Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Techniki i Wyrobów

DYREKTOR: JAN SIUDECKI

ZASTĘPCA: JOANNA KRYSZTOFIAK

TEL: 22 749 15 30

 1. Departament Techniki i Wyrobów prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa oraz zapewniające interoperacyjność i spójność systemu kolei.
 2. Departament Techniki i Wyrobów realizuje procesy związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych.
 3. Zadania Departamentu Techniki i Wyrobów obejmują w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji stwierdzających obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego po modernizacji lub odnowieniu;
 3. współpracę z Agencją w obszarach związanych z zatwierdzaniem przewidywanych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń przytorowych ERTMS;
 4. udzielanie wsparcia przygotowawczego przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;
 5. prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;
 6. prowadzenie spraw dotyczących odnowienia zezwolenia dla typu pojazdu w przypadku zmiany technicznych specyfikacji interoperacyjności, zwanych dalej „TSI”, lub przepisów krajowych;
 7. prowadzenie spraw dotyczących rozszerzenia obszaru użytkowania pojazdu, który ma już zezwolenie;
 8. prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwolenia dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem;
 9. prowadzenie spraw dotyczących zawieszenia, unieważnienia lub zmiany udzielonego zezwolenia;
 10. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wyłączenia i odstępstwa od obowiązku stosowania TSI oraz przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw;
 11. prowadzenie spraw związanych z autoryzacją i notyfikacją jednostek oceniających oraz ze współpracą z tymi jednostkami;
 12. prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek do przeprowadzania oceny zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi oraz współpracę z tymi jednostkami;
 13. realizację zadań w zakresie nadzoru nad jednostkami oceniającymi zgodność we współpracy z Departamentem Planowania i Nadzoru;
 14. prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania, zmiany i usuwania danych w zakresie typów, wariantów i wersji pojazdów kolejowych do europejskiego rejestru dopuszczonych typów pojazdów (ERATV);
 15. realizację zadań związanych z przekazywanymi do Prezesa UTK zawiadomieniami o zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną o weryfikację WE podsystemu, deklaracjami weryfikacji WE podsystemu oraz deklaracjami weryfikacji lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, w tym aktualizację bazy ERADIS;
 16. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), w tym udostępnianie danych z NVR;
 17. realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM);
 18. realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) i nadawaniem uprawnień dostępu do RINF;
 19. realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentu referencyjnego i wzajemną akceptacją (cross-acceptance);
 20. realizację zadań związanych z ustalaniem i notyfikacją listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei;
 21. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 22. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody na prowadzenie działalności podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań dla pojazdów kolejowych, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 23. realizację obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji kolejnictwa w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
 24. realizację we współpracy z Departamentem Planowania i Nadzoru zadań w zakresie nadzoru rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, w tym prowadzenie spraw związanych z wycofaniem wyrobu z obrotu. Przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych w tych sprawach;
 25. prowadzenie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Komitetami Technicznymi, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
 26. przekazywanie danych do systemu ICSMS i RAPEX;
 27. współpracę z Polskim Centrum Akredytacji w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
 28. wydawanie opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań dla organów celnych;
 29. prowadzenie i aktualizację rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdów;
 30. realizację zadań związanych z zawieszaniem certyfikatu weryfikacji WE składnika interoperacyjności, ograniczeniem obszaru stosowania składnika interoperacyjności, zakazywaniem jego wykorzystania, ograniczaniem i zakazywaniem wprowadzania go do obrotu lub nakazaniem wycofania go z rynku oraz powiadamianie Komisji Europejskiej o decyzjach w tym zakresie;
 31. prowadzenie spraw związanych z wymaganiem przeprowadzenia dodatkowych kontroli podsystemu strukturalnego objętego deklaracją weryfikacji WE podsystemu i informowaniem ministra właściwego do spraw transportu o tych kontrolach;
 32. koordynowanie postępowań w zakresie uzgadniania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, w sprawie warunków technicznych, eksploatacyjnych i finansowych dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego oraz decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego;
 33. współpracę z Agencją i przekazywanie jej informacji i dokumentów w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i TSI, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;
 34. współpracę wewnętrzną i zewnętrzną UTK na szczeblu krajowym i europejskim w zakresie interoperacyjności, spójności technicznej oraz problematyki rynku wewnętrznego w zakresie sektora kolejowego;
 35. współpracę, w porozumieniu z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa, z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego;
 36. współpracę, w porozumieniu z Departamentem Planowania i Nadzoru, w ramach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku;
 37. współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru oraz Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa w zakresie wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;
 38. współpracę z Departamentem Planowania i Nadzoru, Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa oraz Departamentem Personelu i Przepisów w zakresie wydawania decyzji w przedmiocie stosowania tymczasowych środków bezpieczeństwa w zakresie właściwości DTW;
 39. kierowanie ostrzeżeń do podmiotów rynku kolejowego w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym, w zakresie właściwości DTW;
 40. nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które wbrew obowiązkowi nie udzieliły odpowiedzi na ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 39;

4.  Departament Techniki i Wyrobów zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

do góry