nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej przez:

a) kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminów dostępu do obiektów,

b) nadzór nad zawieraniem umów z operatorami obiektu infrastruktury usługowej,

c) nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej;

5) nadzór nad przebiegiem negocjacji między aplikantami a zarządcami dotyczących poziomu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, mając na względzie zapewnienie niedyskryminującego traktowania aplikantów, jeżeli takie negocjacje są prowadzone;

6) nadzór nad zawarciem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury kolejowej z przewoźnikiem kolejowym i monitorowanie wykonania umowy;

7) zatwierdzanie projektów umów ramowych oraz wyrażanie zgody na nieoferowanie przez zarządcę umów ramowych w odniesieniu do wszystkich linii, które zostały zgłoszone jako przepełnione;

8) rozpatrywanie skarg aplikantów:

a) na odmowę rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowę przydzielenia przepustowości;

b) dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego oraz planowanych i nieplanowanych prac w zakresie odnowienia lub utrzymania infrastruktury kolejowej;

c) dotyczących naruszenia zasad niezależności zarządców infrastruktury kolejowej;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażania zgody na wskazanie przez zarządcę odcinków linii kolejowych, na których określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany;

10) prowadzenie rejestru obiektów infrastruktury usługowej (ROIU);

11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dłuższego terminu na rozpatrzenie wniosku o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej;

12) rozpatrywanie skarg przewoźników na odmowę dostępu do obiektów infrastruktury usługowej;

13)  nadzór nad funkcjonowaniem obiektów infrastruktury usługowej i przestrzeganiem przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją;

14) przeprowadzanie lub inicjowanie audytów u zarządców, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników w celu sprawdzania przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości i przejrzystości stosunków finansowych między tymi podmiotami;

15) rozpatrywanie skarg przewoźników w związku z korzystaniem z kolejowych korytarzy kolejowych przebiegających przez Polskę;

16) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie:

a)  przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców infrastruktury i aplikantów,

b)  koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;

17) współpracę z Agencją w zakresie wymiany informacji i notyfikacji licencji przewoźników kolejowych i Komisją Europejską w zakresie zmiany trybu udzielania licencji;

18) pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania rynku transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

19) opracowywanie i publikację rocznego sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego;

20) udział w planowaniu i kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, licencjonowanych przewoźników kolejowych, a także operatorów obiektów infrastruktury usługowej;

21) zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych, w tym:

a) monitorowanie stanu konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym na rynku związanym z międzynarodowymi usługami kolejowymi, poprzez konsultacje z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które przebiegają trasy pociągów międzynarodowych, a w stosownych przypadkach z Komisją Europejską, oraz zwracanie się do nich o wszystkie konieczne informacje,

b) przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, konsultacji z zainteresowanymi organizacjami korzystającymi z usług kolejowych przewozów towarowych, w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym;

22) pozyskiwanie informacji od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektów infrastruktury usługowej i przewoźników kolejowych dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego;

23) współpracę z innymi organami regulacyjnymi z państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie regulacji transportu kolejowego w ramach wymiany informacji o swojej działalności i praktyce podejmowania decyzji, zadań dotyczących monitorowania rynku transportu kolejowego oraz rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań, koordynacji procedur podejmowania decyzji, spraw związanych z międzynarodowymi przewozami kolejowymi, opracowania wspólnych zasad i praktyk dotyczących rozstrzygania spraw, przeglądu decyzji i praktyk organizacji zrzeszających zarządców, przekazywania informacji uzyskanych dla celów regulacji, kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego.

do góry