Nawigacja

Analizy i opracowania

Pobierz pełną wersję dokumentu  

 

Przewozy ładunków styczeń-marzec 2011

W miesiącach styczeń-marzec 2011 roku licencjonowane przewozy rzeczy realizowało 39 przedsiębiorców, w tym na liniach normalnotorowych 38 przewoźników oraz na linii szerokotorowej o prześwicie 1520mm jeden - spółka PKP LHS. W I kwartale 2011 roku aktywne licencje na przewozy rzeczy posiadało 71 podmiotów. W 2011 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał dwie licencje na realizację przewóz kolejowych rzeczy, spółkom: NBE Rail Polska oraz PKP Cargo Service. Łącznie w I kwartale 2011 roku przewoźnicy rzeczy przetransportowali 59,4 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową równą 12 599 mln tonokilometrów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost przewiezionej masy ładunkówo 13,7% i pracy wyrażonej w tonokilometrach o 22,6%. Największy poziom przewozów przewoźnicy osiągnęli w marcu b.r. – przetransportowano 21,6 mln ton ładunków oraz wykonano 4,6 mld tonokilometrów. Największą dynamikę  przewozów (2011/2010) odnotowano w styczniu, wzrost analogicznie o 24,3% i 36,4%. Przewoźnicy rzeczy wykonali na sieci infrastruktury kolejowej łącznie 18,6 mln pociągokilometrów, o 3,1 mln kilometrów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku kształtowała się w granicach 210-215 kilometrów, około 15 km więcej niż przed rokiem. Po I kwartale b.r. pozycję dominującą na polskim rynku utrzymały spółki Grupy PKP, które przewiozły 33,7 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową na poziomie 8,8 mld tonokilometrów. Udział tych spółek wyniósł odpowiednio 56,7% wg masy oraz 70,1% wg pracy. Należy zauważyć, iż w porównaniu z I kwartałem 2010, spółki Grupy PKP zanotowały znaczący wzrost przewozów, analogicznie o 22,9% i 22,3%. Wśród pozostałych przewoźników największy udział w rynku, wg przewiezionej masy posiadały spółki grupy kapitałowej DB Schenker – 21,7%. Biorąc pod uwagę wykonaną na sieci kolejowej pracę przewozową, największy udział zdobyły spółki grupy CTL – 7,9%, grupy DB Schenker 6,82% oraz Lotos Kolej 6,81%. W strukturze przedmiotowej przewożonych ładunków w Polsce, w dalszym ciągu dominują ładunki masowe. Polski transport kolejowy to głównie przewozy surowców m.in. węgla kamiennego 43% (25,5 mln ton ładunków w I kwartale 2011 roku) oraz rud, wyrobów górnictwa i kopalnictwa, w tym kruszyw piasku, żwiru - 26% (15,5 mln ton). Udział towarów wysoko przetworzonych, w tym transportowanych w kontenerach w dalszym ciągu nie przekracza kilku procent.

Przewozy ładunków w komunikacji międzynarodowej

W I kwartale 2011 r. przewozy ładunków w komunikacji międzynarodowej realizowało 13 licencjonowanych przewoźników kolejowych. Przewieziono 17,4 mln ton masy ładunkowej i wykonano pracę przewozową na poziomie 5,1 mld tonokilometrów. Ten segment rynku zanotował wzrost rzędu 8,1% i 3,2%. W komunikacji międzynarodowej, ponad 58% masy stanowiły ładunki z importu. W dalszym ciągu zwraca uwagę bardzo niski poziom przewozów w relacjach tranzytowych. Udział tej komunikacji w przewozach międzynarodowych wyniósł 7,1%. W I kwartale 2011 roku  przetransportowano zaledwie 1,2 mln ton ładunków, co stanowiło niespełna 2,1% całego polskiego rynku kolejowego.W tym segmencie rynku, w dalszym ciągu dominują spółki grupy PKP. Ich udział od kilku lat oscyluje na poziomie 85-90%. Na koniec marca 2011 roku wyniósł 86,6%. Największy wzrost w I kwartale zanotował tranzyt, mierzony przewiezioną masą - 24,6%, wykonaną pracą przewozową - 20% oraz import analogicznie 19,6% i 22%.

Przewozy intermodalne w transporcie kolejowym.

W I kwartale 2011 roku przewozy intermodalne koleją realizowało 5 licencjonowanych przewoźników, w tym dwie spółki Grupy PKP - PKP Cargo, PKP LHS oraz Lotos Kolej, CTL Express i DB Schenker Rail Polska. Przetransportowano łącznie 980 tys. ton ładunków i wykonano pracę przewozową równą 418 mln tonokilometrów. W porównaniu z rokiem poprzednim stanowiło to wzrost przewozów w tym systemie, analogicznie o 18,2% oraz o 19,3%. Przewoźnicy przewieźli łącznie 96,6 tys. sztuk jednostek transportowych, o 16,8 tys. więcej niż w I kwartale 2010. Blisko 98% jednostek stanowiły kontenery, w tym 40 stopowe –62,4%, 20’ -28,9% oraz 30’ -6,5%. Pozostałą część stanowiły wymienne nadwozia samochodowe oraz naczepy i przyczepy -  ogółem 2,1 tys. sztuk. Największy udział w rynku posiadała spółka PKP Cargo S.A., która w I kwartale b.r. uzyskała 74% wg przewiezionej masy ładunków oraz blisko 76% w wykonanej pracy przewozowej. W porównaniu z rokiem poprzednim, nieznacznie wzrósł udział transportu intermodalnego w rynku przewozów kolejowych. Na koniec marca 2011 r. przewozy kombinowane stanowiły 1,95% przewiezionej masy oraz 3,96% wykonanej pracy przewozowej.

do góry