Nawigacja

Petycje

Petycja z 15 sierpnia 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

‑‑

Szanowni Państwo:

1) Ministerstwo Infrastruktury 

2) Ministerstwo Rozwoju 

3) Polskie Linie Kolejowe 

4) Urząd Transportu Kolejowego 

5) Przewoźnicy tramwajowi celem przekazania zarządzającym infrastrukturą tramwajową

6) Przewoźnicy kolejowi pasażerscy  

 

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

O zamkniętym / ograniczonym katalogu odbiorców

Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) przekładam petycję w której postuluje  w sprawie: poprawy bezpieczeństwa w ruchu pociągów (kolejowych i tramwajowych) 

[Art. 1] 

W pojeździe szynowym jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze; 

[Art. 2] 

Na słupach trakcyjnych co 500-1000 metrów jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 2-3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze; 

[Art. 3] 

Słupy trakcyjne mają zamontowane czujniki ruchu, kamery oraz specjalną siatkę by uniemożliwić wspięcie wyżej celem poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieży elementów trakcyjnych; 

[Art. 4] 

Pociągi zarówno kolejowe jak i tramwajowe mają poszerzone światła czołowe celem zwiększenia bezpieczeństwa w postaci pola widzenia;  

[Art. 5]

W pojazdach kolejowych zatrudniony jest obserwator z lornetką i noktowizorem celem zapobiegania zdarzenia czołowego i najechania w tył.

Co prawda w ruchu kolejowym semafor wjazdowy i wyjazdowy jak i pulpity sterownicze informują o zajętości toru czy rozpruciu zwrotnic, jednak zarówno człowiek jak i maszyny mogą być omylne. Po drugie niestety zdarzają się wypadki i katastrofy komunikacyjne. Po trzecie dla przykładu sygnalizator drogowy nadający barwę zieloną co prawda mówi jedź/idź ale nie oznacza to że droga jest całkowicie wolna czy też nie należy zachować ostrożności. Dla przykładu jest skręt w lewo czy w prawo gdy idą piesi nie zezwala na wjazd gdy nie ma kontynuacji jazdy.  

Adnotacje:

(1) - Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)  - proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą listowną lub w inny sposób będą usuwane bez czytania.
(2) - Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) - "NIE WYRAŻAM ZGODY" na publikację/udostępnienie danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako identyfikatora tożsamości, nazwy użytkownika konta, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowości w nagłówku, sygnatury własnej i organu rozpatrującego, podpisu jako informacja poufna i zastrzeżona zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej. 

Z poważaniem,
‑‑

Odpowiedź na petycję

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

 

 

DOP-WEAI.050.5.2021.6.DL

 

 

 

 

 

 

 

Pani

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

adres e-mail: ‑‑

 

           

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o petycjach”, informuję, że petycja z 15 sierpnia 2021 r., znak: PET/VIII/23/21, w sprawie „poprawy bezpieczeństwa w ruchu pociągów (kolejowych i tramwajowych)”, zwana dalej „petycją”, nie mogła zostać uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu lub innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia.

Stan faktyczny:

15 sierpnia 2021 r. do Prezesa UTK wpłynęła Pani petycja w interesie publicznym, zawierająca następujące postulaty:

  1. w pojeździe szynowym jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze;
  2. na słupach trakcyjnych co 500-1000 metrów jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 2-3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze;
  3. słupy trakcyjne mają zamontowane czujniki ruchu, kamery oraz specjalną siatkę by uniemożliwić wspięcie wyżej celem poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieży elementów trakcyjnych;
  4. pociągi zarówno kolejowe, jak i tramwajowe mają poszerzone światła czołowe celem zwiększenia bezpieczeństwa w postaci pola widzenia;
  5. w pojazdach kolejowych zatrudniony jest obserwator z lornetką i noktowizorem celem zapobiegania zderzenia czołowego i najechania w tył.

Odnosząc się do postulatów dotyczących kontroli zajętości torów, tj. punktów 1, 2 i 5 wskazuję, że obecna harmonizacja wymagań w zakresie kontroli zajętości torów jest wystarczająca w celu zapewnienia bezpieczeństwa na liniach kolejowych wyposażonych w urządzenia do monitorowania zajętości toru. Wymogi dotyczące wyposażenia linii kolejowych w urządzenia kontroli niezajętości torów oraz pojazdów kolejowych regulowane są prawem europejskim.

Zgodnie z załącznikiem VI pkt 29 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, nr (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474 (Dz. Urz. UE L 139 z 27 maja 2019 r., s. 108), w tabeli 5.2.a rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15 czerwca 2016 r., s. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „TSI CCS”, dodano składnik interoperacyjności jakim jest licznik osi.

Licznik osi jest częścią systemu sterowania ruchem kolejowym. Jego zadaniem jest kontrola zajętości danego odcinka torów lub rozjazdów. Jest to jedno z najistotniejszych zagadnień dotyczących sterowania ruchem kolejowym, z uwagi na uzależnianie możliwości wjazdu kolejnego pociągu do danej strefy na podstawie określania zajętości odcinków.

TSI CCS, w parametrze 4.2.10 uwzględnia wymagania dotyczące przytorowych systemów detekcji pociągu. Parametr ten określa warunki dotyczące interfejsu pomiędzy przytorowymi systemami detekcji pociągu a taborem powiązane z konstrukcją i eksploatacją pojazdu kolejowego.

Odnosząc się do pkt 4 należy wskazać, że wymagania w zakresie świateł czołowych ich charakterystyka i umiejscowienie zostały określone w pkt. 4.2.7.1.1. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.

Postulat zawarty w pkt 3 petycji oraz dotyczący poprawy bezpieczeństwa tramwajów nie leży we właściwości Prezes UTK.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, petycja z 15 sierpnia 2021 r. znak: PET/VIII/23/21 nie została uwzględniona.

Niemniej jednak, bardzo dziękuję za szczególną troskę i zainteresowanie, a także sugestie i inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, a przesłane propozycje traktuję jako ważny głos w sprawie.

 

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

 

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

IWONA MIEDZIŃSKA
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OBSŁUGI PRAWNEJ
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym./

 

Metadane

Data publikacji : 15.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
do góry