Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Znaczna zmiana lub rozszerzenie działalności przewoźnika kolejowego

Posiadasz już licencję przewoźnika kolejowego, ale chcesz znacznie zmienić lub rozszerzyć działalność? Złóż wniosek o zmianę licencji na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z 23 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.).

Kto powinien złożyć wniosek o zmianę licencji?

Licencjonowany przewoźnik kolejowy, posiadający:

 • licencję na świadczenie usług trakcyjnych, który chce rozszerzyć działalność o wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy lub/i przewozów kolejowych osób,
 • licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, który chce rozszerzyć działalność o wykonywanie przewozów kolejowych osób lub o wykonywanie przewozów kolejowych osób i jednocześnie świadczenie usług trakcyjnych,
 • licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób, który chce rozszerzyć działalność o wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy lub o wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy i jednocześnie świadczenie usług trakcyjnych,
 • licencję na świadczenie usług trakcyjnych, który chce zmienić posiadaną licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy lub/i przewozu kolejowego osób (rezygnacja z posiadanej licencji na świadczenie usług trakcyjnych na rzecz innej licencji),
 • licencję na wykonywanie przewozu kolejowego rzeczy lub przewozu kolejowego osób, który chce zmienić posiadaną licencje (rezygnacja z posiadanej licencji na rzecz drugiej).

Co należy zrobić, aby Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o zmianie licencji?

Złóż do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o zmianę licencji na podstawie
art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), który będzie określał przedmiot znacznej zmiany lub rozszerzenia działalności.

Wniosek musi być podpisany:

 • w przypadku spółki – przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy oraz załączone
do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – wniosek może być złożony również w formie dokumentu elektronicznego i wówczas powinien:

 1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać decyzję o zmianie licencji?

 • dobrej reputacji,
 • wiarygodności finansowej,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą,
 • złożyć osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz?

Za wydanie decyzji o zmianie licencji zapłacisz 10 zł opłaty skarbowej. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika lub jeśli podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jaką decyzję może wydać Prezes Urzędu Transportu Kolejowego?

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zmienić licencję lub odmówić zmiany licencji.

Kiedy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może odmówić zmiany licencji?

 • jeśli nie spełnisz wymagań, określonych w art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca
  2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), dotyczących dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji zawodowych i zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyda decyzję odmowną.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r., s. 32, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352 z 23 grudnia 2016 r., s. 1),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz. U. poz. 1033),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. poz. 1515),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.).
do góry