Nawigacja

Powiadomienia

Wniosek RegioJet a. s. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej

13.08.2020

15 kwietnia 2020 r. czeski przewoźnik kolejowy RegioJet a. s., z siedzibą pod adresem Nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno, Republika Czeska, złożył do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych nowych usługach pasażerskich na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej.

Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wykazu linii kolejowych objętych wnioskiem Przewoźnika, za pośrednictwem których RegioJet planuje wykonywanie nowej usługi przewozu osób, a także innych istotnych braków formalnych. Poprawiony wniosek, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego 11 sierpnia 2020 r.

Po spełnieniu przez RegioJet wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jawnej wersji powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia na trasie krajowej.

Całość trasy, na której RegioJet planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy).

Przewoźnik ma zamiar wykonywać nową usługę przewozu osób codziennie od 13 grudnia 2020 r. do 12 grudnia 2025 r. Szczegóły zostały zawarte w proponowanym rozkładzie jazdy.

RegioJet posiada licencję ważną bezterminowo, certyfikat bezpieczeństwa część A (ważny do 7 października 2024 r.) wydany przez czeski organ regulacyjny oraz certyfikat bezpieczeństwa część B, uprawniający do wykonywania przewozów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ważny do 30 listopada 2022 r.).

Przewoźnik poinformował, że zamierza realizować przejazdy na ww. trasie pojazdami ciągniętymi przez lokomotywy TRAXX lub Vectron, wyposażone w wagony typu Ampz, ASmz, ABmz, Bmz, Bwmz, Bmpz, Bpwmz i Bpmz (7-10 wagonów). Pojemność pociągu wyniesie 490-700 miejsc, a na jego pokładzie znajdzie się jeden wagon z możliwością transportu rowerów oraz jeden z kącikiem dla dzieci.

Proponowana usługa ma na celu uzupełnienie bezpośredniego kolejowego połączenia Krakowa i Warszawy.

Zgodnie z oświadczeniem RegioJet, powiadomienie nie zawiera wrażliwych informacji handlowych. Prezes UTK utajnił dane osoby wskazanej przez Przewoźnika do kontaktu.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich, uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[1].

Stosownie do treści art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795, „organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

a) każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[2]

b) każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;

c) każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej”.

W związku z przedstawieniem przez RegioJet wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[3] oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg od daty wpływu pisma organu regulacyjnego do podmiotów uprawnionych, informującego o złożonym przez aplikanta wniosku o przyznanie otwartego dostępu.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej UTK. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub uwierzytelniony w inny sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wszelkie informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia zawarte we wniosku powinny zostać oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą wyłączającą ich jawność.

Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1795”.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343, str. 32)

[3] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043)

do góry