Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Techniki i Wyrobów

DYREKTOR: JAN SIUDECKI

ZASTĘPCA: JOANNA KRYSZTOFIAK

TEL: 22 749 15 30

1. Departament Techniki i Wyrobów prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa oraz zapewniające interoperacyjność i spójność systemu kolei.

2. Departament Techniki i Wyrobów realizuje procesy związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych.

3. Zadania Departamentu Techniki i Wyrobów obejmują w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych;

2) prowadzenie spraw z zakresu nakładania nakazu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych po modernizacji lub odnowieniu lub stwierdzania braku takiego obowiązku;

3) współpracę z Agencją w obszarach związanych z zatwierdzaniem przewidywanych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń przytorowych ERTMS;

4) udzielanie wsparcia przygotowawczego przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;

5) prowadzenie spraw dotyczących wydania, zawieszenia, unieważnienia lub zmiany zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;

6) prowadzenie spraw dotyczących odnowienia zezwolenia dla typu pojazdu w przypadku zmiany technicznych specyfikacji interoperacyjności, zwanych dalej „TSI”, lub przepisów krajowych;

7) prowadzenie spraw dotyczących rozszerzenia obszaru użytkowania pojazdu, który ma już zezwolenie;

8) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa od obowiązku stosowania TSI oraz przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw;

9) prowadzenie spraw związanych z autoryzacją i notyfikacją jednostek oceniających oraz ze współpracą z tymi jednostkami;

10) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek do przeprowadzania oceny zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi oraz współpracę z tymi jednostkami;

11) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody na prowadzenie działalności podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań dla pojazdów kolejowych, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

12)  prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania, zmiany i usuwania danych w zakresie typów, wariantów i wersji pojazdów kolejowych do europejskiego rejestru dopuszczonych typów pojazdów (ERATV);

13) realizację zadań związanych z przekazywanymi Prezesowi UTK zawiadomieniami o zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną o weryfikację WE podsystemu, deklaracjami weryfikacji WE podsystemu oraz deklaracjami weryfikacji lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, w tym aktualizację bazy ERADIS;

14) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów w europejskim rejestrze pojazdów (EVR);

15) realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM);

16) realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) i nadawaniem uprawnień dostępu do niego;

17) realizację zadań związanych z ustalaniem i notyfikacją listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei;

18) prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;  

19) prowadzenie i aktualizację rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego; 

20) współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Komitetami Technicznymi i Polskim Centrum Akredytacji, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;   

21) przekazywanie danych do systemu ICSMS i RAPEX;

22) wydawanie opinii dla organów celnych o spełnianiu wymagań przez wyroby z zakresu kolejnictwa;

23) prowadzenie spraw związanych z wymaganiem przeprowadzenia dodatkowych kontroli podsystemu strukturalnego objętego deklaracją weryfikacji WE podsystemu i informowaniem ministra właściwego do spraw transportu o tych kontrolach;

24) koordynowanie postępowań w zakresie uzgadniania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, w sprawie warunków technicznych, eksploatacyjnych i finansowych dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego oraz decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego;

25) współpracę z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów.

do góry