Nawigacja

➤ Autoryzacja bezpieczeństwa

Aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

W przypadku zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia działalności autoryzowanego zarządcy infrastruktury, powinieneś zaktualizować posiadaną autoryzację. Jeżeli chcesz zaktualizować posiadaną autoryzację bezpieczeństwa, powinieneś wystąpić o jej zmianę.

Kto?

Zarządca infrastruktury, który chce zaktualizować dane w posiadanej autoryzacji.

Co zrobić?

Jeśli jesteś zarządcą infrastruktury, a dane zawarte w Twojej autoryzacji bezpieczeństwa nie są aktualne, powinieneś złożyć wniosek o ich zmianę.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o aktualizację autoryzacji bezpieczeństwa należy wypełnić następujący formularz wniosku i dołączyć wymienione w nim załączniki tj.:.

 •   aktualną dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem, spełniającą kryteria załącznika II do rozporządzenia 2018/762;

 • statut sieci kolejowej uwzględniający zmiany wprowadzone po jego przyjęciu;

 • obowiązujący regulamin sieci, określający zasady udostępniania zarządzanej infrastruktury oraz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią kolejową zarządcy (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym);

 •   dane liczbowe o zarządzanej infrastrukturze kolejowej;

 •   listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia 2018/762;

 • wykaz przepisów i regulacji wewnętrznych, ze wskazaniem obowiązujących przewoźnika kolejowego korzystającego z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez wnioskodawcę;

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o zmianę/aktualizację autoryzacji bezpieczeństwa w wysokości 3 500 zł wniesionej na rachunek bankowy UTK;
 • pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (od każdego udzielonego pełnomocnictwa) wniesionej do odpowiedniego organu podatkowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, że forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące uzyskiwania autoryzacji są dostępne w Poradniku dla wnioskujących o uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Aleje. Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) lub w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu (dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę).

Wniosek możesz również wysłać wniosek pocztą lub za pośrednictwem ePUAP.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę autoryzacji należy wnieść opłatę w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy i pół tysiąca złotych).

Opłatę należy wnieść w momencie składania wniosku, na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekał?

Na rozpatrzenie wniosku o aktualizację autoryzacji bezpieczeństwa będziesz czekał do czterech miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
do góry