Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w z zwiazku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawa.

26.02.2010

 

 

DECYZJA Nr TRM /9112/1/10
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz przeprowadzonego postępowania ze skargi przewoźnika kolejowego PKP Intercity S.A. z dnia 7 października 2010 roku (znak: BWM2a-070-021/09) w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów prawa:
 
 
I.        Przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 
1.       art. 40 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym oraz §18 pkt 2 i pkt 11 „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2009/2010” poprzez nieuzasadnione przedłożenie we wnioskach o przydzielenie tras pociągów na Roczny Rozkład Jazdy 2009/2010, w części C5 - priorytetu P1 wynikającego z obowiązku służby publicznej bez udokumentowania tego odpowiednimi umowami określonymi w art. 40 powyższej ustawy,
 
2.       niewłaściwej kwalifikacji rodzaju pociągu w części C1 wniosku o przydzielenie trasy pociągu na rozkład jazdy 2009/2010 poprzez powołanie się na art. 4 pkt. 20 ustawy o transporcie kolejowym oraz §18 pkt 2 i pkt 11 „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2009/2010” nie odnoszące się do tego rodzaju pociągu.
 
 
II.     Przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
1.        art. 32 ust.1, pkt 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz §19 ust 1, pkt 1a i 1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35 poz. 274) przy projektowaniu i przydzielaniu tras pociągów oraz korzystaniu z nich w ramach rozkładu jazdy 2009/2010 poprzez wprowadzenie istotnej zmiany w „Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2009/2010” przez PKP PLK S.A. w trakcie składania przez przewoźników wniosków o przydzielenie tras pociągów na rozkład jazdy 2009/2010,
 
2.        §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej poprzez przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o przydzielenie tras pociągów na Roczny Rozkład Jazdy 2009/2010, w których nie zawarto informacji wymaganych do opracowania rozkładu jazdy pociągów,
 
nakazuję
 
1.       Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. usunięcie zaistniałych nieprawidłowości wskazanych w pkt. I. podpunkt 1 i 2 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
2.       Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie zaistniałych nieprawidłowości wskazanych w pkt. II. podpunkt 1 i 2 w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
3.       Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpatrzenie wniosków o przydział tras pociągów skorygowanych w wyniku usunięcia nieprawidłowości w zakresie naruszeń prawa wykazanych w niniejszej decyzji i wprowadzenie w życie stosownych zmian w Rocznym Rozkładzie Jazdy 2009/2010 w terminie do 30 kwietnia 2010r.  
 
Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny wymagający korekty Rocznego Rozkładu Jazdy 2009/2010 opracowanego z naruszeniem prawa.

 

do góry