Nawigacja

FAQ

2. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie otwartego dostępu i kto powinien go podpisać?

Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu należy złożyć do Prezesa UTK poprzez odpowiedni formularz. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych należy wskazać krajowy odpowiednik polskiego rejestru lub innego rejestru, do którego został wpisany podmiot). Wniosek może zostać także podpisany przez prokurenta spółki albo pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

do góry