Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Techniki i Wyrobów

Dyrektor: Jan Siudecki

Tel: 22 749 15 30

1.    Departament Techniki i Wyrobów prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa oraz zapewniające interoperacyjność i spójność systemu kolei.
2.    Departament Techniki i Wyrobów realizuje procesy związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych.
3.    Zadania Departamentu Techniki i Wyrobów obejmują w szczególności:

1)    prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych;
2)    prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji stwierdzających obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego po modernizacji;
3)    prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych;
4)    prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji wyrażających zgodę na odstąpienie od konieczności uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;
5)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody na ograniczenie wykazu parametrów podlegających sprawdzeniu w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdu niezgodnego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności, zwanymi dalej „TSI”;
6)    prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzenia badań na sieci kolejowej, w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową i wymogami bezpieczeństwa;
7)    prowadzenie spraw dotyczących nakazania uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego w przypadku zmiany TSI lub przepisów krajowych, na podstawie których wydano zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;
8)    prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wyłączenia
i odstępstwa od obowiązku stosowania TSI oraz przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw;
9)    prowadzenie spraw związanych z autoryzacją i notyfikacją jednostek oceniających oraz ze współpracą z tymi jednostkami;
10)    realizację zadań w zakresie nadzoru nad jednostkami oceniającymi zgodność we współpracy z Departamentem Planowania i Nadzoru;
11)    realizację zadań związanych z przekazywanymi do Prezesa UTK zawiadomieniami o odnowieniu podsystemu strukturalnego, zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną o weryfikację WE podsystemu, deklaracjami weryfikacji WE podsystemu oraz deklaracjami weryfikacji lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, w tym aktualizacja bazy ERADIS;
12)    prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), w tym udostępnianie danych z NVR;
13)    realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM);
14)    realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) i nadawaniem uprawnień dostępu do RINF;
15)    realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentu referencyjnego i wzajemną akceptacją (cross-acceptance);
16)    realizację zadań związanych z ustalaniem i notyfikacją listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei;
17)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
18)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody na prowadzenie działalności podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań dla pojazdów kolejowych, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
19)    realizację obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji kolejnictwa w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
20)    realizację we współpracy z Departamentem Planowania i Nadzoru zadań w zakresie nadzoru rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, w tym prowadzenie spraw związanych z wycofaniem wyrobu z obrotu. Przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych w tych sprawach;
21)    prowadzenie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Komitetami Technicznymi, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
22)    przekazywanie danych do systemu ICSMS i RAPEX;
23)    współpracę z Polskim Centrum Akredytacji w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
24)    wydawanie opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań dla organów celnych;
25)    prowadzenie i aktualizację rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdów;
26)    realizację zadań związanych z zawieszaniem certyfikatu weryfikacji WE składnika interoperacyjności, ograniczeniem obszaru stosowania składnika interoperacyjności, zakazywaniem jego wykorzystania, ograniczaniem i zakazywaniem wprowadzania
go do obrotu lub nakazaniem wycofania go z rynku oraz powiadamianie Komisji Europejskiej o decyzjach w tym zakresie;
27)    prowadzenie spraw związanych z wymaganiem przeprowadzenia dodatkowych kontroli podsystemu strukturalnego objętego deklaracją weryfikacji WE podsystemu i informowaniem ministra właściwego do spraw transportu o tych kontrolach;
28)    koordynowanie postępowań w zakresie uzgadniania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, w sprawie warunków technicznych, eksploatacyjnych i finansowych dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego oraz decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu
do infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego;
29)    współpracę z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i przekazywanie jej informacji
i dokumentów w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym
i Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
30)    współpracę wewnętrzną i zewnętrzną UTK na szczeblu krajowym i europejskim
w zakresie interoperacyjności, spójności technicznej oraz problematyki rynku wewnętrznego w zakresie sektora kolejowego;
31)    współpracę, w porozumieniu z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa, z Komisją Europejską, Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego;
32)    współpracę, w porozumieniu z Departamentem Planowania i Nadzoru, w ramach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku.

4.    Departament Techniki i Wyrobów zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry