Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Zmiana sytuacji prawnej przewoźnika kolejowego

Posiadasz licencję przewoźnika kolejowego i zmianie ulega Twoja sytuacja prawna? Poinformuj o tym Prezesa UTK.

Co oznacza zmiana mająca wpływ na sytuację prawną przewoźnika kolejowego?

Za zmianę mającą wpływ na sytuację prawną przewoźnika uznaje się np.:

 • połączenie lub przejęcie przedsiębiorcy,
 • zmianę formy prawnej przedsiębiorcy.

Na czym polega obowiązek informacyjny?

Obowiązek informacyjny polega na przedstawieniu Prezesowi UTK pisemnej informacji o każdej zmianie mającej wpływ na sytuację prawną przewoźnika, poprzez złożenie oświadczenia, z którego powinno jasno wynikać jaka zaszła zmiana mająca wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy uprawnionego do licencjonowanej działalności.

Kto ma taki obowiązek?

Przedsiębiorca posiadający licencję przewoźnika kolejowego.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Co należy zrobić aby spełnić obowiązek informacyjny?

Złóż do Prezesa UTK pisemną informację o zmianie mającej wpływ na swoją sytuację prawną przewoźnika, tzn.  oświadczenie, w którym opiszesz zaistniałą zmianę.

Ww. oświadczenie powinno być podpisane przez przedsiębiorcę lub osoby upoważnione do jego reprezentacji, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców, lub wyznaczonych przez niego/nich pełnomocników wraz z dokumentem pełnomocnictwa.

W przypadku ustanowienia w sprawie pełnomocnika/-ów strony konieczne jest załączenie pełnomocnictw/-a do sprawy, a także uiszczenie opłat skarbowej wynikającej z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Ile czasu jest na poinformowanie o zmianie?

Przewoźnik kolejowy informuje Prezesa UTK o ww. okolicznościach w terminie 14 dni od dnia, w którym stały się one skuteczne.

W praktyce organ należy poinformować licząc termin od momentu, gdy dokonana zmiana stała się skuteczna, czyli np. gdy sąd rejestrowy dokonał właściwego wpisu w KRS.

Co należy rozumieć przez pojęcie skutecznej zmiany?

Zmiana mająca wpływ na sytuację prawną przewoźnika staje się skuteczna, gdy odpowiednie przepisy wiążą z jej zaistnieniem wystąpienie określonych skutków prawnych.

Jako przykłady skutecznych zmian mających wpływ na sytuację prawną przewoźnika można podać:

 • dzień wpisania połączenia spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (w przypadku łączenia się przez zawiązanie nowej spółki) do rejestru przedsiębiorców  KRS (art. 493 k.s.h.);
 • dzień wpisania spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS (art. 552 k.s.h.);
 • dzień uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców KRS;
 • dzień uprawomocnienia się decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Gdzie złożyć informację o zmianie?

Informację możesz:

 • wysłać pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując informację kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jakie działania może podjąć Prezes UTK w związku z otrzymaną informacją?

Prezes UTK może podjąć decyzję o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa związanego z prowadzoną działalnością.

Jakie są konsekwencje braku spełnienia obowiązku informacyjnego?

Przewoźnik kolejowy, który nie wykona obowiązku informacyjnego w terminie lub nie wykona go w ogóle, podlega administracyjnej karze pieniężnej.

W jaki sposób jest ustalana kara i ile wynosi?

Za naruszenie obowiązku informacyjnego Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.

Przedsiębiorca przekazuje organowi, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, dane niezbędne do określenia podstawy wymiaru kary.

Wymierzając karę pieniężną, Prezes UTK bierze pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Przepisy ustawy o transporcie kolejowym uprawniają organ do nałożenia kary bez ustalania przychodu przedsiębiorcy. Ma to miejsce w przypadku nieprzekazania ww. danych lub gdy przekazane dane uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru kary, lub gdy przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku obrotowym jest niższy niż 10 000 zł – wtedy Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Dodatkowo niezależnie od ww. kary pieniężnej określonej Prezes UTK może nałożyć karę pieniężną na kierownika zarządcy i przewoźnika kolejowego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego wynagrodzenia miesięcznego.

Kiedy organ odstępuje od wymierzenia kary?

Prezes UTK odstępuje od nałożenia kary, jeżeli skutki naruszenia przez przedsiębiorcę braku obowiązku informacyjnego zostały przez niego usunięte niezwłocznie. Odstąpienie od nałożenia kary następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jakie są konsekwencje niezapłacenia kary?

Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i stanowi dochód budżetu państwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 221),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).
do góry