Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy pasażerskie w I kwartale 2011.

Pobierz pełną wersję dokumentu  

 

Przewozy osób styczeń-marzec 2011

W I kwartale 2011 roku kolejowe przewozy osób na liniach normalnotorowych realizowało 10 przedsiębiorców. Na dzień 31 marca b.r. uprawnienia do realizacji  kolejowych przewozów pasażerskich posiadało łącznie 35 podmiotów. W tej liczbie 13 licencji znajdowało się w dyspozycji przewoźników realizujących przewozy na liniach wąskotorowych. W I kwartale 2011 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał jedną licencję - na realizację przewóz kolejowych osób spółce NBE Rail Polska Sp. z o.o. Od stycznia do marca 2011 roku, przewieziono łącznie 65,1 mln pasażerów, o 149 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przewiezionej liczby pasażerów wyniósł ok. 0,3%. Przy realizacji przewozów w I kwartale b.r. przewoźnicy wykonali pracę przewozową równą 4 097 mln pasażerokilometrów, wzrost o 46,2 mln (1,15%). Średnia odległość przewozu 1 pasażera kształtowała się w poszczególnych miesiącach w granicach 62-64 kilometrów. W I kwartale b.r. wyniosła 62,8km o 0,6km więcej niż w 2010 roku. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w pociągach regionalnych wyniosła 41,3km, w pociągach międzywojewódzkich - 202km. Analizując wyniki przewozowe w poszczególnych miesiącach, wzrost przewiezionej liczby pasażerów oraz wykonanej pracy zanotowano w miesiącach styczniu i marcu, analogicznie  o 1% i 0,95% oraz 3,6% i 0,03%. Przewoźnicy osób wykonali na sieci polskiej infrastruktury kolejowej łącznie 36,151 mln pociągokilometrów, o 0,384 mln mniej niż w I kwartale 2010. Największą liczbę pasażerów przewiozły spółki będące własnością samorządów - blisko 46,4 mln, co stanowiło 71,2% całego rynku kolejowego. Biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową największy udział posiadała grupa PKP. Łączny udział spółek PKP Intercity oraz PKP SKM wyniósł 48,3%. W relacjach międzynarodowych w I kwartale b.r. przewieziono 504 tys. pasażerów oraz wykonano pracę przewozową równą 248 mln pasażerokilometrów. Stanowi to odpowiednio wzrost o 4,7% i 4,3%. Średnia odległość przewozu 1 pasażera w tym segmencie rynku wyniosła 492,6 km. Udział przewozów międzynarodowych w rynku jest w dalszym ciągu nieznaczny i wyniósł 0,8% mierząc przewiezioną liczbą pasażerów oraz 6% wykonaną pracą przewozową.

do góry