Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu dla ORION Kolej

11.04.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu kontroli działalności F.H.U. „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł w zakresie poprawności stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz spełniania warunków wydania licencji wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa.

Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości i zaniedbania w systemie zarządzania bezpieczeństwem. Głównie naruszenia dotyczyły stosowania procedur:

  •  identyfikacji i analizy ryzyka,
  •  utrzymania pojazdów kolejowych,
  •  doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  •  ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa,
  •  zarządzania zmianami m.in. w wyposażeniu, organizacji, personelu,
  •  zarządzania kompetencjami personelu,
  •  oceny dostawców,
  •  zgłaszania, rejestracji, badania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych  oraz innych niebezpiecznych zdarzeń,
  •  testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami.

Naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli świadczą o nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, stanowiącym potencjalne zagrożenie wystąpienia wypadków i incydentów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kolejowym.

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych.

Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.

do góry