Nawigacja

FAQ

11. Jakich dodatkowych informacji może żądać Prezes UTK, badając równowagę ekonomiczną i od kogo?

W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku Prezes UTK może zażądać od podmiotu występującego z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne.

Prezes UTK może zażądać przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji, w tym w zależności od sytuacji:

 1. od właściwego organu[1]:
  1. odpowiednich prognoz dotyczących ruchu, popytu i przychodów, w tym metodyki prognoz;
  2. w stosownych przypadkach metodyki i danych wykorzystanych do obliczenia wyniku finansowego netto;
 2. od przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę o świadczenie usług publicznych:
  1. kopii umowy o świadczenie usług publicznych, o ile wcześniej jej nie dostarczono;
  2. biznesplanu przedsiębiorstwa dotyczącego trasy objętej umową o świadczenie usług publicznych lub trasy alternatywnej;
  3. odpowiednich prognoz dotyczących ruchu, popytu i przychodów, w tym metodyki prognoz;
  4. informacji dotyczących przychodów i marży zysku osiąganych przez przedsiębiorstwo na trasie objętej umową o świadczenie usług publicznych lub trasie alternatywnej;
  5. informacji dotyczących rozkładu jazdy w odniesieniu do przewozów, w tym godzin odjazdu, stacji pośrednich, godzin przyjazdu i połączeń;
  6. szacowanej elastyczności przewozów (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do cech jakościowych usług);
  7. informacji dotyczących kosztu kapitału i kosztów operacyjnych przewozów realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, a także zmian w kosztach i popycie spowodowanych nowymi kolejowymi przewozami pasażerskimi;
 3. od wnioskodawcy: informacji dotyczących jego planów prowadzenia nowych kolejowych przewozów pasażerskich, w tym:
  1. biznesplanu;
  2. prognozy ruchu pasażerskiego i przychodów, w tym metodyki prognoz;
  3. strategii cenowych;
  4. uzgodnień w zakresie wystawiania biletów;
  5. specyfikacji taboru kolejowego (np. współczynnika obciążenia, liczby miejsc siedzących, konfiguracji pojazdu);
  6. strategii marketingowej;
 4. od zarządcy infrastruktury:
  1. informacji dotyczących odpowiednich linii lub odcinków w celu zapewnienia, aby usługi w zakresie nowych kolejowych przewozów pasażerskich mogły być świadczone z wykorzystaniem danej infrastruktury;
  2. informacji dotyczących potencjalnego wpływu proponowanych nowych kolejowych przewozów pasażerskich na wydajność i odporność infrastruktury;
  3. oceny wpływu na wykorzystanie zdolności przepustowej;
  4. planów rozwoju infrastruktury pod kątem tras objętych proponowanymi nowymi kolejowymi przewozami pasażerskimi, w tym wskazania czasu realizacji takich planów;
  5. informacji dotyczących odpowiednich umów ramowych zawartych lub będących przedmiotem dyskusji, w szczególności z przedsiębiorstwem realizującym umowę o świadczenie usług publicznych
 

[1] Zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r., str. 1-13), „właściwy organ” oznacza organ publiczny lub grupę organów publicznych państwa członkowskiego lub państw członkowskich uprawnione do ingerowania w publiczny transport pasażerski na danym obszarze geograficznym, lub instytucję posiadającą takie uprawnienia.

do góry