Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Regulacji Rynku

DYREKTOR: ALICJA KOZŁOWSKA

TEL: 22 749 15 50

 1. Departament Regulacji Rynku realizuje zadania z zakresu kreowania rozwoju transportu kolejowego, w tym prowadzi sprawy licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru nad sprawiedliwym i niedyskryminującym dostępem do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej, a także monitorowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego.
 2. Zadania Departamentu Regulacji Rynku obejmują w szczególności: 
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie licencjonowania transportu kolejowego, w tym: udzielenie licencji; ponowne zatwierdzenie licencji; odmowa udzielenia licencji; zmiana licencji (w tym zmiana zakresu licencji); zawieszenie odwieszenie, cofnięcie lub wygaszenie licencji; przedłużenie terminu na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
 2. nadzór nad spełnianiem przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
 3. nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej przez:
 1. kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu sieci,
 2. nadzór nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej,
 3. nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej;
 1. nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej przez:
 1. kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminów dostępu do obiektów,
 2. nadzór nad zawieraniem umów z operatorami obiektu infrastruktury usługowej,
 3. nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej;
 1. nadzór nad przebiegiem negocjacji między aplikantami a zarządcami dotyczących poziomu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, mając na względzie zapewnienie niedyskryminującego traktowania aplikantów, jeżeli takie negocjacje są prowadzone;
 2. nadzór nad zawarciem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury kolejowej z przewoźnikiem kolejowym i monitorowanie wykonania umowy;
 3. zatwierdzanie projektów umów ramowych oraz wyrażanie zgody na nieoferowanie przez zarządcę umów ramowych w odniesieniu do wszystkich linii, które zostały zgłoszone jako przepełnione;
 4. rozpatrywanie skarg aplikantów na odmowę rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowę przydzielenia przepustowości;
 5. rozpatrywanie skarg aplikantów dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego oraz planowanych i nieplanowanych prac w zakresie odnowienia lub utrzymania infrastruktury kolejowej;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażania zgody na wskazanie przez zarządcę odcinków linii kolejowych, na których określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany;
 7. prowadzenie rejestru obiektów infrastruktury usługowej (ROIU);
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dłuższego terminu na rozpatrzenie wniosku o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej;
 9. rozpatrywanie skarg przewoźników na odmowę dostępu do obiektów infrastruktury usługowej;
 10. nadzór nad funkcjonowaniem obiektów infrastruktury usługowej i przestrzeganiem przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją;
 11. przeprowadzanie lub inicjowanie audytów u zarządców, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników w celu sprawdzania przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości i przejrzystości stosunków finansowych między tymi podmiotami;
 12. podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój transportu kolejowego;
 13. współdziałanie z właściwymi organami w zakresie:
 1. przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców infrastruktury i aplikantów,
 2. koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;
 1. współpracę z Agencją w zakresie wymiany informacji i notyfikacji licencji przewoźników kolejowych;
 2. współpracę z Komisją Europejską oraz grupami roboczymi Komisji Europejskiej w zakresie regulacji i monitoringu rynku transportu kolejowego, w tym w zakresie opracowywania i przekazywania Komisji Europejskiej niezbędnych danych;
 3. pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania rynku transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 4. opracowywanie i publikację rocznego sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego;
 5. udział w planowaniu i kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, licencjonowanych przewoźników kolejowych, a także operatorów obiektów infrastruktury usługowej;
 6. realizację obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych kolejowych organizacji w zakresie właściwości Departamentu Regulacji Rynku;
 7. zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych, w tym:
 1. monitorowanie stanu konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym na rynku związanym z międzynarodowymi usługami kolejowymi, poprzez konsultacje z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które przebiegają trasy pociągów międzynarodowych, a w stosownych przypadkach z Komisją Europejską, oraz zwracanie się do nich o wszystkie konieczne informacje,
 2. przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, konsultacji z zainteresowanymi organizacjami korzystającymi z usług kolejowych przewozów towarowych, w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym;
 1. pozyskiwanie informacji od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektów infrastruktury usługowej i przewoźników kolejowych dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego;
 2. współpracę z innymi organami regulacyjnymi z państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie regulacji transportu kolejowego w ramach wymiany informacji o swojej działalności i praktyce podejmowania decyzji, zadań dotyczących monitorowania rynku transportu kolejowego oraz rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań, koordynacji procedur podejmowania decyzji, spraw związanych z międzynarodowymi przewozami kolejowymi, opracowania wspólnych zasad i praktyk dotyczących rozstrzygania spraw, przeglądu decyzji i praktyk organizacji zrzeszających zarządców, przekazywania informacji uzyskanych dla celów regulacji, kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego;
 3. przygotowanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego, w zakresie właściwości Departamentu Regulacji Rynku, podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK;
 4. kierowanie ostrzeżeń do podmiotów rynku kolejowego w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym, w zakresie właściwości DRR;
 5. nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 28.
 1. Departament Regulacji Rynku zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.
do góry