Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na stacji Kutno

23.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją administracyjną nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie stacji kolejowej Kutno, tj.:

 • na torach nr 4, 6, 12, 14, 101, 103, 105,  106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228 i 230,
 • na rozjazdach o nr 7, 18 a/b, 27, 50, 55 a/b, 56, 60, 61, 73 a/b, 75, 77, 151, 120, 126 a/b i c/d, 131, 132, 163, 166, 168, 170, 173, 176, 179, 186, 187, 270, 280, 283, 284, 290 a/b i c/d, 292 a/b i c/d i 295.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury polegało m.in. na:

 • niewykonywaniu przez zarządcę niezbędnych robót torowych zaleconych do przeprowadzenia w protokołach z kontroli okresowej technicznej sprawności obiektu budowlanego,
 • niewykonywaniu przez zarządcę niezbędnych robót w rozjazdach zaleconych do przeprowadzenia w protokołach z komisyjnego badania technicznego rozjazdów,
 • niewłaściwym utrzymaniu torów i rozjazdów na stacji Kutno,
 • niewyłączeniu z eksploatacji toru ze względu na jego znaczną degradację,
 • jednocześnie zarządca nie podejmował właściwych działań naprawczych w celu doprowadzenia infrastruktury kolejowej do stanu zapewniającego bezpieczeństwo ruchu kolejowego na stacji Kutno w torach, na które można przyjmować i z których można wyprawiać pociągi z towarami niebezpiecznymi oraz pociągi z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzja Prezesa UTK wprowadzająca ograniczenia podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, w tym w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK.
do góry