Nawigacja

Biura i Departamenty

Oddział Terenowy

1. Oddziały terenowe realizują zadania związane z działalnością nadzorczą nad podmiotami rynku w zakresie właściwym dla kompetencji Prezesa UTK.

2. Zadania oddziałów terenowych UTK obejmują w szczególności:

1) realizację działań nadzorczych zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru, w szczególności w zakresie:

a) spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, jednolitych certyfikatach bezpieczeństwa, certyfikatach dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie oraz pełniących funkcje systemów zarządzania utrzymaniem oraz w świadectwach bezpieczeństwa,

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy,

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,

d) eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz pojazdów kolejowych,

e) kwalifikacji personelu kolejowego na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,

f) wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w kolejnictwie w ramach krajowego systemu nadzoru rynku,

g) podsystemów lub składników interoperacyjności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei,

h) zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do eksploatacji urządzeń,

i)  przestrzegania praw pasażerów,

j)  przestrzegania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w udzielonych licencjach,

k)  podmiotów prowadzących szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem pojazdów kolejowych,

l) podmiotów prowadzących badania lekarskie, warunkujące uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych,

m) zapewnienia stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM) w ramach nadzoru nad systemami zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem,

n) czasu pracy pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w szczególności w zakresie wielokrotnego zatrudniania maszynistów;

2)  nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń z działań nadzorczych, w tym pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych Prezesa UTK;

3)  prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych Prezesa UTK, dotyczących w szczególności:

a) stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa,

b) wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych,

c) wstrzymania lub ograniczenia ruchu kolejowego na liniach i bocznicach kolejowych,

d) cofania i ograniczania autoryzacji bezpieczeństwa,

e) cofania certyfikatów bezpieczeństwa oraz jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,

f) ograniczania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,

g)  zawieszania i cofania certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) oraz certyfikatów w funkcji utrzymania,

h)  cofania świadectw bezpieczeństwa;

4) stosowanie tymczasowych środków bezpieczeństwa w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym;

5) prowadzenie spraw dotyczących wprowadzania przez przewoźnika kolejowego niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności pojazdu kolejowego z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei;

6)  prowadzenie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe w sprawach zdarzeń kolejowych;

7)  prowadzenie ewidencji zdarzeń kolejowych, w tym rejestrowanie zdarzeń kolejowych oraz protokołów ustaleń końcowych;

8)  prowadzenie i zarządzanie rejestrem działań nadzorczych w zakresie właściwym dla oddziału terenowego;

9) powoływanie i odwoływanie składów osobowych komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych;

10) monitorowanie stanu realizacji zaleceń wydawanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych;

11) realizację zadań dotyczących przeprowadzania audytów w sprawach o wydanie certyfikatów podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM);

12) realizację działań nadzorczych wynikających z zawartych porozumień międzynarodowych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

13) prowadzenie korespondencji z organami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi według kompetencyjnych upoważnień udzielonych przez Prezesa UTK;

14) realizację innych zadań w zakresie właściwym dla Prezesa UTK, zlecanych przez Departament Planowania i Nadzoru.

 

.

do góry