Nawigacja

Aktualności

Jak prawidłowo wykazać bezpieczną integrację zmiany wprowadzonej w systemie w świetle przepisów rozporządzenia 402/2013?

22.04.2020

„Nota objaśniająca w sprawie bezpiecznej integracji” opublikowana przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej wyjaśnia interesariuszom, jak należy rozumieć „bezpieczną integrację” w ramach wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że podmioty dokonujące takich wycen w różny sposób rozumieją koncepcję „bezpiecznej integracji”.

Podmioty działające na rynku transportu kolejowego w Unii Europejskiej (producenci, przewoźnicy kolejowi) są zobowiązane analizować wprowadzane zmiany techniczne i organizacyjne w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki zastosowaniu wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM).

Analiza dokumentacji CSM wykonywana przez te podmioty ujawniła, że w różny sposób rozumieją one koncepcję „bezpiecznej integracji”, na przykład wyłącznie jako wykazanie zgodności technicznej i istnienia prawidłowych interfejsów technicznych między podsystemami, co jest rozumieniem zbyt wąskim.

Problem ten spowodował, że Agencja Kolejowa UE zdecydowała się na opublikowanie na stronach Agencji Noty objaśniającej w sprawie bezpiecznej integracji. Dostrzegając wagę zagadnienia Urząd Transportu Kolejowego przygotował tłumaczenie tego dokumentu na język polski w celu umożliwienia zapoznania się ze stanowiskiem Agencji szerszej grupie odbiorców.

Celem tego dokumentu jest:

  • zapewnienie zharmonizowanego rozumienia koncepcji „bezpiecznej integracji”;
  • wyjaśnienie, jak należy stosować rozporządzenie 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, dla wykazania bezpiecznej integracji zmiany;
  • położenie podwalin pod wzajemne uznawanie w całej UE wykazywania bezpiecznej integracji w sposób opisany w Nocie.

Dodatkowo przygotowane zostało tłumaczenie Zalecenia RFU-STR-016 wydanego przez grupę NB-RAIL koordynującą działania jednostek notyfikowanych działających na terytorium Unii Europejskiej, a dotyczącego bezpiecznej integracji i znaczenia tego zagadnienia w procesie weryfikacji WE podsystemów.

Opublikowana wersja tłumaczenia "Noty" zawiera zmiany wprowadzone 23 marca 2020 r.

do góry