Nawigacja

Powiadomienia

Wniosek RegioJet o przyznanie otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny – granica państwa (– Lviv) i w relacji powrotnej

19.03.2021

19 października 2020 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a. s.[1] z 16 października 2020 r. w sprawie uruchamiania pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Przemyśl Główny – Lviv – Przemyśl Główny.

Przewoźnik był wzywany do uzupełnienia braków formalnych oraz modyfikacji powiadomienia, w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • wskazania planowanej daty rozpoczęcia wykonywania proponowanych nowych kolejowych przewozów;
  • złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na odpowiednim formularzu przeznaczonym dla powiadomień o przewozach pasażerskich planowanych po 12 grudnia 2020 r.;
  • informacji dotyczących szczegółowej trasy uwzględniającej wszystkie stacje zatrzymania planowanej usługi oraz godzin odjazdów ze wszystkich stacji w przedmiotowej relacji;
  • przedłożenia projektów rozkładu jazdy nowych kolejowych przewozów pasażerskich w formie edytowalnej;
  • uzupełnienia braku fiskalnego poprzez uiszczenie opłaty skarbowej;
  • przedstawienia stanowiska dotyczącego występowania w dokumentacji informacji poufnych, w tym szczególnie chronionych informacji handlowych, które nie powinny zostać udostępnione podmiotom trzecim.

12 lutego 2021 r. oraz 17 marca 2021 r. RegioJet przedstawił poprawioną wersję wniosku.

Po spełnieniu przez Przewoźnika wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) jawnej wersji powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Wskazana we wniosku RegioJet trasa, na której mają być wykonywane nowe przewozy kolejowe, to „Przemyśl Główny – granica państwa (– Lviv)”. Jak wyjaśnił Przewoźnik, stacja docelowa nowej usługi to Lviv. Odcinek trasy od granicy państwa do stacji Lviv będzie obsługiwany przez Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznycia, UZ).

Wobec powyższego, na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy krajowe[2], Prezes UTK zakwalifikował wniosek RegioJet jako postępowanie w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r. RegioJet planuje realizować jeden kurs dziennie, wykonywany od poniedziałku do niedzieli, przez cały roczny rozkład jazdy.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia RegioJet, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[3].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[4];

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez RegioJet wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

Przemyśl Gł. – granica państwa (– Lviv)
(bez zatrzymania)

(Lviv) – granica państwa – Przemyśl Gł.
(bez zatrzymania)

  km km PL     km km PL  
Przemyśl Gł. (CET) 0 0 - – 9:20 Lviv (EET) 0   - – 17:55
granica państwa* 14 14 (9:40) – granica państwa** 84 0 - – (19:00)
Lviv (EET) 98   12:49 –  - Przemyśl Gł. (CET) 98 14 19:20 –
*) bez postoju **) bez postoju

 


[1] RegioJet a. s. z siedzibą pod adresem Nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno, Republika Czeska (zwany dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”)

[2] art. 29c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343, str. 32)

do góry