Nawigacja

FAQ

8. Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku o przyznanie otwartego dostępu?

Po otrzymaniu wniosku o przyznanie otwartego dostępu Prezes UTK:

  • weryfikuje, czy powiadomienie zostało prawidłowo wypełnione i czy nie zawiera braków. Jeżeli w powiadomieniu wystąpią braki formalne lub merytoryczne, Prezes UTK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia po rygorem pozostawienia powiadomienia bez rozpoznania;
  • zawiadamia aplikanta o wszczęciu na jego wniosek postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowanej trasie na odcinku przebiegającym przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • publikuje na swojej stronie internetowej jawną wersję zawartych we wniosku informacji oraz zawiadamia podmioty uprawnione o możliwości wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Wniosek o badanie równowagi ekonomicznej powinien zostać złożony elektronicznie na formularzu UTK;
  • zawiadamia podmioty uprawnione o otrzymanym powiadomieniu i możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.
do góry