Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie Kolei Śląskich sp. z o.o. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Katowice – Wrocław Główny i w relacji powrotnej

29.06.2021

23 kwietnia 2021 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Kolei Śląskich sp. z o.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Katowice – Wrocław Główny i w relacji powrotnej.

Przewoźnik został wezwany do uzupełnienia braków w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • wskazania w sposób jednoznaczny informacji dotyczącej planowanej częstotliwości wykonywania nowej usługi przewozów pasażerskich;
  • prawidłowego określenia nazwy stacji początkowej/końcowej w projekcie rozkładu jazdy pociągów;
  • kompletnego wykazu linii kolejowych, przy wykorzystaniu których Koleje Śląskie planują realizować nowe komercyjne przewozy pasażerskie;
  • wskazania okresu, w jakim ma być świadczone wykonywanie nowych kolejowych przewozów pasażerskich przez Koleje Śląskie.

11 maja 2021 r. i 2 czerwca 2021 r. Koleje Śląskie uzupełniły brakującą dokumentację.

Po spełnieniu przez Przewoźnika wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 10 grudnia 2027 r. Koleje Śląskie planują realizować jeden kurs dziennie w obie strony w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy, przez cały roczny rozkład jazdy. Przewoźnik dopuszcza ewentualne odstępstwa od standardowego rozkładu jazdy, poprzez uruchomienie dodatkowych przejazdów w dni robocze bezpośrednio graniczące z dniami wolnymi oraz świętami w celu utrzymania oferty w tzw. „długie weekendy”.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Śląskich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Śląskich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795 Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

 

Nazwa stacji

km narastająco

Odległość między stacjami

nr poc.:

 

46101

 

p.:

o.:

Katowice

0

0

 

07:57

Chorzów Batory

5,785

5,785

08:02

08:03

Zabrze

18,545

12,76

08:12

08:13

Gliwice

26,719

8,174

08:19

08:20

Strzelce Opolskie

64,732

38,013

08:49

08:50

Opole Główne

97,123

32,391

09:13

09:14

Brzeg

137,248

40,125

09:36

09:37

Oława

152,314

15,066

09:44

09:45

Wrocław Główny

178,842

26,528

10:01

 

 

 

Nazwa stacji

km narastająco

Odległość między stacjami

nr poc.:

 

64102

 

p.:

o.:

Wrocław Główny

0

0

 

17:20

Oława

26,589

26,589

17:37

17:38

Brzeg

41,655

15,066

17:47

17:48

Opole Główne

81,78

40,125

18:09

18:10

Strzelce Opolskie

114,171

32,391

18:33

18:34

Gliwice

152,184

38,013

19:01

19:02

Zabrze

160,358

8,174

19:08

19:09

Chorzów Batory

173,118

12,76

19:19

19:20

Katowice

178,903

5,785

19:26

 

 

[1] Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, (zwane dalej: „Kolejami Śląskimi” lub „Przewoźnikiem”)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry