Nawigacja

Reklamacje - kompendium wiedzy

Roszczenia finansowe związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przewozu należy dochodzić w drodze pisemnej reklamacji.

Zgodnie z przepisami reklamację musisz wnieść bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystałeś.

Przewoźnik będzie miał obowiązek rozpatrzyć reklamację w przepisowym terminie do 30 dni od momentu jej wpływu. O dochowaniu tego terminu decyduje data wysłania odpowiedzi (decyzji). Jeśli złożysz niekompletną reklamację i przewoźnik wezwie Cię do uzupełnienia braków – 30-dniowy termin na rozpatrzenie sprawy będzie biegł od momentu, gdy spółka otrzyma od Ciebie uzupełnione dokumenty.

W reklamacji sam musisz sformułować roszczenie. Staraj się, by było ono adekwatne do nieprawidłowości (negatywnych zdarzeń), których doświadczyłeś w podróży. Przewoźnik nie może się domyślać, czego oczekujesz od niego w ramach zgłoszonej sprawy.

Są rodzaje spraw, w których przepisy regulują obowiązek uznania roszczenia. W ustawach nie ma jednak „taryfikatora”, który określałby, jakie odszkodowanie przysługuje za każde uchybienie / problem w podróży, a tych może być wiele. W tych ostatnich sprawach przewoźnik ma swobodę w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Może Twoje roszczenie uznać w całości, w części albo odrzucić. W dwóch ostatnich przypadkach musi jednak podać podstawę prawną i uzasadnienie swojej decyzji. Jeśli będziesz z niej niezadowolony, przysługuje Ci kilka możliwości dalszego działania, które opisujemy poniżej.

do góry