Nawigacja

Aktualności

Decyzja dotycząca warunków udostępniania obiektu infrastruktury usługowej OT Port Świnoujście S.A.

12.03.2020

W Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK opublikowano decyzję, w której nakazano wprowadzenie zmian do Regulaminu Obiektu Infrastruktury Usługowej w OT Port Świnoujście S.A. Zmiany mają na celu dostosowanie dokumentu do wymogów określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Wykonanie decyzji będzie wiązało się ze zmianą zasad pobierania opłat za dostęp do obiektu.

W toku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu, a dotyczącego sprawdzenia Regulaminu OIU OT Port Świnoujście, Prezes UTK stwierdził jego niezgodność z postanowieniami art. 36f ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. W Regulaminie nie określono, które elementy udostępnianej infrastruktury kolejowej stanowią jednocześnie infrastrukturę portową w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Rozróżnienie takie jest kluczowe, gdyż operator obiektu nie jest uprawniony do pobierania od przewoźników kolejowych opłat za dostęp do obiektu infrastruktury usługowej, jeśli udostępnia im infrastrukturę portową.

Ponadto w decyzji wskazano kilka uchybień Są to m.in. nieprawidłowe określenie rodzaju obiektu, brak cennika usług w Regulaminie dostępu (cennik znajduje się w odrębnym dokumencie skierowanym do kontrahentów OT Port Świnoujście) oraz brak szczegółowych warunków technicznych dostępu do obiektu.

Prezes UTK nakazał wprowadzenie w Regulaminie zmian, mających na celu dostosowanie dokumentu do obowiązujących przepisów z zakresu kolejnictwa. OT Port Świnoujście może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerem 6/2020.

 

do góry