Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Regulacji Rynku

Dyrektor: Alicja Kozłowska

Tel: 22 749 15 50

1.    Departament Regulacji Rynku realizuje zadania z zakresu kreowania rozwoju transportu kolejowego, w tym prowadzi sprawy licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru nad sprawiedliwym i niedyskryminującym dostępem do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej, regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej, a także monitorowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego.
2.    Zadania Departamentu Regulacji Rynku obejmują w szczególności:

1)    prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie licencjonowania transportu kolejowego, w tym  udzielanie licencji, ponowne zatwierdzanie licencji, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia i cofnięcia licencji oraz przedłużających termin na rozpoczęcie licencjonowanej działalności;
2)    nadzór nad spełnianiem przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym;
3)    nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej przez:

a)    kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminu sieci,
b)    nadzór nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej,
c)    nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę infrastruktury kolejowej opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej;

4)    nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej przez:

a)    kontrolę poprawności opracowania oraz stosowania regulaminów dostępu do obiektów,
b)    nadzór nad zawieraniem umów z operatorami obiektu infrastruktury usługowej,
c)    nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez operatorów obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej;

5)    zatwierdzanie projektów umów ramowych oraz wyrażanie zgody na nieoferowanie przez zarządcę umów ramowych w odniesieniu do wszystkich linii, które zostały zgłoszone jako przepełnione;
6)    rozpatrywanie skarg aplikantów na odmowę rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmowę przydzielenia przepustowości;
7)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażania zgody na wskazanie przez zarządcę odcinków linii kolejowych, na których określony rodzaj przewozów będzie uprzywilejowany;
8)    prowadzenie we współpracy z Departamentem Przewozów Pasażerskich rejestru obiektów infrastruktury usługowej;
9)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dłuższego terminu na rozpatrzenie wniosku o dostęp do obiektów infrastruktury usługowej;
10)    rozpatrywanie skarg przewoźników na odmowę dostępu do obiektów infrastruktury usługowej;
11)    przeprowadzanie lub inicjowanie audytów u zarządców, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników w celu sprawdzania przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości;
12)    podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój transportu kolejowego;
13)    współdziałanie z właściwymi organami w zakresie:

a)    przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców infrastruktury i aplikantów,
b)    koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego;

14)    współpracę z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji i notyfikacji licencji przewoźników kolejowych;
15)    współpracę z Komisją Europejską oraz grupami roboczymi Komisji Europejskiej w zakresie regulacji i monitoringu rynku transportu kolejowego, w tym w zakresie opracowywania i przekazywania Komisji Europejskiej niezbędnych danych;
16)    pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania rynku transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
17)    opracowywanie i publikację rocznego sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego;
18)    udział w planowaniu i kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, licencjonowanych przewoźników kolejowych, a także operatorów obiektów infrastruktury usługowej;
19)    realizację obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych kolejowych organizacji w zakresie właściwości Departamentu Regulacji Rynku;
20)    zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych, w tym:

a)    monitorowanie stanu konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym na rynku związanym z międzynarodowymi usługami kolejowymi, poprzez konsultacje z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które przebiegają trasy pociągów międzynarodowych, a w stosownych przypadkach z Komisją Europejską, oraz zwracanie się do nich o wszystkie konieczne informacje,
b)    przeprowadzanie, co najmniej raz na 2 lata, konsultacji z zainteresowanymi organizacjami korzystającymi z usług kolejowych przewozów towarowych, w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym;

21)    pozyskiwanie informacji od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektów infrastruktury usługowej i przewoźników kolejowych dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego;
22)    współpracę z innymi organami regulacyjnymi z państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie regulacji transportu kolejowego w ramach wymiany informacji o swojej działalności i praktyce podejmowania decyzji, zadań dotyczących monitorowania rynku transportu kolejowego oraz rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań, koordynacji procedur podejmowania decyzji, spraw związanych z międzynarodowymi przewozami kolejowymi, opracowania wspólnych zasad i praktyk dotyczących rozstrzygania spraw, przeglądu decyzji i praktyk organizacji zrzeszających zarządców, przekazywania informacji uzyskanych dla celów regulacji, kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego;
23)    przygotowanie wersji jawnych decyzji dotyczących regulacji transportu kolejowego, w zakresie właściwości Departamentu Regulacji Rynku, podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

3.    Departament Regulacji Rynku zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry