Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Urzędu Transportu Kolejowego z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

22.03.2017

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest podstawowym celem porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Transportu Kolejowego a Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Porozumienie podpisali 22 marca 2017 r. Prezes UTK Ignacy Góra oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji i tzw. dobrych praktyk w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego, wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia nadzoru nad utrzymaniem obiektów budowlanych oraz informacji o wynikach kontroli.  

Porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się o organizowanych konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu związanego z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz wymianę materiałów szkoleniowych.

Współpraca odbywać się będzie na szczeblach: centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego a Prezesem UTK, oraz terenowym – pomiędzy Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego a Dyrektorami Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK Ignacy Góra wyraził nadzieję, że porozumienie  z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Podpisane porozumienie będzie służyło również przedsiębiorcom działającym w tej branży.

Prezes UTK jest centralnym organem administracji rządowej, a jego zadania wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Prezes UTK jest krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Jest właściwy m.in. w sprawach regulacji i licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych a także bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:

  • kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  • sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

do góry