Nawigacja

FAQ

3. Co należy dołączyć do wniosku o przyznanie otwartego dostępu?

Aplikant, który planuje uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich, powinien złożyć organowi regulacyjnemu (tu: Prezesowi UTK) powiadomienie zawierające informacje na temat podstawowej specyfikacji planowanej nowej usługi. Równocześnie aplikant powinien przekazać stosowne powiadomienie właściwemu zarządcy infrastruktury.

Informacje zawarte w powiadomieniu stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez podmioty uprawnione, które mają prawo złożyć wniosek o badanie równowagi ekonomicznej. Z tego względu powiadomienie powinno być kompletne i spójne.

Dopiero przedłożenie przez aplikanta wszystkich informacji wymaganych przepisami prawa umożliwia Prezesowi UTK wszczęcie postępowania. Formularze, w tym te dotyczące powiadomienia składanego przez aplikanta, dostępne są na stronie internetowej UTK.

Do wniosku należy dołączyć:

  • jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub podpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta – dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku do Prezesa UTK w wysokości 10 zł;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł.
do góry