Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Regulacji Rynku

Dyrektor: Alicja Kozłowska

Tel: 22 749 15 50

1.    Departament Regulacji Rynku realizuje zadania z zakresu kreowania rozwoju transportu kolejowego, w tym prowadzi sprawy licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru nad sprawiedliwym i niedyskryminującym dostępem do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej, a także monitorowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego.
2.    Zadania Departamentu Regulacji Rynku obejmują w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie licencjonowania transportu kolejowego, w tym: udzielanie licencji, ponowne zatwierdzanie licencji, odmowa udzielenia licencji, zmiana licencji (w tym zmiana zakresu licencji), zawieszenie, odwieszenie, cofnięcie lub wygaszenie licencji; przedłużenie terminu na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
 2. nadzór nad spełnianiem przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 3. nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej, w tym zatwierdzanie cenników opłat w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej;
 4. nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatora obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej, we współpracy z Wydziałem Regulacji i Rozwoju Rynku;
 5. przeprowadzanie lub inicjowanie audytów u zarządców, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników w celu sprawdzania przestrzegania przez nich przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości i przejrzystości stosunków finansowych między tymi podmiotami, określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 6. nadzór we współpracy z Wydziałem Regulacji i Rozwoju Rynku nad przebiegiem negocjacji między aplikantami a zarządcami dotyczących poziomu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, mając na względzie zapewnienie niedyskryminującego traktowania aplikantów, jeżeli takie negocjacje są prowadzone;
 7. podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój transportu kolejowego;
 8. udział w planowaniu kontroli oraz udział w postępowaniach kontrolnych licencjonowanych przewoźników kolejowych;
 9. przygotowanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego, w zakresie właściwości WLKD, podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK;
 10. współpraca z Departamentem Obsługi Prawnej na potrzeby wewnętrzne UTK w zakresie sporządzania wkładów merytorycznych do spraw sądowych oraz stanowisk UTK;
 11. opracowywanie wspólnie z Departamentem Obsługi Prawnej projektów aktów prawnych z zakresu regulacji transportu kolejowego, opiniowanie wpływających do UTK projektów aktów prawnych;
 12. współpraca z organami władzy i administracji publicznej, środowiskami gospodarczymi, zawodowymi, naukowymi i społecznymi w sprawach należących do zakresu działań wydziału;
 13. współpraca z właściwymi w zakresie licencjonowania i regulacji rynku transportu kolejowego grupami Komisji Europejskiej, Agencją Kolejową Unii Europejskiej (EUAR) oraz IRG-Rail.

3.    Departament Regulacji Rynku zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry