Nawigacja

Powiadomienia

Wniosek Kolei Mazowieckich o przyznanie otwartego dostępu na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka i w relacji powrotnej

18.01.2021

9 grudnia 2020 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Kolei Mazowieckich - KM sp. z o.o.[i] z 8 grudnia 2020 r. w sprawie uruchamiania pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka i w relacji powrotnej. Następnie 8 stycznia 2021 r. Koleje Mazowieckie przedstawiły poprawioną wersję wniosku. Przewoźnik planuje wykonywać przejazdy na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka i w relacji powrotnej codziennie w okresie wakacji szkolnych (letnich), w terminie od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026.

Przekazany przez Koleje Mazowieckie wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • przedstawionego rozkładu jazdy pociągów;
  • spodziewanych ewentualnych odstępstw od standardowego rozkładu jazdy pod względem częstotliwości kursowania lub stacji zatrzymania dla każdego z kierunków;
  • występowania w przedstawionej dokumentacji szczególnie chronionych informacji handlowych;

Po spełnieniu przez Koleje Mazowieckie wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) jawnej wersji powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia na trasie krajowej.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Mazowieckich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Mazowieckich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[ii].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[iii];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[iv] oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia. Wszystkie informacje przesyła się do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

Szczegółowa trasa połączenia pasażerskiego, z uwzględnieniem stacji zatrzymania oraz godzin odjazdu i przyjazdu:

relacja Warszawa Zachodnia – Ustka

odległość km

stacja

godz. przyjazdu

godz. odjazdu

 

Warszawa Zachodnia

 

07:00

3,082

Warszawa Centralna

07:05

07:10

4,254

Warszawa Wschodnia

07:16

07:17

20,057

Legionowo

07:32

07:33

14,76

Nowy Dwór Maz.

07:44

07:45

20,203

Nasielsk

07:57

07:58

37,907

Ciechanów

08:15

08:16

29,698

Mława Miasto

08:29

08:30

20,468

Działdowo

08:41

08:42

60,75

Iława Główna

09:12

09:13

33,321

Prabuty

09:29

09:30

35,591

Malbork

09:48

09:49

18,361

Tczew

10:01

10:02

31,874

Gdańsk Główny

10:19

10:21

4,18

Gdańsk Wrzeszcz

10:25

10:26

3,828

Gdańsk Oliwa

10:29

10:30

3,653

Sopot

10:34

10:35

9,331

Gdynia Główna

10:43

10:45

23,003

Wejherowo

11:01

11:02

35,75

Lębork

11:28

11:29

51,428

Słupsk

11:57

12:05

17,105

Ustka

12:19

 

478,604

 

 

 

 

relacja Ustka - Warszawa Zachodnia

odległość km

stacja

godz. przyjazdu

godz. odjazdu

 

Ustka

 

13:35

17,105

Słupsk

13:50

13:59

51,428

Lębork

14:29

14:30

35,75

Wejherowo

15:03

15:04

23,003

Gdynia Główna

15:26

15:28

9,331

Sopot

15:35

15:36

3,653

Gdańsk Oliwa

15:41

15:42

3,828

Gdańsk Wrzeszcz

15:45

15:46

4,18

Gdańsk Główny

15:51

15:53

31,874

Tczew

16:08

16:09

18,361

Malbork

16:19

16:20

35,591

Prabuty

16:37

16:38

33,321

Iława Główna

16:55

16:56

60,75

Działdowo

17:27

17:28

20,468

Mława Miasto

17:38

17:39

29,698

Ciechanów

17:53

17:54

37,907

Nasielsk

18:11

18:12

20,203

Nowy Dwór Maz.

18:23

18:24

14,76

Legionowo

18:32

18:33

20,057

Warszawa Wschodnia

18:45

18:47

4,254

Warszawa Centralna

18:53

18:56

3,082

Warszawa Zachodnia

19:00

 

478,604

 

 

 

 

 

 


[i] „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Kolejami Mazowieckimi” lub „Przewoźnikiem”.

 

[ii] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21.11.2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

 

[iii] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L 343 z 14.12.2012 r., str. 32) zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastruktura kolejową (Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016 r, str. 1).

 

[iv] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z  1043 z późn. zm.).

 

do góry