Nawigacja

Powiadomienia

Wniosek Arriva o przyznanie otwartego dostępu na trasach krajowych Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna oraz Hel – Władysławo – Hel.

15.03.2021

2 lutego 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Arriva RP sp. z o.o.[1] z 29 stycznia 2021 r. w sprawie uruchamiania pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasach krajowych Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna oraz Hel – Władysławo – Hel. Przewoźnik zamierza wykonywać połączenia:

  • w pełnej relacji, tj. Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna w wymiarze 1 pary połączeń na dobę (codziennie); oraz
  • w niepełnej relacji, tj. Hel – Władysławowo - Hel w wymiarze 2 par połączeń na dobę (codziennie).

Arriva planuje uruchamiać połączenia wyłącznie w czasie wakacji szkolnych (letnich) w okresie od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r. Szczegółowe terminy uruchamiania usługi w każdym roku zostały wskazane w powiadomieniu oraz w projektach rocznych rozkładów jazdy pociągów.

Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • wskazania planowanej daty rozpoczęcia wykonywania proponowanych nowych kolejowych przewozów;
  • przedłożenia projektów rozkładu jazdy nowych kolejowych przewozów pasażerskich;
  • określenia orientacyjnych godzin odjazdu i przyjazdu pociągów w ramach planowanej nowej kolejowej usługi przewozu;
  • przedstawienia stanowiska dotyczącego występowania w dokumentacji informacji poufnych, w tym szczególnie chronionych informacji handlowych, które nie powinny zostać udostępnione podmiotom trzecim.

23 lutego 2021 r. oraz 3 marca 2021 r. Arriva przedstawiła poprawioną wersję wniosku.

Po spełnieniu przez Przewoźnika wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) jawnej wersji powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia na trasie krajowej.

Usługa, którą planuje realizować Arriva, ma stanowić kontynuację przewozów realizowanych w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 11 grudnia 2021 r. (w porze wakacji letnich).

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Arrivy, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Przewoźnika powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  • każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  • każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  • każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

Szczegółowa trasa połączenia pasażerskiego, z uwzględnieniem stacji zatrzymania oraz godzin odjazdu i przyjazdu dostepna jest w załączniku.

 

[1] Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zwana dalej „Arriva” lub „Przewoźnikiem”.

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21.11.2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L 343 z 14.12.2012 r.,
str. 32) zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastruktura kolejową (Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016 r, str. 1).

do góry