Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Techniki i Wyrobów

Dyrektor: Jan Siudecki

Tel: 22 749 15 30

1.    Departament Techniki i Wyrobów prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa oraz zapewniające interoperacyjność i spójność systemu kolei.
2.    Departament Techniki i Wyrobów realizuje procesy związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych.
3.    Zadania Departamentu Techniki i Wyrobów obejmują w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji stwierdzających obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego po modernizacji lub odnowieniu;
 3. współpraca z Agencją w sprawach związanych z zatwierdzaniem przewidywanych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń przytorowych ERTMS;
 4. realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) i nadawaniem uprawnień dostępu do RINF;
 5. wspieranie Samodzielnego Stanowiska ds. Jednostek Oceniających Zgodność w zakresie współpracy i nadzoru nad jednostkami oceniającymi zgodność;
 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
 7. koordynowanie postępowań w zakresie uzgadniania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, w sprawie warunków technicznych, eksploatacyjnych i finansowych dostępu do infrastruktury technicznej zapewnianej na potrzeby transportu kolejowego oraz decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego;
 8. prowadzenie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej UTK na szczeblu krajowym i europejskim w zakresie interoperacyjności, spójności technicznej oraz problematyki rynku wewnętrznego w zakresie sektora kolejowego;
 9. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wyłączenia lub odstępstwa od obowiązku stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zwanych dalej „TSI”, oraz przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw;
 10. realizacja zadań związanych z ustalaniem i notyfikacją listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei;
 11. realizacja we współpracy z Departamentem Planowania i Nadzoru zadań w zakresie nadzoru rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, w tym prowadzenie spraw związanych z wycofaniem wyrobu z obrotu. Przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych w tych sprawach;
 12. prowadzenie spraw związanych z wymaganiem przeprowadzenia dodatkowych kontroli podsystemu strukturalnego objętego deklaracją weryfikacji WE podsystemu i informowaniem ministra właściwego do spraw transportu o tych kontrolach;
 13. wydawanie opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań dla organów celnych;
 14. realizacja zadań związanych z zawieszaniem certyfikatu weryfikacji WE składnika interoperacyjności, ograniczeniem obszaru stosowania składnika interoperacyjności, zakazywaniem jego wykorzystania, ograniczaniem i zakazywaniem wprowadzania go do obrotu lub nakazaniem wycofania go z rynku. Powiadamianie Komisji Europejskiej o decyzjach w tym zakresie;
 15. realizacja obowiązków Prezesa UTK wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz przynależności do międzynarodowych organizacji kolejnictwa w zakresie właściwości DTW;
 16. prowadzenie współpracy z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i przekazywanie jej informacji i dokumentów w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i technicznych specyfikacjach interoperacyjności, w zakresie właściwości DTW;
 17. współpraca, w porozumieniu z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa, z Komisją Europejską, Agencją Kolejową Unii Europejskiej oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei;
 18. współpraca, w porozumieniu z Departamentem Planowania i Nadzoru, w ramach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku;
 19. przekazywanie danych do systemu ICSMS i RAPEX;
 20. realizacja zadań związanych z przekazywanymi do Prezesa UTK zawiadomieniami o zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną o weryfikację WE podsystemu, deklaracjami weryfikacji WE podsystemu oraz deklaracjami weryfikacji lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, w tym aktualizacja bazy ERADIS;
 21. prowadzenie i aktualizacja rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdów;
 22. prowadzenie analiz w zakresie rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, w szczególności w zakresie systemów ETCS i GSM-R.

4.    Departament Techniki i Wyrobów zobligowany jest udzielać niezbędnego wsparcia i współdziałać z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań.

 

do góry