Nawigacja

Reklamacje - kompendium wiedzy

Jaki akt prawny reguluje postępowanie reklamacyjne na kolei?

Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowym określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266, z późn. zm.) w znowelizowanej wersji obowiązującej od 23 marca 2018 r.

Wsród aktów prawnych, które znajdują zastosowanie jako podstawy roszczeń pasażerskich i decyzji reklamacyjnych przewoźników, są m.in.:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8)
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 1) - obowiązujące od 7 czerwca 2023 r.
  • rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14, ze sprost.) - wyłącznie do zdarzeń mających miejsce przed 7 czerwca 2023 r.
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117)
do góry