Nawigacja

Biura i Departamenty

Departament Techniki i Wyrobów

DYREKTOR: JAN SIUDECKI

ZASTĘPCA: JOANNA KRYSZTOFIAK

TEL: 22 749 15 30

1. Departament Techniki i Wyrobów prowadzi zadania z zakresu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa oraz zapewniające interoperacyjność i spójność systemu kolei.

2. Departament Techniki i Wyrobów realizuje procesy związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, pojazdów kolejowych i podsystemów strukturalnych.

3. Zadania Departamentu Techniki i Wyrobów obejmują w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych;

2) prowadzenie spraw z zakresu nakładania nakazu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych po modernizacji lub odnowieniu lub stwierdzania braku takiego obowiązku;

3) współpracę z Agencją w obszarach związanych z zatwierdzaniem przewidywanych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń przytorowych ERTMS;

4) udzielanie wsparcia przygotowawczego przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;

5) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na  wprowadzenie pojazdu do obrotu;

6) prowadzenie spraw dotyczących odnowienia zezwolenia dla typu pojazdu w przypadku zmiany technicznych specyfikacji interoperacyjności, zwanych dalej „TSI”, lub przepisów krajowych;

7) prowadzenie spraw dotyczących rozszerzenia obszaru użytkowania pojazdu, który ma już zezwolenie;

8) prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwolenia dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem;

9) prowadzenie spraw dotyczących zawieszenia, unieważnienia lub zmiany udzielonego zezwolenia;

10) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa od obowiązku stosowania TSI oraz przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania odstępstw;

11) prowadzenie spraw związanych z autoryzacją i notyfikacją jednostek oceniających oraz ze współpracą z tymi jednostkami;

12) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostek do przeprowadzania oceny zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi oraz współpracę z tymi jednostkami;

13) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody na prowadzenie działalności podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań dla pojazdów kolejowych, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

14) realizację zadań w zakresie nadzoru nad jednostkami oceniającymi zgodność;

15) prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania, zmiany i usuwania danych w zakresie typów, wariantów i wersji pojazdów kolejowych do europejskiego rejestru dopuszczonych typów pojazdów (ERATV);

16) realizację zadań związanych z przekazywanymi do Prezesa UTK zawiadomieniami o zawarciu umowy z jednostką notyfikowaną o weryfikację WE podsystemu, deklaracjami weryfikacji WE podsystemu oraz deklaracjami weryfikacji lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, w tym aktualizację bazy ERADIS;

17) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów w europejskim rejestrze pojazdów (EVR);

18) realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM);

19) realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) i nadawaniem uprawnień dostępu do RINF;

20) realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentu referencyjnego i wzajemną akceptacją (cross-acceptance);

21) realizację zadań związanych z ustalaniem i notyfikacją listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei;

22) prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;

23) prowadzenie spraw dotyczących cofnięcia zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydanego przed 31 października 2020 r.;

24) realizację zadań w zakresie nadzoru rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa, w tym prowadzenie spraw związanych z wycofaniem wyrobu z obrotu i przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych w tych sprawach;

25) prowadzenie spraw w zakresie niespełniania przez podsystemy strukturalne zasadniczych wymagań systemu kolei, w tym wycofanie podsystemu z eksploatacji i przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych w tych sprawach;

26) współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Komitetami Technicznymi, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;

27) współpracę z Polskim Centrum Akredytacji w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;

28) przekazywanie danych do systemu ICSMS i RAPEX;

29) wydawanie opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań dla organów celnych;

30) prowadzenie i aktualizację rejestru świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdów;

31) realizację zadań związanych z zawieszaniem certyfikatu weryfikacji WE składnika interoperacyjności, ograniczeniem obszaru stosowania składnika interoperacyjności, zakazywaniem jego wykorzystania, ograniczaniem i zakazywaniem wprowadzania go do obrotu lub nakazaniem wycofania go z rynku oraz powiadamianie Komisji Europejskiej o decyzjach w tym zakresie;

32) prowadzenie spraw związanych z wymaganiem przeprowadzenia dodatkowych kontroli podsystemu strukturalnego objętego deklaracją weryfikacji WE podsystemu i informowaniem ministra właściwego do spraw transportu o tych kontrolach;

33) koordynowanie postępowań w zakresie uzgadniania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, w sprawie warunków technicznych, eksploatacyjnych i finansowych dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego oraz decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego;

34) współpracę z Agencją i przekazywanie jej informacji i dokumentów w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym i TSI, w zakresie właściwości Departamentu Techniki i Wyrobów;

35) koordynację działań wewnętrznych i zewnętrznych UTK na szczeblu krajowym i europejskim w obszarze interoperacyjności, spójności technicznej oraz problematyki rynku wewnętrznego w zakresie sektora kolejowego;

36) koordynację działań w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego z Komisją Europejską, Agencją oraz krajowymi władzami bezpieczeństwa w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

37) koordynację działań, w ramach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz na forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku.

do góry